Sociale

Kryesore
Posted On May 9, 2023
Prodhimi i mjaltit është një pjesë e madhe e bujqësisë në shumë vende të botës. Klima e çdo zone, bimët dhe praktikat e bletarisë ndikojnë në shijen dhe strukturën e...
Kryesore
Posted On May 3, 2023
Liria e shtypit është nën sulm në çdo cep të globit, gazetarë të keqtrajtuar, të burgosur dhe të vrarë vazhdimisht, paralajmëruan zyrtarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) dhe...
Kryesore
Posted On April 28, 2023
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR) dhe RETRO Albania do të organizojnë për herë të parë në bashkëpunim me Federatën Ndërkombëtare të Mjeteve Historike (FIVA), Simpoziumin "Bashkëpunim...
Show More Results

Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorit

Web: www.kmk.financa.gov.al

 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU)

Rruga. "Bardhyl", Ndërtesa nr. 93, Njësia Administrative Nr.3. Tiranë

Tel: 0800 7575

E-mail: [email protected]

Web: www.aku.gov.al

 

Inspektoriati Shtetëror i Mbikqyrjes së Tregut (ISHMT)

Rruga Shyqyri Bërxolli, Nr. 65, Tirana 1001

E-mail: [email protected]

 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)
Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë
Tel:  +355 4 48 02 360
E-mail: [email protected]
Web: akshi.gov.al

 

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike
Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë
Tel: +355 4 22 21 039
E-mail: [email protected]
Web: www.cesk.gov.al/

 

Inspektorati Qendror
Adresa: Rruga “Frosina Plaku, Nr.58, Godina e Observatorit, Kati 0”, Tiranë
Tel: +355 4 22 29 765
email: [email protected]
Website: www.insq.gov.al

 

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, Tiranë

Rruga “Murat Toptani”, 1001, Ndërtesa 12, Kati 2, Tiranë, Shqiperi

Tel: 04 227 4774

E-mail: [email protected]

Web: https://mbrojtjakonsumatorit.al/

 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë

Tel:  +355 4 48 02 360

email: [email protected]

Website: akshi.gov.al

 

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)

Rruga “Reshit Çollaku”, Kodi postar 1001, Tiranë

E-mail: [email protected]

Tel: 0035542259572

 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Adresa: Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5, Kodi postar 1001, Tiranë

E-mail: [email protected]

Tel: +35542237200

Nr. i Gjelbër: 08002050

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Adresa: Rruga “Durrësit”, Nr.27, Tiranë

Tel: + 355 4 243 1078

E-mail: [email protected]

 

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1

Kodi Postar: 4001

Tel: + 355 4 243 1078

E-mail: [email protected]

 

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1

Kodi Postar: 7001

Tel: + 355 4 243 1078

E-mail: [email protected]

 

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”

Kodi Postar: 9301

Tel: + 355 4 243 1078

E-mail: [email protected]

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.3, Tiranë

E-mail: [email protected]

Nr. Tel: 00355422811133

Web: www.financat.fov.al

 

 

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Blvd. Dëshmorët e Kombit, Nr. 1, 1001 Tiranë, Shqipëri

E-mail: [email protected]

Web: www.turizmi.gov.al

 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,Nr.2 , Tiranë

E-mail : [email protected]

 

 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Adresa: Rruga e Kavajes, Nr. 1001, Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 4 2376 178

E-mail: [email protected]

Web: www.shendetesia.gov.al

E-mail i Drejtorisë Farmaceutike: [email protected]

Denonconi korrupsionin në adresën elektronike:  [email protected]

 

Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimeve
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë, Shqipëri
Te: +355 69 9842542

E-mail: [email protected]

Legjislacioni

 

Çështjet e mbrojtjes së konsumatorëve përfshijnë politikat dhe instrumentet ligjore për mbrojtjen e sigurisë së konsumatorëve, interesave ekonomike, si dhe të drejtave të tjera të konsumatorëve.

Politikat për mbrojtjen e konsumatorëve përmblidhen në dokumentet strategjik. Për herë të parë objektivat kryesorë të politikës së mbrojtjes të konsumatorit në Shqipëri janë përcaktuar në Strategjinë e parë ndërsektoriale “Për Mbrojtjen e konsumatorëve dhe mbikëqyrjen e tregut për periudhën 2007-2013”, të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 797, datë 14.11.2007.

Dokumenti i dytë strategjik është Strategjia Ndersektoriale “Për mbrojtjen e konsumatorëve dhe mbikëqyrjen e tregut 2020”. Ky dokument u miratua në Këshillin e Ministrave ne shtator 2015 Strategjia e Mbrojtjes se Konsumatoreve dhe Mbikëqyrjes se Tregut

Legjislacioni në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve mbulon aspektet në lidhje me: sigurinë e përgjithshme të produkteve për konsumatorët, praktikat e padrejta tregtare, shitjes së mallrave të konsumatorëve të shoqëruara me garancitë, përputhshmërinë kontraktuale të mallrave dhe shërbimeve; kushtet e padrejta në kontrata, treguesin e çmimit, kreditë konsumatore, publicitetin, paketat e udhëtimit, shitjet në largësi, etj.

Kuadri ligjor, që garanton mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve, ka siguruar një përafrim të plotë me direktivat përkatëse evropiane dhe në mënyrë të qartë përcakton kuadrin institucional për zbatimin e këtij legjislacioni.

Legjislacioni për mbrojtjen e konsumatorëve përbëhet nga:

1. Aktet ligjore

  1. “Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar (varianti i konsoliduar),
  2. Ligji nr. 10480 , datë 17.11.2011“Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo-ushqimore”, i ndryshuar,
  3. LIGJ nr. 71-2018, date 18.10.2018
  4. Dispozitat e ligjit nr. 7850 të Kodit Civil 29.07.1994, të ndryshuar, që rregullojnë aspekte të ndryshme në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve

2Aktet nënligjore

Në fushën e sigurisë së përgjithshme të produkteve: