Menu

Tenderi i uniformave të Policisë, ja si u skualifikuan 3 operatorë brenda ditës

Tenderi për uniformat e policisë u publikua fillimisht në korrik të vitit 2019 duke nisur procedurat me parakualifikimin e kompanive të interesuara, ofertat ekonomike dhe mostrat e uniformave.

enderi kishte si objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, për 4 vjet (2019-2022).

Fondi limit: 2,800,347,570.00 Lekë pa TVSH. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, në Ministrinë e Brendshme, ka pezulluar procedurën e tenderit disa herë duke e shtyrë atë 1 vit deri në korrik të vitit 2020.

Pikërisht në vitin 2020 ka nisur dhe hetimi i SPAK, pas kallëzimit nga Grupi Parlamentar Demokrat, ku është zbuluar abuzimi me këtë tender, duke bërë që sot të arrestohen tetë zyrtarë dhe ish-zyrtarë të Ministrisë së Brendshme, ndërsa një tjetër është në “arrest shtëpie”.

Tëdhënat e tenderit dhe ndryshimet që ndodhën

Më datë 10/01/2020, u dorëzuan dhe u hapën kërkesat për pjesëmarrje nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme, (Faza I – Parakualifikimi).
Më datë 17/01/2020, ora 14.40 minuta, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme, publikon pjesmarrjen e 6 Operatorëve Ekonomikë, (Faza I – Parakualifikimi), si më poshtë:

1.Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”D&E SHPK” + “SUMMER CONF. s.r.l” + “LOVERS s.r.l” + “YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC. AS A. VEDAT YAKUPOGLU”.
2.Genç Taahhüt Giyim Tekstil İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Sti.
3.Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”KAP-KO d.o.o” + “ODJECA d.o.o” + “GALKO d.o.o” + “JELEN PROFESSIONAL d.o.o” + “GALEB d.d” + “OPENTECH CONSULTING & SERVICES SHPK”.
4.Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”ARISA + TONI OIL”.
5.”EUROGJICI’’
6.”KROKO” produktion 2 development.

Më datë 17/01/2020, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme, (Faza I – Parakualifikimi), ka kualifikuar për në fazën e ofertimit në këtë procedurë:
1.Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”D&E SHPK” + “SUMMER CONF. s.r.l” + “LOVERS s.r.l” + “YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC. AS A. VEDAT YAKUPOGLU”.
2.Genç Taahhüt Giyim Tekstil İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Sti.
3.Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”KAP-KO d.o.o” + “ODJECA d.o.o” + “GALKO d.o.o” + “JELEN PROFESSIONAL d.o.o” + “GALEB d.d” + “OPENTECH CONSULTING & SERVICES SHPK”.
Më datë 17/01/2020, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme, (Faza I – Parakualifikimi), ka s’kualifikuar për mungesë dokumentacioni 3 Operatorë Ekonomikë për në fazën e ofertimit në këtë procedurë:
1.Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”ARISA + TONI OIL” (firmë prodhuese shqiptare)
2.”EUROGJICI’’ ( firma e Kryetarit të Bashkisë Kukës, Safet Gjici )
3.”KROKO” produktion 2 development. ( firmë Kroate )
[Data: 24.02.2020] Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme, ka dërguar:
FTESË PËR OFERTË
(Vetëm për kandidatët e përzgjedhur në fazën e parë)
Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”D&E SHPK” + “SUMMER CONF. s.r.l” + “LOVERS s.r.l” + “YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC. AS A. VEDAT YAKUPOGLU”.
Adresa e përfaqësuesit të BOE-së ”D&E SHPK”: Rruga ”Milto Tutulani”, Pallati Alb Millenium, nr.6, Kati 1, Tiranë.
Për: Genç Taahhüt Giyim Tekstil İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Adresa: Refahiye Mah. 281. Sk. No: 9/2 Selim Apt. Haliliye / Sanliurfa, Turkye

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”KAP-KO d.o.o” + “ODJECA d.o.o” + “GALKO d.o.o” + “JELEN PROFESSIONAL d.o.o” + “GALEB d.d” + “OPENTECH CONSULTING & SERVICES SHPK”.

Adresa e përfaqësuesit të BOE-së ”KAPKO d.o.o”: Garešnička 22, 10040, Zagreb, Kroatia.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë organit qendror blerës[këtij autoriteti kontraktor]:
Emri: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nr.3, Tiranë.
ofertën tuaj, duke marrë parasysh se:

Afati kohor për dorëzimin e ofertave është:
Data:10/04/2020(dd/mm/vvvv) , Ora: 11:00

Më datë 08.04.2020, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme, njofton:

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA
Tiranë, më 08.04.2020
NJOFTIM
PËR SHTYRJE TËAFATIT KOHOR PËR DORËZIMIN DHE HAPJEN E OFERTAVE
“Përprocedurën e prokurimit, “Procedurë e Kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar” me objekt:“Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”
Për:
– Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”KAP-KO d.o.o” + “ODJECA d.o.o” + “GALKO d.o.o” + “JELEN PROFESSIONAL d.o.o” + “GALEB d.d” + “OPENTECH CONSULTING & SERVICES SHPK”;

– Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”D&E SHPK” + “SUMMER CONF. s.r.l” + “LOVERS s.r.l” + “YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC. AS A. VEDAT YAKUPOGLU”;

– Genç Taahhüt Giyim Tekstil İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Sti.

Në mbështetje të nenit 1, nenit 42 pika 2, nenit 43 pika 3 të Ligjit nr.9643/2016, i ndryshuar, në VKM Nr.243, datë 24.3.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore” (publikuar në FZ nr.48 datë 24.03.2020), Agjencia e Blerjeve të Përqendruara shtyn afatin e fundit të dorëzimit dhe hapjes së ofertave për Fazën II, të procedurës së prokurimit me objekt: “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, Procedurë e Kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar, me REF-31606-07-25-2019, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së kandidatëve të kualifikuar në këtë procedurë prokurimi, nxitjen e konkurrencës ndërmjet tyre, sigurimin e trajtimit të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë kandidatët.

Sqarojmë se, 2 (dy) nga kandidatët e huaj të kualifikuar për Fazën II, kanë paraqitur kërkesa për shtyrje të afatit të dorëzimit dhe hapjes së ofertave për Fazën II, të argumentuara me masat kufizuese, ndaluese dhe shtrënguese, të vendosura për shkak të situatës së shkaktuar nga përhapja e pandemisë COVID-19, jo vetëm në shtetet ku kandidatët e huaj ushtrojnë aktivitetin, por edhe në vende të tjera të BE-së e më gjerë, të cilat prej disa javësh e kanë bërë të pamundur përgatitjen e ofertës teknike (pamundësia e marrjes së dokumentacionit nga institucionet shtetërore dhe laboratorët e analizës, pamundësia e përgatitjes së mostrave të mallrave që kërkohen të prokurohen, pamundësia e paraqitjes fizikisht të përfaqësuesve të kandidatëve gjatë dorëzimit dhe hapjes së ofertave, etj), e për rrjedhim është bërë i pamundur dorëzimi i ofertës teknike në afatin e përcaktuar në Ftesën për Ofertë.

Përsa më sipër, Agjencia e Blerjeve të Përqendruaranjoftontë gjithë kandidatët e kualifikuar nga Faza I- Parakualifikimi, të ftuar për të marrë pjesë në Fazën II- Oferta Teknike,si dhe të gjithë të interesuarit se, afati kohor për dorëzimin dhe hapjen e ofertave për Fazën IItë procedurës së prokurimit me objekt: “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, Procedurë e Kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar, Prokurim Elektronik, nëpërmjet Marrëveshjes Kuadër, me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 4 (katër) vite, me REF-31606-07-25-2019 shtyhet dhe ndryshon si vijon:
Afati kohor për dorëzimin e ofertave është:
Data: 11/05/2020(dd/mm/vvvv) , Ora: 11:00
Më Datë: 11/05/2020 nga 3 kandidatët e lartpërmendur të përzgjedhur në fazën e parë, Faza I – Parakualifikimi, ofertat ekonomike dhe mostrat e uniformave etj, prej tyre u dorëzuan më datë 11.05.2020 për Faza 2 – Ftesa për Ofertë:
Fondi limit: I procedurës së prokurimit me objekt: “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit” për 4-vjet është 2,800,347,570 Lekë pa TVSH:
Nga 3 kandidatët e lartpërmendur për Faza 2 – Ftesa për Ofertë , përkundrejtë fondit limit, u dorëzuan Ofertat ekonomike, sipas renditjes dhe me vlerat e mëposhtme:
1.Genç Taahhüt Giyim Tekstil İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Sti.

1,980,197,270 Lekë pa TVSH – 820,150,300 Lekë pa TVSH, më ulët se fondi limit

2.Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”D&E SHPK” + “SUMMER CONF. s.r.l” + “LOVERS s.r.l” + “YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC. AS A. VEDAT YAKUPOGLU”.
2,898,350,600 Lekë pa TVSH – 1,997,970 Lekë pa TVSH, më ulët se fondi limit

3.Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: ”KAP-KO d.o.o” + “ODJECA d.o.o” + “GALKO d.o.o” + “JELEN PROFESSIONAL d.o.o” + “GALEB d.d” + “OPENTECH CONSULTING & SERVICES SHPK”.

2,799,433,400 Lekë pa TVSH – 814,170 Lekë pa TVSH, më ulët se fondi limit.

alert.al/

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed