Menu

Author Archives: Admin3

Reklamat e rreme në dëm të konsumatorit dhe tregut, fenomen në rritje në Shqipëri

Nga Ganimete Dauti*

Në Shqipëri, reklamat e rreme kanë qenë një problem i vazhdueshëm për konsumatorët dhe autoritetet e përgjithshme të kontrollit të tregut. Ekonomia digjitale dhe zhvillimi i saj në hapa shumë të shpejtë jo vetëm në nivel kombëtar por edhe në atë ndërkombëtar ka gjetur të papërgatitur qeverisjet për të krijuar një kuadër ligjor të mirëkoordinuar si në nivel të sigurisë dhe atë rregullator.

Në 20 intervista të kryera nga Apel.Media për fenomenin e reklamave të rreme rezultoi se 18 prej tyre nuk kishin dijeni se ku të orientohen për të denoncuar raste të konstatuara, ndërkohë që dëmtohen shumë nga ato.

  1. Një shembull i qartë është rasti i produkteve ushqimore që shpallin veten si “organike” apo “të shëndetshme”, ndërsa në fakt ato përmbajnë përbërës të rrezikshëm për shëndetin. Kjo praktikë jo vetëm që dëmton shëndetin e konsumatorëve, por gjithashtu shkel ligjet dhe rregulloret për sigurinë ushqimore.
  2. Produkte kozmetike që reklamohen për efekte të rreme. Në tregun e kozmetikës, shpesh herë reklamohen produkte që pretendojnë të ofrojnë përfitime të mrekullueshme për lëkurën ose flokët, por në fakt ato nuk plotësojnë premtimet e tyre. Për shembull, një krem i reklamuar për të zbutur rrudhat ose për të përmirësuar teksturën e lëkurës mund të ketë efekte minimale ose të pamatëshme, duke lënë konsumatorët të zhgënjyer dhe të mashtruar nga premtimet e bëra në reklamë.

Në anën tjetër, reklamat e rreme dëmtojnë konkurrencën e ndershme në treg duke favorizuar produktet që reklamohen me rreklamën më të fuqishme dhe më të manipulueshme, në vend të atyre që ofrojnë cilësi të vërtetë dhe përmbushin standardet e nevojshme.

ISHMT është institucioni që ka për mision:

i) garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët, ii) respektimin e të drejtave të pronësisë intelektuale.

Ky mision realizohet nëpërmjet veprimtarisë mbikëqyrëse në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi.

ISHMT-ja është përgjegjëse për inspektimin e zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në fushën e:

a) mbrojtjes së konsumatorëve, sipas përcaktimit të ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve;

b) mbrojtjes së pronësisë industriale, sipas përcaktimit të ligjislacionit për pronësinë industriale;

c) garantimit të mbrojtjes dhe të respektimit të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to, sipas përcaktimit të legjislacionit respektiv;

d) inspektimit metrologjik, sipas legjislacionit për metrologjinë;

e) etiketimit për konsumimin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, sipas përcaktimit të legjislacionit për informacionin e konsumit të energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji;

f) kontrollit të detergjentëve të vendosur në treg sipas dispozitave të ligjit për detergjentët;

 ISHMT-ja ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin për inspektimin në Republikën e Shqipërisë dhe legjislacionin e posaçëm të zbatueshëm në secilën nga fushat e inspektimit, si dhe çdo përgjegjësi tjetër të përcaktuar me ligj apo akt nënligjor.

 Vetëm dy nga 20 tatimpagues e njihnin ISHMT-në nga inspektimet për licencat e programeve kompjuterike në përdorim por as ata nuk njihnin kompetenca të tjera dhe as masat e gjobave dhe nëse mund të denoncohen raste të konstatuara tek ky institucion.

Disa nga problemet kryesore që u konstatuan gjatë intervistave mbi “reklamat e rreme” janë:

Informacion i pavërtetë: Shpeshherë reklamat përmbajnë informacion të pavërtetë në lidhje me cilësinë, përfitimet, ose përmasat e produkteve dhe shërbimeve. Kjo mund të çojë në mashtrime të konsumatorëve dhe dëmtim të besueshmërisë së tregut.

Nxitja e konsumit të papërgjegjshëm: Reklamat e rreme janë përdorur për të nxitur blerjen e produkteve ose shërbimeve të cilat nuk plotësojnë përfitimet që janë premtuar, duke lënë konsumatorët të zhgënjyer dhe të frustruar.

Mungesa e monitorimit dhe zbatimit efektiv ligjor: Edhe pse ka ligje që rregullojnë reklamat e rreme, në praktikë monitorimi dhe zbatimi i tyre mund të jetë i papërshtatshëm. Kjo mund të ndihmojë në qëndrimin e kompanive të paligjshme dhe në përhapjen e reklamave të rreme.

Për të adresuar këto probleme, është e rëndësishme që autoritetet kompetente të ndërmarrin masa efektive për të kundërshtuar reklamat e rreme. Këto masa mund të përfshijnë:

Monitorim i rregullt: Përdorimi i një programi të qëndrueshëm monitorimi për të identifikuar reklama të dyshimta dhe të vënë në zbatim ligjet përkatëse.

Gjobitje dhe ndëshkim: Imponimi i gjobave dhe ndëshkimeve të rënda për kompanitë që përdorin reklama të rreme për të ulur motivimin për shkelje të mëtejshme.

Ndërgjegjësim dhe edukim i konsumatorëve: Edukimi i konsumatorëve për të njohur dhe raportuar reklamat e rreme, si dhe promovimi i ndërgjegjësimit për të kërkuar transparencë dhe informacion të saktë në treg.

Bashkëpunimi me industrinë: Stimulimi i bashkëpunimit me industrinë për të promovuar praktika të ndërgjegjshme të marketingut dhe për të identifikuar dhe shqyrtuar rastet e dyshimta në mënyrë kolektive.

Në fund të fundit, kjo është një sfidë komplekse që kërkon përpjekje të përbashkëta nga të gjithë aktorët përfshirë në treg, duke përfshirë autoritetet qeveritare, industrinë private, dhe konsumatorët.

Ekonomia digjitale është një disavantazh për të rregulluar këtë fenomen por gjithsesi kjo nuk do të thotë se nuk ka zgjidhje edhe teknologjike dhe ligjore për të ndaluar apo parandaluar rastet e mashtrimit nëpërmjet reklamave të rreme.

 

*Autorja e shkrimit është gazetare me eksperiencë në mediat online dhe aktualisht punon pranë Apel.media

Konsumatorët dhe e drejta për ndihmë juridike falas

Nga Ina Allkanjari*

Përfitimi i ndihmës juridike falas nga qytetarët që e kanë të pamundur ta marrin atë kundrejt pagesës për shkak të kufizimeve të tyre financiare nuk njihet gjerësisht në Shqipëri. Ashtu siç ka mungesë informacioni rreth faktit që kjo ndihmë ofrohet edhe për kategoritë e veçanta.

Kjo situatë shkakton që shumë qytetarë, veçanërisht ata në kategori të cënuara, të mbeten pa përfaqësim të nevojshëm në gjykatë, edhe pse kanë të drejtë për të marrë ndihmë juridike falas.

Kjo ndihmë ofrohet në dy mënyra të ndryshme: ndihma juridike parësore, e cila fokusohet në këshillimin dhe orientimin fillestar ligjor në organet administrative, dhe ndihma juridike dytësore, e cila përfshin përfaqësimin e përfituesve të programit në gjykatë.

Kufizimet gjeografike, stafi i kufizuar dhe mungesa e informacionit jane disa prej problematikave qe prekin kete proces, i cili ligjerisht duhet tu jap mbrojtje juridike falas qytetarëve që plotësojnë kriteret sipas ligjit nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”.

Ekspertët dhe organizatat që ofrojnë këtë shërbim theksojnë se ka mungesa në organizim dhe qasjen ndaj qytetarëve, sidomos për grupet e margjinalizuara si viktimat e dhunës në familje, abuzimit seksual, trafikimit të qenieve njerëzore, dhe të miturit në konflikt me ligjin. Në shumë raste, informacioni për këtë ndihmë nuk është i mjaftueshëm dhe shërbimi nuk është i aksesueshëm për shkak të kufizimeve gjeografike dhe stafit të pakët.

Zyra për Mbrojtjen Ligjore të Femijëve dhe të të Rinjve në Shqipëri e ngritur nga Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri (CRCA) dhe ka si qëllim mbrojtjen ligjore falas për fëmijët në konflikt me ligjin, si dhe çdo fëmijë apo të ri që ka nevojë për mbrojtje ligjore falas.

Drejtuesi i CRCA, Altin Hazizaj tregon se ka një sërë problematikash që fëmijët dhe të rinjtë ndeshin në lidhje me ndihmën juridike falas.

“E para, Shqipëria nuk ka një sistem që garanton aksesin në drejtësi për fëmijët dhe të rinjtë, kjo për shkak të mangësive ligjore, por edhe sepse sistemi është i ngritur nga të rriturit për t’i shërbyer të rriturve. Po t’i hidhni një sy të gjitha institucioneve, përfshi edhe gjykatat ato janë tërësisht jo miqësore për një fëmijë apo adoleshent. Fryma e ndërtimit të tyre si institucione represive që nga koha e komunizmit vijon të mbetet dhe asnjë institucion nuk pyet veten sesi do të ndjehej një fëmijë në këtë mjedis”, tregon Hazizaj.

Sipas tij ndihma juridike e ofruar nga shteti mbetet ende e paorganizuar dhe pa një vizion të qartë që të vendos qytetarin në qendër të saj.

“Ne shohim mangësi serioze në ofrimin e saj, si në aspektin buxhetor ashtu edhe atë programatik të saj. Në tërësi mund të thuhet se të gjitha shërbimet publike ekzistuese që ofrohen nga shteti ynë, qoftë këto sociale, shëndetësore apo të drejtësisë, asnjëherë nuk janë të mjaftueshme për t’iu përgjigjur nevojave të qytetarëve”, thekson drejtuesi i CRCA.

Altin Hazizaj tregon se Shqipëria është ende larg konceptit të përmirësimit të aksesimit dhe përdorimit të ndihmës juridike falas nga fëmijët dhe të rinjtë në nevojë nëpërmjet politikave në fushën e drejtësisë.

“Shqipëria është tepër larg këtij koncpeti, pra të nië drejtësie miqësore dhe institucioneve të përshtatura për fëmijët dhe të rinjtë. Po nuk ndryshuam qasjen dhe mentalitetin që këto institucione janë represive për nga natyra – është e vështirë që të ofrosh drejtësi për fëmijët e të rinjtë. Përtej kësaj, duhen politika dhe buxhete që të mbështesin zbatimin e vizionit, siç duhen edhe profesionistë të mirë dhe dialog ndërmjet të gjithë partnerëve. Të gjitha këto mangësi padiskutim ndikojnë më pas në mos-arritjen e qëllimeve ndërkohë që fëmijët dhe të rinjtë nëse nuk marrin drejtësinë që duhet, sot vijojnë të zgjedhin ende me shumë lehtësi largimin nga Shqipëria”, thotë Hazizaj.

Gjatë auditimit të kryer në kuadër të Ndihmës Juridike Falas të realizuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit u konstatua se duhet të realizohet një rishikim i metodologjisë mbi informimin e qytetarëve në lidhje me të drejtat që ata gëzojnë.

Në raportin e KLSH specifikohet se Drejtoria e Ndihmës Juridike nuk ka një sistem për të matur impaktin e aktiviteteve të zhvilluara me qëllim sensibilizimin e kategorive përfituese të ndihmës juridike falas.

“Pjesa më e madhe e aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Ndihmës Juridike në këtë kuadër janë zhvilluar në tryeza të rrumbullakëta ose auditorë, ambiente në të cilat shumica e përfituesve të skemës juridike falas nuk kanë akses. Rekomandohet që Drejtoria e Ndihmës Juridike, përpara hartimit të kalendarit vjetor të aktiviteteve, duhet të zhvillojë analiza konkrete me qëllim forcimin dhe maksimizimin e impaktit në ndërgjegjësimin e publikut mbi sistemin e ndihmës juridike”, thuhet në raport.

Ndihmë juridike falas duhet të përfitojnë qyetarët të cilët nuk kanë mundësi ekonomike por edhe kategori të veçanta si: viktimat e dhunës në familje; viktimat e abuzuara seksualisht dhe viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal; viktimat të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal; fëmijët, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; etj.

Ndonëse përfitimi i ndihmës juridike falas duhet të ketë në fokus qytetarët me kufizime financiare raporti i KLSH evidenton disa problematika në lidhje me të ardhurat e personave të cilët mund të përfitojnë nga kjo ndihmë.

“Për përcaktimin e pamjaftueshmërisë financiare, ligji merr në konsideratë vetëm të ardhurat e një personi por jo shpenzimet e detyrueshme dhe të nevojshme për jetesë.  Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Ndihmës Juridike duhet të kryejnë një analizë të mirëfilltë, për përcaktimin e kriterit të pamjaftueshmërisë financiare dhe përfitimit të ndihmës juridike falas”, thuhet në raport.

Në raportin për vitin 2023 të publikuara nga organizata jofitimprurëse “Shërbimin Ligjor Falas” (TLAS) e cila ofron shërbimin ligjor falas për qytetarët në nevojë tregohen kërkesat dhe përfituesve të shërbimeve ligjore pranë kësaj organizate, përgjatë dy dekadave të fundit në Shqipëri. Sipas të dhënave tregohet se TLAS ka arritur të ofrojë Shërbimin Ligjor Falas për 31403 qyetarë, prej vitit 1999 deri në vitin 2023.

TLAS, Diagrama progresive e përfituesve të drejtpërdrejtë të shërbimeve ligjore falas vit pas viti

Përsa i përket kategorive vulnerabël që kanë përfituar nga shërbimet ligjore falas përgjatë vitit që lam pas, vihet re se kryesojnë fëmijët.

TLAS, Kategoritë vulnerabël që kanë përfituar nga shërbimet ligjore falas gjatë vitit 2023

Ndihma ligjore falas është shumë e rëndësishme për qytetarët në nevojë. Aksesi dhe informacioni drejt mundësisë për të përfituar ndihmën ligjore falas është një ndër hapat kryesor drejt shtrirjes së këtij shërbimi kudo në Shqipëri. TLAS tregon rëndësinë që ky shërbim ka për familje të ndryshme duke treguar raste konkrete të ndihmës ligjore të dhënë kundrejt një fëmije në qytetin e Beratit.

Sipas TLAS, fëmija E.Z. nuk disponon asnjë lloj dokumenti për t’u regjistruar si shtetase shqiptare, për arsye se ka lindur në kushte shtëpie.

“I.Z. dhe M.Z. kanë lidhur martesë ligjore më 07.05.2014. Nga kjo martesë kanë sjellë në jetë 6 fëmijë, pesë prej të cilëve janë të regjistruar në zyrën e gjendjes civile të Njësisë Administrative Rajoni 3, Berat, pasi kanë lindur në institucione shtetërore (katër prej tyre në spitalin e Beratit dhe një prej tyre në Greqi). Fëmija EZ – i tretë në radhë, ka mbetur e paregjistruar për arsye se ka lindur në kushte shtëpie (kasolle të improvizuara), në një fshat të Athinës në Greqi. EZ aktualisht është 7 vjece dhe ende nuk figuron e regjistruar pasi familjarët e saj nuk disponojnë asnjë lloj dokumenti për regjistrimin e saj”, shkruhet në një prej rasteve të trajtuara nga TLAS.

Gjendur në këto kushte, TLAS bazuar në nenin 388 të Kodit të Procedurës Civile – “Kur nga një fakt varet lindja, ndryshimi ose shuarja e të drejtave personale ose pasurore të një personi dhe akti që vërteton atë të zhdukur, ka humbur dhe nuk mund të bëhet përsëri ose nuk mund të merret me ndonjë rrugë tjetër, personi I interesuar ka të drejtë të kërkojë që fakti të vërtetohet me vendim të gjykatës së shkallës së parë” – e ndoqi cështjen në rrugë gjyqesore. Gjithashtu, mori përsipër testin e ADN-së fëmijës EZ për të parë nëse profilet gjenetike nënëbijë përputheshin. Nëpërmjet ekzaminimit tampon-pështymë u vërtetua lidhja familjare e nënës dhe fëmijës me iniciale EZ. Aktualisht cështja ndodhet në Gjykatë, e cila pritet të bëjë vërtetimin e faktit juridik të fëmijës EZ e cila më pas të ketë mundësi të gëzojë të drejta sic do shtetas shqiptar i këtij vendi.

Në një kohë kur nevoja për drejtësi është e rëndësishme për të gjithë, është thelbësore që shërbimi i ndihmës juridike falas të përmirësohet dhe të përshkallëzohet për të siguruar që qytetarët të kenë akses të barabartë në drejtësi, pa marrë parasysh kufijtë gjeografikë, financiarë, ose të tjera.

 

*Autorja është gazetare me eksperiencë 10 vjeçare në televizone dhe media të shkruar në Shqipëri e fokusuar kryesisht te çështjet sociale. Aktualisht ajo punon si gazetare investiguese e Qendrës Shqiptare për Gazetari Cilësore.

Masakër në Korçë nën hundën, me dijeninë dhe mbështetjen e zyrtarëve të lartë, importohen e hyjnë në Shqipëri kafshë pa matrikuj, pa origjinë e me brucelozë. Një çeshtje e re që duhet rë hapë SPAK

Një skandal që prek direkt sigurinë ushqimore të çdo familjeje Shqiptare ka ndodhur në Korçë, më saktë në pikën kufitare të Kapshticës përfshirë gjithë institucionet përgjegjëse për kontrollin e kafshëve për konsum.

Njerëz me influenca të forta, për pasurimin e tyre dyshohet se po helmojnë tregun vendas duke futur viça, keca e dele të pakontrolluara, pamatrikulluara, pavaksinuara, shpesh kontrabandë… gjithnjë në qëllim të pasurimit personal. Instancat e Shtetit, në fillim kanë funksionuar, por më pas të presionuara nga pushteti politik, janë zmbrapsur!

Sipas dokumentave më poshtë, në datë …., pasi Frontex ka ndalur një tufë me 29 bagëti ardhur nga Kapshtica, shtetasi Baki Myrtollari me detyrë Veterineri i Shërbimit në kufi, në fshatin Poncar (Korçë) pranë Bilishtit, ku ka konstantuar së jane futur në Shqipëri në një kamion me kafshë të dyshuara të sëmura me brucelozë dhe viruse të tjera, të pamatrikuluara nga vendi i origjinës, i cili ende nuk dihet cili është. Kamioni me mbi 29 keca e qingja etj, bllokohet dhe veterineri kërkon që të çohet për karantinim dhe analiza bio-kimike sipas ligjit.

Por, personat që ishin në pronësi të këtij kamioni, Festim dhe Sokol Dinoshi përveç akti më sipër, duket se ushtruan dhe presion ndaj nënpunësit të Shtetit. Vëllezërit Dinoshi janë kapur edhe herë të tjera duke transportuar bagëti të pamatrikuluara dhe me dokumentacion të plotë vaksinimi, por nuk janë ndëshkuar asnjëherë, falë lidhjeve politike. Emrat e dyshuar si lidhje politike në këto skema janë baxhanaku i ministrit të Mbrojtjes Niko Peleshi: Spartak Meraku, si dhe Ylli Cenkolli me detyrë Inspektor Veterinar në komunën Hocisht dhe Bilisht, si dhe zv.ministrit të Bujqësisë Ajran Jaupllari.

Një tjetër rast flagrant dhe i rrezikshëm për shëndetin e konsumatorit, është kapja në kufi e një kamioni me Qingja e Rurza pa Çertefikatë Lëvizje dhe pa Matrikulluara, nga shtetasi Martin S, nga Rakicka Devoll, nga veterineri i zonës Baki Myrtollari. Pas ketij veprimi, Spartak Meraku dhe Ylli Cenkolli dyshohet se kanë kërcënuar fizikisht në publik, në mes të Bilishtit, veterinerin Baki Myrtollari.

Por skandalet vazhdojnë, nuk bëhet fjalë për një episod, por për një sistem. Zyrtarët Ylli Cenkolli dhe Spartak Meraku vazhdojnë të kërcënojnë me jetë veterinerin përgjegjës Baki Myrtollari.

Këtë herë në fshatin Çetë Bilishtit, shtetasi Ilirjan M, futi kontrabandë 520  krerë zgjedhë të imëta, përsëri pa çertifikata vaksinimi, pa dokumentacion të vendit të origjinës dhe kontrolli shëndetësorë sigurie.

Ngarkesë e kontrolluar nga veterineri përgjegjës, Ylli Cenkolli edhe pse nuk ishte zona dhe detyra e tij, por e veterinerit pergjegjes Baki Myrtollari.

Duke mos patur çertifikatë origjine për 520 krerët e bagëtive, u krijua një artificë e cila duket se është në vetvete një fallsifikim, sikur bagëtitë u rimatrikualuan me justifikimin fals se i kishin rënë matrikujt nga veshet e kafshëve,  e më pas morën dritën jeshile për t’u tregëtuar në Korçë e gjetkë në Shqipëri.

Në këtë skemë hyn në lojë dhe zv.ministri i Bujqësisë, Arjan Jaupllari. Zv.ministri duker se është në konflikt të plotë interesi pasi dyshohet se licenson një stallë në pronësi të vëllait të tij, në fshatin Drithos pranë kufirit me Greqinë dhe Maqedoninë.

Stalla e vëllait të zv.ministrit të bujqësisë përdoret për të importuar kafshët, si në rastin e një tjetër kamioni kontrabandë me kafshë të pa vaksinuara dhe matrikuluara në një stallë për mbarështimin e kafshëve në pronësi të Fatos Sh. alias Petro Sh., i cili njihet si lidhje e afërt e drejtorit të AKVMB.

Kjo skemë e futjes kontrabandë, pa vend origjine (nga Maqedonia dhe Bullgaria) dhe mbi të gjitha të pamatrikuluara e shpesh të dyshuara të sëmura të kafshëve, preu dhe kokën e veterinerit të shtetit, Baki Myrtollari.

Episod tjetër skandaloz është ai i futjes nga Kapshtica të kamionit të shtetasit Aleksander L., me 40 lope të shkruara ne dokumentat e origjinës dhe certifikaten veterinare greke, por që në fakt në hyrje të Republikes së Shqipërisë rezultuan, 37 lope.

Pas një kontrolli të urdheruar “nga lart” që mesa duket duhet të jetë bërë formal pasi veterinerët e AKU-se Kapshticë nuk kan verejtur që 5 lope nuk i kishin nr, e matrikujve si ato të përshkruarat në certifikatën veterinare greke dhe që në bazë të ligjit nuk duhet të lejoheshin të futeshin në teritorrin e Republikës së Shqipërisë pasi konsideroheshin kontrabandë dhe të pakontrolluar nga shërbimet veterinare greke për ndonjë semundje ngjitëse si: bruceloza, tuberkulozi dhe semundje tjetër e rrezikshme dhe e transmetueshme tek njerëzit. P[rgjegjësit e AKU do duheshin ti kthenin mbrapsht në Greqi mqs dokumentacioni nuk ishte i rregullt, por lejuan futjen e tyre.

Per te mos mjaftuar gjithe kjo ngarkesë me 37 lope që në fakt ne dokumentat e zhdoganimit figuronin 40 lopë u çua për karantinim në kundershtim me ligjin në një stalle në fshatin Vernik, stallë e cila nuk ishte licensuar më parë nga ana e AKVMB-se siç e përcakton ligji. Përseri në lojë futet Ylli Cenkolli i cili në kundërshtim me ligjin, pasi subjekti Aleksander L. duhet ti dërgonte në ambientin në të cilin ishte licensuar për të zhvilluar këtë aktivitet dhe të plotesonte kushtet e karantinimit aty, por veterineri Ylli Cankolli edhe pse e ka evidentuar qe ky subjekt ishte në kundërshtim me ligjin i ka plotësuar fiktivisht certifikatën e karantinimit në kundërshtim me ligjin, pa percaktuar vendin e karantinimit si dhe nuk merr asnjë masë administrative për subjektin për 5 lopët të cilët nuk korrespondonin nr e matrikujve me ato të certifatikates Greke. Dhe kjo kishte një arsye të fortë, pasi në ngarkesën më poshtë:

Dergese e dates 11/Prill 2024 ku jane kapur 19 lope e vica.

Pas presionit të tregetarëve të zones ndaj drejtorit rajonal Fatmir Ozunit,janë kryer analizat biokimike vetëm 4  prej lopeve, dhe te 4 lopet kane rezultuar me brucelozë. Por procedura ligjore duket se nuk është zbatuar në kompleksitet, pasi duhet të kryheshin dhe analiza për turbekulozë.

Ligji detyron në raste të tilla IKV-ne të njoftojë me alarm AKU-ne, AKVMB-ne dhe te merret masa e ndalimit të ngarkesës. Gjithashtu ligji parashikon 90 ditë karantinim dhe pezullim aktiviteti të subjektit duke lënë hapësirën kohore ku të groposen lopët e sëmura ndërsa bagetitë e tjera duhet të rikryejnë analizat e gjakut çdo  muaj, por drejtori Fatmir Ozuni dhe inspektori veterinar Ylli Cenkolli duket se nuk e kanë zbatuar ligjin në këtë rast, duke rrezikuar shhëndetin e qytetarëve, pasi Aleksander L. ka sjellë ngarkesën e sipercituar dhe e shperndarë në rrethin e Korçës. Ndërkohë qe ndaj tij është marre vetem nje mase qesharake prej gjobe 20 mije lek te reja…sa një gjobë parkimi.

Pra, pas 22 diteve i është plotësuar një tjetër certifikate levizje në drejtim të Gjirokastrës dhe këto lopë janë dërguar në drejtim të jugut për tu shitur atje dhe për të furnizuar tregun e këtij qyteti, por pa u caktuar emri i subjektit nisës, sepse Cenkolli duket se i trembej ndonje kontrolli rutine rrugës ku do zbulohej përgjegjësia e tij. Analizat që Lopët rezultuan bruceloze (Prill 4 lopë, e në Maji 4 lop) janë tërhequr po nga Y.Cenkolli pranl IKV-se Tiranë, siç rezulton edhe në regjistrin e hyrje e daljeve të analizave laboratorit Tiranë.

Disa ditë më vonë po i njëjti subjekt ka tentuar të fusë në territorin e Republikës së Shqiperisë tre kamionë të mbushur me lopë e vica të cilet jane bllokuar nga ana e veterinereve te AKU-se dhe drejtorit ne doganen e Kapshtices pasi nr e matrikujve te ata dispononin nuk korespondonin me nr e matrikujve ne certifikatat veterinare greke! Në këtë rast të ri skandaloz, ka ndodhur dhe ngordhja e nje prej lopeve te ngarkeses se Aleksander L…mesa duket e semurë. Pasi është nxjerrë jashtë kamionit, është tërhequr nga A.L. privatisht në sy të inspektorëve të AKU.

 Ligji kerkon qe dergesa te ndalohet dhe te hyje ne karantinim 2 ditor nga pala greke. Por ne kete rast kjo nuk u aplikua aspak, pasi në lojë u fut ortaku grek i Aleksandër L. qe njihet si Zisi (nofkë), i cili dyshohet se shpesh zgjedh tufat e sëmura në Greqi dhe i transporton në Shqipëri me dokumenta të fallsifikuara me kamionet e tij për çmime tepër të ulëta. Në këtë rast, dërgesa ose tufa u çuan në një stallë në Ersekë të palicensuar nga AKVMB-ja, stallë e cila kishte thjeshtë një kontrate fiktive qiraje mes palëve në momentet e fundit para se tufa të arrinte në stalle.

Shtetasi Aleksandër L. ka edhe lidhje të tjera të forta me ministrin Niko Peleshi, pasi aktualisht dyshohet se po ndërton një ndërtim paleje në zonën e Bilishtit dhe IKMT-ja nuk ndërhyn.

Stallë e cila me datë 13 Maji 2024 ishte thuajse e përfunduar si ndërtim, ndërkohe që lejen e ndërtimit e ka marrë 10 ditë pas ndërtimit, me 23 Maji.

FENOMENI

Drejtor Fatmir Ozuni në dt.10 Maji 2024 ka urdhëruar veterinerin e shërbimit Baki Myrtollari që në bazë të një informacioni të mberritur tek ky i fundit për një tufë me lope e vica plot 78 copë qe do futeshin kondrabandë ne zonën e Ersekës, nga vija e gjelbert, që të bënte c’mos që të kapeshin dhe te kërkonte ndihmën e Policise së Shtetit, dhe më konkretisht të asaj të kufirit dhe në fakt operacioni u finalizua me sukses dhe në brendësi të territorit tonë u kapën 78 lopë e vica kontrabande.

Për këtë sukses dhe konflikteve Në MinIstrinë e Bujqësisë, drejtori i Përgjithshëm Fatmir Ozuni shkarkoi nga detyra Baki Myrtollarin, përse kreu detyrën e tij për tufen e lopeve në Ersekë.

Skemë kriminale e cila helmon familjet shqiptare me mish të sëmurë! Skemë e cila do demaskohet me të tjera dokumenta, fakte dhe të tjerë personazhe që shkelin ligjin dhe sigurinë ushqimore.

Faksimile të dokumentave të Autoriteteve Doganore dhe procesverbaleve të Veterinerëve Kufitarë Greke të përmendura më sipër:

Burimi: Faktor.al

Dita Botërore e Sigurisë Ushqimore 2024: “Përgatituni për të papriturat”

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) dhe Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO) kanë zbuluar temën e Ditës së gjashtë vjetore Botërore të Sigurisë Ushqimore (WFSD), që mbahet më 7 qershor 2024 – “Siguria e ushqimit: Përgatituni për të papriturat.”

Sipas OBSH-së, një në dhjetë njerëz në mbarë botën sëmuren nga ushqimi i pasigurt çdo vit dhe më shumë se 200 sëmundje shkaktohen nga ngrënia e ushqimit të kontaminuar nga bakteret, viruset, parazitët ose substancat kimike.

WFSD u krijua në 2018 nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, pasi u sugjerua nga Komisioni Codex Alimentarius, si një mënyrë për të rritur ndërgjegjësimin për sigurinë ushqimore dhe për të promovuar bashkëpunimin në të gjithë sektorët. Ai lehtësohet bashkërisht nga OBSH dhe FAO.

Tema e World Food Safety Day 2024 synon të tërheqë vëmendjen ndaj krizave të papritura që mund të kërcënojnë sigurinë ushqimore, si ndërprerjet e energjisë elektrike, fatkeqësitë natyrore, shpërthimet e sëmundjeve ushqimore të shkaktuara nga produktet e importuara dhe situata të tjera. Për Ditwn Botwrore tw Sigurisw Ushqimore 2024, OBSH dhe FAO po kërkojnë nga të gjitha palët e interesuara përgjatë zinxhirit të furnizimit me ushqim nëse, janë të përgatitur të adresojnë kërcënimet e papritura ndaj sigurisë ushqimore në një furnizim global ushqimor gjithnjë e më të ndërlidhur.

Në një paketë mjetesh komunikimi të botuar së fundmi, WFSD 2024, OBSH përshkruan veprimet që qeveritë, bizneset dhe individët mund të ndërmarrin për t’u përgatitur për incidentet e sigurisë ushqimore. Për shembull, paketa e masave sugjeron që qeveritë të angazhohen për zhvillimin ose përditësimin e planeve kombëtare të reagimit ndaj sigurisë ushqimore, të forcojnë sistemet kombëtare të kontrollit të ushqimit, të rrisin kapacitetet e mbikëqyrjes dhe koordinimit dhe të përmirësojnë komunikimin me bizneset ushqimore dhe publikun. Paketa e rekomandimeve thekson tekstin e Codex Alimentarius të vitit 2004, me titull  “Parimet dhe Udhëzimet për Shkëmbimin e Informacionit në Situatat e Emergjencave Ushqimore”, i cili rekomandonte që Shtetet Anëtare të zgjidhnin pikat zyrtare të kontaktit për të shkëmbyer informacion gjatë krizave ndërkombëtare. Si përgjigje, u krijua Rrjeti Ndërkombëtar i Autoriteteve të Sigurisë Ushqimore FAO/OBSH (INFOSAN), i cili sot përfshin autoritetet e sigurisë ushqimore nga 189 vende, të cilët, të ndihmuar nga FAO/WHO, shkëmbejnë informacione dhe zbatojnë masat e menaxhimit të rrezikut gjatë ngjarjeve shumëkombëshe të sigurisë ushqimore.

ALERT! E bardhë veze e pasterizuar me Salmonela Infantis nga Italia në Shqipëri, AKU asnjë informacion për konsumatorët

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, më 31 maj është njoftuar nga sistemi RASFF për një produkt ushqimor me probleme, i prodhuar në Itali dhe i importuar dhe nga kompanitë shqiptare.

Bëhet fjalë për të bardhë veze të lëngshme të pasterizuar.

Autoritetet në Itali e kanë zbuluar këtë produkt me probleme gjatë kontrolleve në marketed he analizave, rezultatet e të cilave janë 25 për gram mikroorganizma patogjene, ndërkohë që rezultati duhet të jetë zero.

Vendit tonë i është kërkuar menjëherë tërheqja e produktit nga tregu, ndërsa Autoriteti Kombëtar i ushqimit nuk ka shpërndarë asnjë informacion për konsumtorit me imazhin e produktit dhe të dhënat tjera, si loti, afatet e përdorimit etj.

Ndërkohë, në faqen e AKU, njoftimi i fundit nga RASFF mban datën 28 shkurt 2024.

E bardha e vezës, si në rastin konkret, pas ndarjes nga e verdha dhe pasterizimit nuk shkon vetëm për industrine e përpunimit të ëmbëlsirave, makaronave etj, por shitet dhe në markete në paketime plastike apo tetrapak.

©Qendra ALERT

Ekskluzive / Auditim në “të nxehtë” për 4,5 vjet punë të AKU e shumë institucioneve, Qendra ALERT publikon raportin paraprak të KLSH të 2023. “Masakër” e abuzime pafund

Historia e Raportit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për Autoditetin Kombëtar të Ushqimit është rikthyer në vëmendje nga Qendra ALERT, pasi kjo e fundit mësoi të premten se, ky institucion, por edhe Ministria e Bujgësisë dhe Zhvillimit Rural; Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve; Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarisë; si dhe Dretoria e Përgjithshme e Doganave; Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve; Inspektorati Shtetëror i Mbikegyrjes sẽ Tregut dhe Agencia për Mbrojtjen e Konsumatorit, kanë marrë njoftimin për nisjen e auditimit. Sipas shkresës dërguar këtytë institucioneve, KLSH i njofton se, “në zbatim të programit të auditimit nr. 267/19, date 28.05.2024, të kryer në subjektin Dretorinë e Pergjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Tiranë, si dhe Drejtorite Rajonale Tiranë, Kryetari i KLSH-së, bazuar ne Rregulloren e Brendshme te Organizimit dhe Funksionimit Administrativ te kontrollit te Larte te Shtetit dhe te Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Per organizimin dhe funksionimin e Kontrollit te larte te Shteti!” me Vendimin nr. 95, date 28.05.2024, vendosi kryerjen e auditimit në “të nxehte” sipas drejtimeve të programit të auditimit në subjektin; Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU), Tirane dhe institucioneve te tjera te lidhura me te, Ministrine e Bujgesise dhe Zhvillimit Rural, Autoritetin Kombetar te Veterinarise dhe Mbrojjes se Bimëve, Institutin e Sigurise Ushgimore dhe Veterinarise, Dreitorine e Përgjithshme te Doganave, Dretorine e Pergjithshme te Tatimeve, Inspektorati Sheteror i Mbikëgyrjes se Tregut, Agjencia per Mbrojtjen e Konsumatori. Këto institucione do të audotohen për një periudhë 4-vjeçare e gjysëm, konkretisht nga data 01.01.2019 deri në datën 30.06.2024.

Deri këtu nuk ka asgjë anormale, pasi kjo është detyra e KLSH, të aidutojë punën e enteve publike. Por, dy janë çështjet që duhet përmendur si shqetësime apo me dyshime. E para, çfarë nënkupton KLSH me “në të nxehtë”? Do të thotë që ka një indicio, një alert apo dicka të ngjashme?

Dhe e dyta e më shqetësuese, ka të bëjë me faktin se KLSH nuk e publikoi kurrë raportin për auditimin e AKU, I cili duhej të bëhej publik në nëntor të 2023. Raporti paraprak i KLSH i është dërguar Autoritetit Kombëtar të Ushqimit me 13.10.2023 dhe mbi gjetjet e tij, çdo sektor duhet të bënte observacionet e tij për rastet e kontatimit të shkeljeve, të cilat në raportin paraprak dhe që Qendra ALERT dhe Alert.al e disponojnë kanë qenë aq të shumta, sa tregojnë situatën relet ë abuzimeve me digurinë ushqimore.

Gjithësesi, observacionet i janë dërguar KLSH-së në fund të tetorit dhe raporti përfundimtar, sipas afateve zyrtare, duhet të publikohej më 23 nëntor 2023. Duket se pikërisht ky audit i ri do ta “fshijë” raportin e mëhershëm të KLSH.

Qendra ALERT disponon raportin paraprak, të cilin KLSH ia nisi AKU më 13 tetor 2023 dhe që po e publikon sot. Nga ky raport vihet re qartë se si funkionon ky institucion, si u falen miliona lekë subjekteve që bëjnë shkelje gjatë shqyrtimit të gjobave; si dhe sa realizohet marrja e mostrave;, si dhe sa kryhen analizat në laboratorët e AKU, si bëhet komunikmi i riskut; si janë bërë dhjetra emërime në shjelje të hapur të legjislacionit; e deri te historia e Alerteve të ardhura nga RASFF për sallamet Wudi e te çështja flagrante e ngordhjes së shpendëve nga Influenca Aviare në 2022, llojet e analizave të kryera, mungesa e mostrave dhe kiteve laboratorike në ISUV, rikthimi e më pas shitja sërish e vezëve të prodhuara këtu e skandali me milionat e importuara nga Serbia e Turqia.

Të gjitha këtu janë publikuar në raportin paraprak të KLSH, ndërkohë që megjithë observacionet e AKU, finali nuk u pasqyrua kurrë. Natyrshëm lind dyshimi për pazare, që raporti final të ishte i “bardhë”, ose të gjendej një kleçkë, të kalohej disi në heshtje e të mos publikohet kurrë përfundimtari.

 

Shënim: Ky publikim është ekzkluzivitet i Qendrës ALERT, e cila gëzon të drejtën e autorësisë, bazuar në Ligjin Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Materiali mund të ripublikohet në mediat tjera, vetëm duke cituar burimin në fund dhe të vendoset linku i burimit. Në rast ndryshimi titulli nga mediat, në fund të shkrimit duhet të saktësohet, se cili ka qenë titulli i tij. Në të kundërt, çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi, sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.

©Qendra ALERT

Një shqiptar në Itali kandidat për në Parlamentin Evropian. Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarë, mbështetje për anënarin e vet, Marco Salihu

Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarë mbështet plotësisht kandidaturën e Muharrem Marco Salihut për Parlamentin Evropian.

“Jemi shumë krenarë që një nga anëtarët tanë të nderuar po kandidon krah për krah me emra të shquar të politikës italiane dhe evropiane si Emma Bonino dhe Matteo Renzi – në Parlamentin Europian”, shkruan Këshilli në një njoftim në faqen e tij.

“Marco mishëron vlerat dhe aspiratat evropiane të shqiptarëve, si dhe kontributin e tyre në familjen evropiane. Me përvojën e tij të gjerë si një sipërmarrës shumë i suksesshëm, ai vazhdimisht ka dëshmuar një përkushtim të thellë në mbështetje dhe përparim të kushteve socio-ekonomike të bashkatdhetarëve të tij të dashur në Luginën e Preshevës”, deklaron Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarë, i cili i bën thirrje të gjithëve, veçanërisht shqiptarëve që jetojnë në verilindje të Italisë, të mbështesin kandidaturën e tij për një të ardhme më të mirë për ta dhe fëmijët e tyre.

“Ne besojmë fort se zëri i tij në Bruksel do t’i shërbejë më tej integrimit të shqiptarëve në Itali dhe në mbarë Evropën”.

 

Fushata #PlantHealth4Life është rikthyer, më e madhe dhe më e mirë! Evropa bashkohet për të mbështetur shëndetin e bimëve, biodiversitetin dhe ekonominë

Një koalicion i gjerë partnerësh nga e gjithë Evropa kanë bashkuar forcat për të nisur sot vitin e dytë të fushatës #PlantHealth4Life, e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin për lidhjet e thella midis shëndetit të bimëve dhe jetës sonë të përditshme, duke stimuluar veprimet e qytetarëve për të mbrojtur shëndetin e bimëve. Fushata drejtohet nga Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA), Komisioni Evropian (KE) dhe 22 vende evropiane.

Si ndikon shëndeti i bimëve në jetën tonë?

Bimët përbëjnë 80% të ushqimit që hamë dhe pastrojnë ajrin që thithim. Por, kjo nuk është e gjitha: Bimët e shëndetshme nënkuptojnë rendiment të mirë bujqësor, i cili ndikon në disponueshmërinë e ushqimit dhe çmimet e ushqimit për konsumatorët. Ndryshimet klimatike dhe aktivitetet njerëzore, si tregtia dhe udhëtimet i vënë bimët nën presion të madh; përhapja e dëmtuesve dhe sëmundjeve të bimëve mund të ketë pasoja shkatërruese ekonomike dhe mjedisore. Mendoni për sëmundjen e patates, që në mesin e shekullit të 19-të çoi në një humbje shkatërruese të të korrave, e cila ishte një faktor kyç në urinë irlandeze të patates.

Megjithatë, shumë qytetarëve evropianë ende u mungon vetëdija e mjaftueshme, se përse ka rëndësi shëndeti i bimëve. #PlantHealth4Life synon të rrisë ndërgjegjësimin kolektiv për rreziqet për shëndetin e bimëve dhe për rolin që secili prej nesh duhet të luajë për të mbrojtur bimët.

“Shëndeti i bimëve ndikon jo vetëm në mjedis, ekonomi dhe zinxhirin ushqimor evropian, por edhe të tashmen dhe të ardhmen tone. Duke i mbajtur bimët të shëndetshme, ne po mbrojmë jetën. Prandaj është një burim krenarie të shohim, se si evropianët janë të angazhuar në këtë temë, siç tregohet nga pjesëmarrja e paprecedentë e shteteve anëtare në fushatën #PlantHealth4Life”, tha Tobin Robinson, Shefi i Njësisë së bimëve të EFSA, i cili prezantoi fushatën në simpoziumin “Shëndeti i bimëve pa kufij”, organizuar nga Presidenca belge e Këshillit të Evropës.

“Qytetarët e informuar evropianë, të armatosur me informacion të saktë mbi shëndetin e bimëve mund të ndihmojnë në mbrojtjen dhe ruajtjen e biodiversitetit tonë”, tha Claire Bury, Zëvendësdrejtoresha e Përgjithshme për Qëndrueshmërinë Ushqimore të DG SANTE. Sipas tij, “shëndeti i bimëve është një prioritet për Komisionin Evropian në kuadër të qasjes ‘Një Shëndet’. Duke informuar njerëzit për rëndësinë e mosimportimit të dëmtuesve në Bashkimin Evropian dhe duke i fuqizuar ata me njohurinë për të ndërmarrë veprimet e duhura, ne mund të bëjmë një ndryshim”.

Veprimet e çdo evropiani janë kyçe për t’i mbajtur bimët të shëndetshme. Vizitoni faqen e fushatës #PlantHealth4Life dhe zbuloni, se si mund të mbroni shëndetin e bimëve. Do të gjeni burime të disponueshme në të gjitha gjuhët e BE-së, duke përfshirë materialet e shtypit, postimet në mediat sociale për t’i shpërndarë në kanalet tuaja dhe video. Ju mund t’i gjeni informacione të dobishme veçanërisht nëse jeni:

  • Një udhëtar kurioz që i pëlqen të eksplorojë botën dhe natyrën.
  • Një kopshtar që rrit dhe kujdeset për perimet, lulet dhe pemët në shtëpinë, në oborrin e shtëpisë ose në ballkonin tuaj.
  • Një prind, i shqetësuar për ushqimin që hanë fëmijët tuaj dhe i etur për të mbrojtur komunitetet bujqësore, mjedisin dhe biodiversitetin për brezat e ardhshëm.

Këtë vit ka shumë mundësi për të marrë pjesë në fushatën, e cila do të vizitojë panaire, ekspozita dhe shkolla në vendet pjesëmarrëse. Shikoni faqen kombëtare të faqes së internetit të fushatës për të parë se çfarë po ndodh në vendin tuaj dhe qëndroni të sintonizuar për më shumë informacion kur të bëhet i disponueshëm!

Rreth fushatës

#PlantHealth4Life është një fushatë shumëvjeçare dhe shumëkombëshe e zhvilluar me kërkesë të KE-së dhe e bazuar në një analizë të thellë të perceptimeve dhe sjelljeve për shëndetin e bimëve në të gjithë BE-në. Këtë vit, fushata përfshin 21 shtete anëtare dhe një vend kandidat, duke dyfishuar shtrirjen nga viti i kaluar: Belgjika, Kroacia, Qiproja, Çekia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Mali i Zi.

Burimi: Efsa.eu

Qendra ALERT / ALERT Center

Fushata 'Safe2Eat' 2024: Fuqizimi i konsumatorëve në të gjithë Evropën

Nga ‘EUChooseSafeFood’ në ‘Safe2Eat’: EFSA dhe partnerët e saj në Shtetet Anëtare të BE-së kthehen me angazhim të rinovuar dhe pjesëmarrje të zgjeruar në të gjithë Evropën, duke u mundësuar konsumatorëve të bëjnë zgjedhje ushqimore të besueshme.

Duke u mbështetur në suksesin e tre viteve të mëparshme, Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA) dhe partnerët e tij në Shtetet Anëtare të BE-së kanë nisur fushatën Safe2Eat 2024. E njohur më parë si #EUChooseSafeFood, fushata rikthehet e riemërtuar dhe me një angazhim të rinovuar për të promovuar ndërgjegjësimin për sigurinë ushqimore tek qytetarët evropianë.

Këtë vit, fushata zgjeron shtrirjen e saj me 17 vende që bashkojnë forcat për të ndihmuar konsumatorët të marrin vendime të informuara për zgjedhjet e tyre ushqimore. Vendet pjesëmarrëse për vitin 2024 përfshijnë Rumaninë, Çekinë, Hungarinë, Greqinë, Estoninë, Kroacinë, Italinë, Letoninë, Qipron, Slloveninë, Spanjën, Luksemburgun, Sllovakinë, Austria, Poloninë, Portugalinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Fuqizimi i konsumatorëve për të bërë zgjedhje të besueshme

Hulumtimi i kryer nga EFSA në bashkëpunim me IPSOS në 2023, zbuloi se gati 70% e evropianëve shprehin interes për sigurinë ushqimore. Megjithatë,rreth 60% e konsiderojnë informacionin e sigurisë ushqimore shumë teknik dhe sfidues për t’u kuptuar. Si përgjigje, ky botim i ri synon të komunikojë shkencën që qëndron pas ushqimit tonë në një mënyrë të qartë, të saktë, por siguruese dhe të kuptueshme. Objektivi është t’u mundësohet qytetarëve që të marrin vendime të mirëinformuara për konsumin e ushqimit, duke garantuar sigurinë dhe shëndetin në zgjedhjet e tyre të përditshme.

Nën flamurin e #Safe2EatEU, fushata vazhdon të fokusohet në edukimin e qytetarëve për aspekte të ndryshme të sigurisë ushqimore. Këto përfshijnë sëmundjet që vijnë nga ushqimi, teknikat e duhura të trajtimit të ushqimit, rëndësinë e leximit të etiketave ushqimore dhe promovimin e praktikave të reduktimit të mbetjeve ushqimore.

Fushata thekson gjithashtu rëndësinë e një diete të ekuilibruar, sigurinë e suplementeve ushqimore dhe nevojën për të vërtetuar shkencërisht pretendimet shëndetësore mbi produktet ushqimore. Për më tepër, ai synon të rrisë ndërgjegjësimin për sigurinë e aditivëve ushqimorë dhe ushqimeve të reja, dhe praninë e alergeneve ushqimore.

“Në gjithë Evropën, konsumatorët zgjedhin çdo ditë çfarë të blejnë dhe çfarë të hanë, duke peshuar faktorë të tillë si kostoja, shija, qëndrueshmëria dhe origjina e ushqimit. Falë standardeve të larta të sigurisë ushqimore të mbështetura nga BE, konsumatorët mund të besojnë se çfarëdo që vendosin të blejnë dhe konsumojnë, është e sigurt për t’u ngrënë. Fushata #Safe2EatEU synon pikërisht të krijojë lidhjen midis shkencës së sigurisë ushqimore dhe ushqimit që ne shijojmë, duke i lejuar njerëzit të bëjnë zgjedhje të informuara me besim”, tha Drejtori Ekzekutiv i EFSA, Bernhard Url.

Me fillimin e fushatës së 2024-ës, iniciativat po shpërndahen si në nivel të BE-së ashtu edhe në nivel kombëtar në të 17 vendet pjesëmarrëse. Qytetarët inkurajohen të vizitojnë faqen e internetit për informacion të plotë mbi temat e sigurisë ushqimore dhe të shkarkojnë paketën e mjeteve të fushatës ku do të gjejnë burime të disponueshme në gjuhë të ndryshme.

Burimi: Efsa.eu

@Qendra ALERT

Qendra ALERT dhe Industria e Përpunimit të Qumështit marrëveshie bashkëpunimi për alarmet ushqimore. Konsumatorët do të njoftohen dhe nëpërmjet aplikacionit Alert.al

Komunikimi i riskut për konsumatorët nga kompanitë prodhuese e tregtuese të profukte ushqimore, është një nga detyrimet ligjore më të rëndësishme, e po ashtu nga praktikat e mira në tregtti e detyrimet e Operatorëve të Biznesit. Kompanitë prodhuese e tregtuese, pavarësisht se sa e si ndodh sot, kanë detyrimin që kur një produkt i tyre ushqimore apo jo, për shumë arsye mund të jetë i pakonsumueshëm ose i papërdorshëm, duhet të njoftojnë konsumatorët për produktin konkret, shoqëruar me foto, ku të duket qartë dhe barkodi, si dhe elementët e tjerë, aftet e përdorimit (prodhimi e skadenca), numri i lotit etj. Dhe, njoftimi shoqërohet me tekstin spjegues për problematikën që paraqet produkti. Njëkohësisht me detyrimin për ta tërhequr nga tregu, subjektet u bëjnë të ditur konsumatorëve që, nëse e hasin në markete të mos e marrin, ose nëse e kanë blerë më herët dhe e kanë gjendje, t’a kthejne aty ku e kanë blerë, kundrejt kthimit të parave ose zëvendësimit me të njëjtin produkt të një loti, serie që është konform. Njëkohësisht, subjektet duhet të njoftojnë dhe institucionet publike (inspektoriatet e kontrollit) dhe këto të fundit të bëjnë komunikimin e riskut për konsumatorët. Por sa ndodh realisht? Në nivelet minimale të mundshme, e herë herë, këto njoftime bëhen të “fshehura mes rreshtash” në faqet e institucioneve publike, duke bërë që konsumatorët të mos marrin njoftimin dhe informacionin e duhur.

Qendra ALERT, organizatë për mbrojtjen e konsumatorëve, në kuadër të Projektit “Alert për mbrojtjen e konsumatorëve”, nënshkroi një marrëveshie bashkëpunimin me Shoqatën “Industria e Përpunimit të Qumështit, pikërisht me qëllimin e informit të publikut nga kjo industri, përmes Aplikacioni “Alert.al” dhe mjeteve të komunikimit Alert.al apo/dhe emisionit Alert, në rastet e problematikave që mund të shfaqin produkte të ndryshme të kësaj industrie.

Por si do të funksionojë? Kompanitë e përpunimit të qumështit dhe nënprodukteve të tij, anëtarë të IPQ, në rast se një produkt i tyre shfaq problemed he duhet hequr nga tregu, përveç masave që do të ndërmarrin vetë për t’a tërhequr, si dhe njoftimit të AKU, do t’ë dërgojnë dhe një njoftim zyrtar me të gjitha të dhënat e produktit dhe informacionin shterrues pranë Qendrës ALERT. Kjo e fundit, do ta pblikojë njoftimin “Alert” në ëebsit-m e saj Alert.al. Përvec publikimit aty e shpërndarjes në rrjetet sociale, si njoftim për konsumatorët, këta të fundit, do të marrin dhe një njoftim (notification) nëpërmjet aplikacioni Alert.al, i vlefshëm ky në IOS dhe Android, mjafton t’a kenë të shkarkuar në telefonin e tyre.

Marrëveshja me Qendrës ALERT dhe Industrisë së Përpunimit të Qumështit, përfaqësuar nga Z.Donjaldo Hoxha, ka për qëllim bashkëpunimin dhe komunikimin e riskut nga IPQ në rubrikën “Food Alerts” në aplikacionin Alert.al dhe ëebsite Alert.al, si dhe shpërndarjen në rrjetet sociale të Qendrës ALERT, me qëllim informimin e konsumatorëve në rastet e problematikave të ndryshme që mund të shfaqin produket e kompanive anëtare të kësaj shoqate prodhuese. Gjithashtu, qëllimi i marrëveshies së bashkëpunimit, është edhe informimi e ndërgjegjësimi i konsumatorëve dhe i mediave, duke bërë shmangien e panikut, ruajtjen e imazhit të kompanisë prodhuese që shfaq Alert-in, detyrimin indirekt të institucioneve shtetërore të komunikojnë risk në mënyrë të qartë dhe të drejtë, mundësinë e uljes së rasteve abuzive nga mediat për keqinterpretim të rasteve, si dhe edukimin e prodhuesve me komukiminin e rregullt të riskut për produkte që rezultojnë jokonform dhe të papërshtatshme për konsum njerëzor.

Baza Ligjore për nënshkrimin e kësaj marrëveshie është Ligji Nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për Ushqimin” (i ndryshuar), Neni 5, Komunikimi i Riskut, Pikat c dhe ç, “Komunikimi i riskut bëhet nga; operatorët e biznesit të ushqimit për njerëz dhe kafshë; organizatat e konsumatorëve; dhe Ligji Nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, Neni 6, Pika 1: “Tregtarët janë të detyruar, në kufijtë e veprimtarive përkatëse, t’u japin konsumatorëve të dhëna të plota dhe të sakta për mallrat dhe shërbimet e vendosura në treg ose të parashikuara për t’u vendosur në treg”; Pika 3, Rreziqet, që lidhen me mallrat dhe shërbimet, kur këto rreziqe nuk janë të kuptueshme pa paralajmërimin përkatës.

 *Kjo marrëveshje mes Qendrës ALERT dhe IPQ, u nënshkrua në kuadër të Projektit “ALERT për mbrojtjen e konsumatorit”, me mbështetjen e Programit #SustainMedia, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane e që zbatohet nga GIZ, DË Akademi dhe Internews.