Menu

Autorizimet urgjente të pesticideve neonikotinoid 2020-2021

Pas një kërkese nga Komisioni Evropian, EFSA vlerësoi 17 autorizime emergjente të dhëna nga 11 Shtete Anëtare të BE-së për përdorimin e insekticideve me bazë neonikotinoid në panxhar sheqeri në 2020 dhe 2021.

Bazuar në informacionin e disponueshëm, EFSA arriti në përfundimin se të gjitha autorizimet emergjente ishin të justifikuara.

Objektivat e takimit

Takimi ka dy objektiva:

Paraqisni dhe shpjegoni punën e kryer nga EFSA për të vlerësuar autorizimet e emergjencës dhe për të dhënë sqarime për palët e interesuara.

Mblidhni komente fillestare nga palët e interesuara për zhvillimin e një mjeti që do të harmonizonte vlerësimin e aplikacioneve për autorizime emergjente, duke rritur më tej transparencën dhe efikasitetin në të njëjtën kohë.

Struktura e takimit

Në pjesën e parë të sesionit informativ, një anëtar i stafit të EFSA do të shpjegojë punën e kryer nga EFSA për autorizimet e urgjencës neonikotinoid. Sqarime të mëtejshme do të bëhen gjatë një sesioni pyetjesh dhe përgjigjesh.

Pjesa e dytë e takimit do t’i kushtohet mbledhjes së të dhënave fillestare nga palët e interesuara nëse EFSA duhet të zhvillojë një mjet që do të mbështesë Shtetet Anëtare në vlerësimin e aplikimeve për autorizime emergjente. (EFSA)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts