Menu

Produktet joushqimore

Raporti i Komisionit Evropian nxin Shëndetin Publik me mangësi e probleme të shumta në shërbime. Konsumatori shqiptar ende i pambrojtur

Mbrojtja e konsumatorit në Shqipëri, vazhdon të jetë çështje shqetësuese për Komisionit Evropian, i cili në raportin e publikuar më 12 tetor për vendin tonë, vëren një sërë mangësish. Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shëndeti Publik, të cilat i përkasin dhe Kapitullit 28, duket se ende lënë për të dëshiruar. Sipas raportit të publikuar nga KE, progresi është shumë i vogël në fushën e mbrojtjes së konsumatorit, ka mangësi të theksuara në Shëndetin Publik dhe ende nuk janë plotësuar as rekomandimet e lëna nga raporti i vitit 2021. Ndërkohë, ka pasur përmirësime në legjislacionin për sigurinë e produkteve apo edhe për marketingun të distancë të shërbimeve financiare.

Mbrojtja e konsumatorit

Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorit, duket se ka qenë më i “përkëdheluri” i raportit, përsa i takon masave që ka ndërmarrë për periudhën raportuese.

“Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit u mblodh shtatë herë dhe mori pesë vendime në lidhje me reklamat mashtruese dhe praktikat e padrejta. Gjatë të njëjtës periudhë, KMK ka pranuar 65 ankesa (58 nga konsumatorë individualë, organizatat e konsumatorëve ose pushteti vendor, 7 nga bizneset). Janë zgjidhur 30 ankesa, 28 janë referuar në organet kompetente, ndërsa të tjerët janë në proces. Zbatimi i legjislacioni i miratuar në korrik 2021 plotëson bazën ligjore mbi Zgjidhjet Alternative të Mosmarrëveshjeve të konsumatorëve, duke vendosur kriteret e funksionimit të strukturave për këtë mënyrë zgjidhjeje”, thuhet në raport.

Megjithatë, sipas dokumentit të KE për Shqipërinë, legjislacioni kombëtar është pjesërisht i përafruar me ‘acquis‘ të BE-së për sigurinë e produkteve dhe kjo duket se përbën një shqetësim. “Për periudhën raportuese, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregjeve (ISHMT) ka kryer më shumë se 1700 inspektime, duke kontrolluar më shumë se 7000 produkte, nga të cilat 441 janë gjetur në mospërputhje, duke sjellë 152 masa administrative (51 paralajmërime, 86 gjoba dhe 25 masa urgjente). Në total, 31 produkte të ndryshme (3 697 njësi), janë ndaluar të tregtohen.

Në lidhje me sigurinë e produkteve, është bërë përparim drejt përafrimit të pjesshëm me acquis të BE-së për marketingun në distancë të shërbimet financiare të konsumatorëve, me miratimin e legjislacionit zbatues në dhjetor 2021, projektuar për të përmirësuar rregullat për informacionin që duhet t’u jepet konsumatorëve nga tregtarët”, thotë raporti.

Shëndeti Publik

Nga mungesa e kapaciteteve, e buxhetit, e burimeve njerëzorë, kontrollit të barnave e produkteve të tjera, janë disa nga problematikat e evidentuara në raportin e Komisionit.

“Përgatitjet janë në një fazë të hershme në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve dhe shëndetit. Në lidhje me rekomandimet e vitit të kaluar, kishte progres të kufizuar për miratimin e kornizës së re të politikave për shëndetësinë 2022-2030. Politika trajton jo vetëm gatishmërinë emergjente, por të gjitha aspektet e saj sistemin shëndetësor. Ende duhet bërë progres i rëndësishëm për zbatimin e “One Health”, qasjen dhe gatishmërinë shëndetësore për të gjitha rreziqet, për të forcuar kuadrin e politikave dhe për të siguruar në Shqipëri mbulim cilësor të kujdesit shëndetësor, problematikat e të cilit u evidentuan nga pandemia e COVID-19. Megjithatë, ka pasur disa përparime në zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve”, thuhet në raport.

Në dokumentin e publikuar nga Komisioni Evropian për Shqipërinë, për vitin 2022, theksi është vënë kryesisht te Shëndeti Publik, për të cilin, sipas raportit, për 2 vjet rresht, mangësitë në shërbimet e ofruara duket se kanë shumë mangësi. Për këto arsye, KE i rekomandon Shqipërisë, “që të harmonizojë më tej legjislacionin e tij me ‘acquis’ të BE-së për substancat me origjinë njerëzore, në barnat për përdorim njerëzor dhe veterinar dhe për kontrollin e duhanit”. Më tej, Raporti rekomandon dhe “rritjen dhe alokimin e burimeve financiare e njerëzore në sektorin e shëndetësisë, konkretisht në kujdesin parësor shëndetësor”. “Përdorni mësimet e nxjerra nga pandemia COVID-19 për të forcuar gatishmërinë për emergjenca shëndetësore për të gjitha rreziqet, duke përfshirë kërcënimet nga sëmundjet ngjitëse dhe përgjigjet si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal dhe rrisni cilësinë e konsistencën e të dhënave”, vijon më tej raporti i KE me rekomandimet për autoritetet shqiptare.

Një tjetër problematikë e evidentuar për vite me radhe e për të cilën përseriten këshillat dhe karkesat, është aksesi i barabartë i të gjithë popullsisë në shërbimet shëndetësore.

“Garantoni akses të barabartë në shërbime shëndetësore cilësore për popullsinë vulnerabël, përfshirë pakicat rome dhe egjiptiane, të moshuarit, personat me probleme paraekzistuese të shëndetit mendor, me aftësi të kufizuara, popullsi rurale ose të largëta, veçanërisht për gratë dhe vajzat që u përkasin këtyre grupe, që shpesh i nënshtrohen formave të shumta të diskriminimit”, thekson raporti.

Për shëndetin publik, sipas raportit të KE, në prill u miratua një kornizë e re e politikave që mbulon periudhën 2021-2030 dhe dokumenti i veprimit 2020-2025 për kujdesin shëndetësor parësor është duke u zbatuar. Shpenzimet për shëndetësinë mbeten të ulëta në përgjithësi, me shpërndarje joproporcionale për shëndetin parësor kujdesin, veçanërisht shëndetin e nënës dhe fëmijës. Investime të mëtejshme nevojiten për të siguruar në mënyrë progresive mbulim shëndetësor, veçanërisht për të adresuar nevojat e grupeve në vështirësi për t’i arritur dhe më shumë të pafavorizuara. Shkalla e vdekshmërisë mbetet e lartë, veçanërisht neonatale, nën 5 vjeç dhe vdekshmëria te foshnjat (përkatësisht 8, 9 dhe 11 për 1000 lindje të gjalla). Cilësia e kujdesit neonatal është shqetësim i veçantë.

Institucionet e qeverisjes shëndetësore mbeten të paqarta dhe cilësia joadekuate e shërbimit parësore të kujdesit shëndetësor janë një pengesë kryesore. Ndër rastet e raportuara në vitin 2021 nga Kontrolli i Lartë i Shetit në Prokurori, një rast ka të bëjë me një ish-ministër të Shëndetësisë.

Mungesa e shërbimeve për gratë e pakicave rome dhe egjiptiane, për abordin, si dhe për sistemet elektronike për shëndetin, janë të evidentuara ende si mjaft shtetëruese për Komisionit Evropian. Problematikat e raportuara për shëndetësinë dhe Shëndetin Publik, janë ndër më të theksuarat nga KE.

“Kujdesi për abortin është i garantuar me ligj, por gratë nga grupet e margjinizuara, veçanërisht romët dhe egjiptianët, përballen me pengesa për ta marrë atë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Agjencia Kombëtare e Shoqeërisë së Informacionit (AKSHI) janë përgjegjëse për e-shëndetin. Ministria e Shëndetësisë zbaton dhe operon një sistem elektronik për mbledhjen dhe raportimin e informacioneve shëndetësor të të dhënave, mjekësore bazuar në Treguesit Evropiane kryesorë të shëndetit (ECHI), por sistemi ende nuk është funksional.

Legjislacioni i Shqipërisë për gjakun, indet, qelizat dhe organet nuk është plotësisht në përputhje me legjislacionin përkatës acquis e BE-së dhe nuk ka asnjë sistem për të raportuar alarmet, reagimet serioze negative apo ngjarjet.

Për kontrollin e duhanit, ligji për mbrojtjen e shëndetit publik nga produktet e duhanit, i projektuar për t’u përafruar me acquis të BE-së, është duke u zbatuar, por Shqipëria ka ende nevojë të aderojnë në Protokollin e Konventës Kuadër të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Eliminimin e Ttregtimit të Paligjshëm tëi produkteve të duhanit dhe përafrimi i mëtejshëm të legjislacionit me acquis të BE-së.

Në fushën e kërcënimeve serioze shëndetësore ndërkufitare, duke përfshirë sëmundjet ngjitëse, COVID-19 ka evidentuar mangësi të konsiderueshme. Baza ligjore për sëmundjet ngjitëse, parandalimi dhe kontrolli është projektuar të jetë në përputhje me acquis të BE-së, por zbatimi i legjislacionit ende nuk është miratuar.

Shqipëria ka një plan veprimi për rezistencën antimikrobike (AMR). Megjithëse Shqipëria forcoi sistemin e saj kombëtar të alarmit, reagimit dhe mbikëqyrjet për sëmundjet ngjitëse gjatë pandemisë COVID-19, nuk pati asnjë asnjë plan kombëtar për zbatim.

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për nënat dhe fëmijët u ndikuan negativisht për shkak të mungesës së përkohshme të personelit shëndetësor. Pandemia theksoi dobësitë në fushën e menaxhimit të emergjencave shëndetësore dhe gatishmërinë, veçanërisht në parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve dhe të dhënave epidemiologjike.

Shqipëria duhet të investojë në kërkimin dhe monitorimin epidemiologjik për të përfituar mësimet e ndjerra nga pandemia e COVID-19, përsa i përket qëndrueshmërisë dhe koordinimit të sistemit shëndetësor dhe në trajnimin e stafeve.

Legjislacioni shqiptar për të drejtat e pacientëve në kujdesin shëndetësor ndërkufitar ende nuk është përafruar me acquis të BE-së, ndërsa legjislacioni për barnat për përdorim njerëzor dhe veterinar është pjesërisht i përafruar. Nuk ka pasur progres të rëndësishëm me standardet në sektorin farmaceutik. Ende nuk ka legjislacion specifik për të adresuar rrezikun e ilaçeve të falsifikuara në furnizim, megjithëse ekzistojnë disa dispozita. Nevojiten përpjekje shtesë për të mbrojtur publikun nga falsifikimi i produkte mjekësore dhe bashkëpunim ndërkufitar për akses të qëndrueshëm në barna dhe përdorimin e duhur të tyre.

Shqipëria duhet të rrisë investimet dhe ngritjen e kapaciteteve në këtë sektor. Për masat parandaluese, ekziston një plan kombëtar për kontrollin e kancerit. Strukturat e përshtatshme për shërbimet e depistimit të kancerit ekzistojnë, por ende nuk është krijuar një regjistër i kancerit. Ekziston një program i depistimit të kancerit të gjirit, i cili përfshin ekzaminime sistematike për gratë 50-60 vjeçare, së bashku me ekzaminimet klinike falas të gjirit. Ekziston një plan kombëtar për depistimi i kancerit të qafës së mitrës, por çështjet e integrimit të shërbimit të kujdesit shëndetësor kufizojnë efektivitetin e tij.

Megjithëse, COVID-19 ndikoi rëndë në parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve jo të transmetueshme janë siguruar shërbimet thelbësore të trajtimit.

Për ushqimin dhe aktivitetin fizik, kequshqyerja është një çështje kritike, veçanërisht për fëmijët dhe gratë shtatzëna. Shqipëria duhet të hartojë një plan të ushqyerjes dhe të ndërgjegjësojë shkollat ​​dhe komunitetin përqendrohet në rreziqet e kequshqyerjes.

Nevojiten përpjekje të mëtejshme për t’u përmirësuar akses në shërbime shëndetësore për grupe të tjera, duke përfshirë gratë, njerëzit me aftësi të kufizuara dhe popullsinë në zonat rurale apo të largëta dhe për shëndetin mendor të fëmijëve.

Qendra ALERT

Mbyllet hetimi për TikTok, shumë pyetje të rëndësishme ende të pazgjidhura, konsumatorët u lanë në errësirë

Komisioni Evropian dhe autoritetet kombëtare të konsumatorit (Rrjeti i Bashkepunimit per Mbrojtjen e Konsumatorit) njoftuan dje përfundimin e dialogut të tyre me TikTok , i cili ishte i hapur per më shumë se një vit dhe mbylljen e hetimit të tyre në platformën e mediave sociale. Pavarësisht disa përmirësimeve të mirëpritura në politikat e TikTok, disa çështje shqetësuese mbeten të hapura ose të pazgjidhura. Ky njoftim është rezultat i një procesi që filloi në shkurt 2021, kur BEUC (Organizata Europiane për Mbrojtjen e Konsumatorit) dhe 18 organizata të konsumatorëve (rrjeti CPC) ne te gjithë Europën paralajmëruan autoritetet për shkelje të shumta që rrezikonin përdoruesit e TikTok, veçanërisht fëmijët dhe të rinjtë, audiencën kryesore të platformës. Në fillim të këtij muaji, BEUC i dërgoi një letër Rrjetit te Bashkepunimit per Mbrojtjen e Konsumatorit, duke shprehur shqetësime për mungesën e progresit në këtë rast, si dhe paqartësinë e ndryshimeve të politikave të TikTok.
Siç theksojnë Komisioni dhe Rrjeti i Bashkëpunimit për Mbrojtjen e Konsumatorit në komunikimin e tyre, angazhimet e bëra nga TikTok (veçanërisht transparenca e reklamave, politika e artikujve virtualë) do të kërkojnë vëmendje të vazhdueshme.
Fatkeqësisht, disa pika që BEUC theksoi në ankesën e tij fillestare nuk janë adresuar. Ky është veçanërisht rasti i klauzolës së të drejtës së autorit të TikTok, i cili ende i jep platformës një licencë shumë të gjerë për të përdorur përmbajtjen e krijuar dhe postuar nga përdoruesit e saj. Shqetësimi mbetet i njëjtë edhe për mungesën e një mekanizmi për të mbrojtur konsumatorët e rinj nga abuzimi nga inflencuesit kur blejnë “monedha virtuale” në TikTok. Gjithashtu, TikTok nuk ka marrë angazhime për të ndaluar profilizimin dhe targetimin e fëmijëve me reklama të personalizuara.
Zëvendësdrejtoresha e përgjithshme e BEUC Ursula Pachl tha se, “mirëpresin që TikTok, siç është zotuar, të përmirësojë transparencën e marketingut në platformën e tyre, por ndikimi i angazhimeve të tilla te konsumatorët mbetet shumë i pasigurt”. “Pavarësisht dialogut mbi një vit me TikTok, hetimi tani është mbyllur, duke lënë shqetësime të rëndësishme të paadresuara ence, të cilat ne i ngritëm. Ne jemi veçanërisht të shqetësuar se profilizimi dhe tragetimi i fëmijëve ndaj reklamave të personalizuara nuk do të ndalet nga TikTok. Kjo është në kundërshtim me pesë parimet mbi reklamimin ndaj fëmijëve, të miratuara nga autoritetet për mbrojtjen e të dhënave dhe mbrojtjen e konsumatorit javën e kaluar. U bëjmë thirrje autoriteteve që të monitorojnë nga afër aktivitetet e TikTok dhe të ndërmarrin veprime kombëtare të zbatimit nëse angazhimet nuk realizohen. Ky nuk duhet të jetë fundi i historisë. BEUC dhe anëtarët tanë do të ndjekin me vëmendje zhvillimet”, theksoi Pachl.
Në “Pesë Parimet kryesore të reklamimit të drejtë për fëmijët” të miratuara dhe publikuara javën e kaluar, autoritetet e mbrojtjes së konsumatorit dhe autoritetet e mbrojtjes së të dhënave deklaruan qartë se, fëmijët nuk duhet të profilizohen për qëllime reklamimi. Ligji i ardhshëm i Shërbimeve Dixhitale do të vendosë një ndalim në këtë drejtim.

Marrë nga BEUC.eu

Qendra ALERT / Alert.al

Superaksioni ndërkombëtar, më shumë se 5 milionë lodra potencialisht të rrezikshme janë sekuestruar në 21 shtete

Operacioni i dytë i koordinuar nga Europoli Ludus II çoi në sekuestrimin e lodrave të rrezikshme me një vlerë totale prej më shumë se 18 milionë euro

Midis tetorit 2021 dhe 31 janarit 2022, Europol koordinoi operacionin Ludus II që synonte trafikimin e lodrave të falsifikuara dhe mallrave të tjera. Ludus II, i udhëhequr nga Garda Civile Spanjolle (Guardia Civil), Policia Kombëtare Spanjolle (Policia Nacional) dhe autoritetet doganore spanjolle (DAVA), të dhe bashkëadrejtuara nga Policia rumune, përfshiu autoritetet e zbatimit të ligjit nga 21 vende gjithsej. Zyra Kundër Mashtrimit të BE-së (OLAF) dhe Zyra e Pronësisë Intelektuale të Bashkimit Evropian (EUIPO) gjithashtu mbështetën operacionin, ndërsa Organizata Botërore e Doganave (OBD) mori pjesë si vëzhgues dhe siguroi komunikim të sigurt me anëtarët e saj, për të mbështetur aktivitetet operacionale. Konfiskimet e kryera gjatë operacionit përfshijnë lodra të falsifikuara dhe të paligjshme, video lojëra dhe personazhe të lidhura me to, kukulla nga seriale të famshme televizive, lojra për fëmijë dhe veshje e aksesorë të markave të famshme. Malli i sekuestruar përmban rreziqe të tilla si ekspozim kimik, mbytje, goditje elektrike, dëmtim të dëgjimit dhe rrezik zjarri. Ky ishte rezultati i një analize të EUIPO-së për këto sinjalizime, e cila çoi në ngritjen e operacionit të parë Ludus në vitin 2020.

Gjatë fazës operacionale të Ludus II, autoritetet e zbatimit të ligjit kryen kontrolle dhe inspektime për të zbuluar dërgesat dhe magazinimet e paligjshme. Një numër bastisjesh pasuan hetimet në internet të iniciuara në platformat e tregtisë elektronike. Shumica e lodrave false u importuan nga Azia Lindore në BE, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA. Autoritetet zbuluan shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale, mungesë të markave CE dhe deklaratave të konformitetit të BE-së, si dhe praninë e substancave të rrezikshme të padëshirueshme.

Operacioni Ludus II arrini në:

Sekuestrimin e lodrave me vlerë afro 18 milionë euro

Më shumë se 5 milionë lodra të falsifikuara

Më shumë se 2600 raste të gjetura për parandalimin e nxjerrjes në treg të lodrave

99 persona janë denoncuar në organet gjyqësore

1459 individë u raportuan pranë autoriteteve administrative/shëndetësore

72 tregje online të kontrolluara

30 faqe interneti u mbyllën

Pikat kryesore të operacionit

Në rajonet e Lazios dhe Campania-s, Korpusi Financiar Italian (Guardia di Finanza) përgjoi dhe sekuestroi një sasi të madhe lojërash të paligjshme produktesh që vinin nga një vend aziatik. Lodrat ruheshin në dy depo. Autoritetet doganore franceze (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects) ndërprenë furnizimin e rregullt të lodrave të falsifikuara, të cilat shiteshin nëpërmjet një platforme të famshme të tregtisë elektronike. Hetimi, i quajtur Pokezone, lejoi autoritetet të zbulonin një sasi të madhe produktesh, të cilat shiteshin në tregjet e brendshme të Francës dhe gjashtë vendeve të tjera.

Fronti ndërkombëtar kundër lodrave false

Europol koordinoi aktivitetet operacionale, lehtësoi shkëmbimin e komunikimit dhe ofroi analiza operacionale. Europol gjithashtu i mbështeti aktivitetet me ekspertizë teknike. IPC3 i Europolit (Koalicioni i Koordinuar i Krimit të Pronësisë Intelektuale), i cili mbështeti hetimin, është një projekt për të luftuar krimin e pronësisë intelektuale i bashkëfinancuar nga EUIPO (Zyra e Pronësisë Intelektuale të Bashkimit Evropian). Shtetet Anëtare të BE-së pjesëmarrëse: Belgjika, Bullgaria, Kroacia, Çekia, Estonia, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Italia, Letonia, Holanda, Portugalia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Spanja. Vendet e joanëtare: Cote d’Ivoire, Maqedonia e Veriut, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara.

Burimi: www.europol.europa.eu

Qendra ALERT – Alert.al

Raporti i plotë / Produktet nga tregjet online vazhdojnë të dështojnë në testet e sigurisë. Dhjetra modele të provuara dhe rekomandimet për qeveritë

Në vijim të një veprimi nga viti 2020, hulumtimi i ri i organizatave anëtare të BEUC tregon një gamë të gjerë problemesh sigurie me produktet nga tregjet online. Midis rezultateve janë një tigan me ajër, që filloi të lëshonte tym menjëherë pasi u ndez, zbardhuesit e paligjshëm të dhëmbëve, produkte kozmetik që nuk kanë listën e përbërësve të detyrueshëm dhe lodra që paraqesin rrezik mbytjeje për fëmijët e vegjël.

Gjetjet tregojnë nevojën për rregullim më të mirë, duke i mbajtur tregjet përgjegjëse për produktet e shitura në platformë. Për t’i mbajtur më mirë e më të sigurt konsumatorët europianë, BEUC rekomandon ndër iniciativat e tjera:

Përmirësimi i draft Rregullores së Përgjithshme të Sigurisë së Produkteve, duke zgjeruar përkufizimin e operatorëve ekonomikë në tregjet online.

Bëjini tregjet në internet përgjegjëse, nëpërmjet Direktivës së Përgjegjësisë së Produkteve

Raportin e plotë mund ta gjenikëtu

Marrë nga BEUC.eu

 

Produktet e rrezikshme, si të mbrohen konsumatorët nga shitjet online

Në qershor, Komisioni Evropian propozoi reformimin e ligjit të BE-së për sigurinë e produkteve. E quajtur aktualisht “Direktiva e Përgjithshme e Sigurisë së Produkteve”, Komisioni synon ta kthejë atë në një Rregullore. Ky është një hap i rëndësishëm, pasi ligji daton në vitin 2001 dhe nuk pasqyron më një treg ku njerëzit blejnë online dhe shumë produkte janë të lidhura aty. Ky ligj është gjithashtu thelbësor, pasi; a) ai përcakton se çfarë përbën një produkt “të sigurt”,

  1. b) u jep autoriteteve kombëtare kompetenca shtesë të mbikëqyrjes së tregut dhe
  2. c) përcakton se kujt mund t’i drejtohen ato autoritete në zinxhirin e furnizimit nëse diçka nuk shkon me një produkt.

Grupet e konsumatorëve përfundojnë se, Komisioni Evropian ka bërë një propozim të shëndoshë: Ai forcon mbikëqyrjen e tregut në të gjithë BE-në, përmirëson gjurmueshmërinë përgjatë zinxhirit të furnizimit dhe trajton teknologjitë e reja.

Megjithatë, ai nuk trajton mjaftueshëm rolin e tregjeve online në zinxhirin e furnizimit të sotëm. Grupet e konsumatorëve shpesh gjejnë produkte të rrezikshme të shitura në internet përmes tregjeve. Këto variojnë nga alarmet e tymit që nuk mund të zbulojnë tymin, te lodrat që shkelin kufijtë kimikë deri në 200 herë. Por, tregjeve nuk u jepet pothuajse asnjë rol në ligjin për sigurinë e produkteve për produktet që u dërgohen konsumatorëve drejtpërdrejt nga jashtë BE-së, zona e shitjeve ku vërejmë mangësitë më të mëdha. Kanali i shpërndarjes përmes të cilit blihet një produkt nuk mund të përcaktojë mbrojtjen e konsumatorit. Megjithatë, Komisioni Evropian deri më tani nuk ka krijuar kushte të barabarta loje. Ne i nxisim vendimmarrësit që t’i konsiderojnë tregjet si ‘importues’, në mënyrë që autoritetet t’u adresojnë atyre çështjet me një produkt. Së bashku me ANEC – zërin evropian të konsumatorit në standardizim – ne japim edhe sugjerime të tjera, si krijimi i një sistemi të duhur për mbledhjen e të dhënave të aksidenteve dhe dëmtimeve.

Kliko këtu per materialin e plotë.

Marrë nga BEUC.eu

Qendra ALERT – ALERT.al

Rapex publikon raportin: Problemet në produktet joushqimore

Rapex ka publikuar raportin për produket e rrezikshme joushqimore. Në raportin e Rapex është publikuar lista me produktet e rrezikshme, nga syzet, maskat, jelek shpëtimi dhe deri tek veshjet për fëmijë.

Syze

Lloji i rrezikut: Dëmtimi i shikimit

Vendi njoftues: Gjermania

Numri i alarmit: A12/01537/21

Syzet e sigurisë me lazer nuk ofrojnë mbrojtjen e pretenduar. Kjo mund të çojë në dëmtim të retinës dhe dëmtim të shikimit kur punoni me drita lazer. Produkti nuk përputhet me Rregulloren e Pajisjeve Mbrojtëse Personale.

Maskë

Lloji i rrezikut: Rrezik për shëndetin

Vendi njoftues: Gjermania

Numri i alarmit: A12/01531/21

Mbajtja e grimcave/filtrit të materialit është e pamjaftueshme (vlerat e matura: deri në 83%). Rrjedhimisht, produkti nuk plotëson kërkesat e shëndetit dhe sigurisë. Edhe nëse kombinohet me masa të tjera të rekomanduara, mund të mos mbrojë siç duhet. Për më tepër, rezistenca fizike e materialit filtrues është shumë e lartë (vlerat e matura të rezistencës së nxjerrjes: deri në 3,8). Rrjedhimisht, mund të parandalojë nxjerrjen e një sasie të mjaftueshme ajri, duke shkaktuar vështirësi në frymëmarrje. Produkti nuk përputhet me Rregulloren e Pajisjeve Mbrojtëse Personale (PPE) dhe me standardin përkatës evropian EN 149.

 

 

Lloji i rrezikut: Mbytje

Vendi njoftues: Rumania

Numri i alarmit: A12/01505/21

Jeleku I shpëtimit mund të dëmtohet kur bie nga varka. Përdoruesi mund të mos jetë më i lidhur me varkën dhe produkti mund të mos sigurojë më funksionin e tij të sigurisë, duke çuar në mbytje. Produkti nuk përputhet me Rregulloren e Pajisjeve të Mbrojtjes Personale.

 

Kategoria: Veshje

Lloji i rrezikut: Lëndime

Vendi njoftues: Qipro

Numri i alarmit: A12/01515/21

Veshja për fëmijë ka korda të gjata me skaje të lira për t’u lidhur në pjesën e përparme të zonës së belit. Ata mund të bllokohen gjatë aktiviteteve të ndryshme, duke çuar në lëndime.

Produkti nuk përputhet me kërkesat e Direktivës së Përgjithshme të Sigurisë së Produktit dhe me standardin përkatës evropian EN 14682.

Safety Gate for dangerous non-food products (europa.eu)

Qendra Alert/Alert.al

Rapex publikon raportin e radhës: Produkte të rrezikshme joushqimore

Rapex ka publikuar raportin për produket e rrezikshme joushqimore. Në raportin e Rapex është publikuar lista me produktet e rrezikshme, nga lodrat për fëmijë, mikser me tas, karikues dhe deri tek fishekzjarret.

Kategoria: Lodra

Produkt: Kukull plastike

Lloji i rrezikut: Kimik

Vendi njoftues: Sllovakia

Numri i alarmit: A12/01482/21

Kukulla përmban një sasi të tepërt të bis(2-etileksil) ftalatit (DEHP) (vlera e matur deri në 20.9% ndaj peshës). Ky ftalat mund të dëmtojë shëndetin e fëmijëve, duke shkaktuar dëme të mundshme në sistemin e tyre riprodhues.

Kukulla nuk përputhet me rregulloren REACH.

Përshkrim

Kukull plastike me flokë të gjata gështenjë dhe e veshur me një fustan të shkurtër zyrtar dhe byzylykë në të dyja duart ngjyrë ari.

Përshkrimi i paketimit: Kuti kartoni me dritare transparente.

 

Lloji i rrezikut: Zjarr

Vendi njoftues: Kroacia

Numri i alarmit: A12/01465/21

Për shkak të mbrojtjes së pamjaftueshme termike, mbështjelljet e karikuesit mund të mbinxehen duke çuar në zjarr.

Produkti nuk përputhet me kërkesat e Direktivës së Tensionit të Ulët dhe standardit evropian përkatës EN 60335.

Kategoria: Pajisje elektrike

Produkt: Mikser i bardhë me tas

Lloji i rrezikut: Goditje elektrike

Vendi njoftues: Çekia

Numri i alarmit: A12/01459/21

Izolimi elektrik është i pamjaftueshëm dhe përdoruesi mund të marrë një goditje elektrike nga pjesët e aksesueshme (të ndezura). Për më tepër, produkti mund të mbinxehet.

Produkti nuk përputhet me kërkesat e Direktivës së Tensionit të Ulët dhe standardit evropian EN 60950.

 

Kategoria: Pajisje elektrike

Produkt: Mikser i bardhë me tas

Lloji i rrezikut: Goditje elektrike

Vendi njoftues: Çekia

Numri i alarmit: A12/01459/21

Izolimi elektrik është i pamjaftueshëm dhe përdoruesi mund të marrë një goditje elektrike nga pjesët e aksesueshme (të ndezura). Për më tepër, produkti mund të mbinxehet. Produkti nuk përputhet me kërkesat e Direktivës së Tensionit të Ulët dhe standardit evropian EN 60950.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Lodra

Produkt: Kukull plastike

Lloji i rrezikut: Kimike

Vendi njoftues: Çekia

Numri i alarmit: A12/01476/21

Materiali plastik i kokës së kukullës përmban një sasi të tepërt bis(2-etileksil) ftalati (DEHP) (vlera e matur deri në 38,3 ± 15,3 % ndaj peshës). Këto ftalate mund të dëmtojnë shëndetin e fëmijëve, duke shkaktuar dëme të mundshme në sistemin e tyre riprodhues.

Produkti nuk përputhet me rregulloren REACH (1907/2006) aneksin XVII, nr 51.

Përshkrim

Kukull plastike me fustan tyli dhe kepuce roze, (unaza e varur e vendosur ne koken e kukulles)

Përshkrimi i paketimit: Pa ambalazhim

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Artikuj piroteknikë

Produkt: Fishekzjarre

Përshkrimi i paketimit: Kuti kartoni që përmban 6 copë produkt

Emri: Bangers

Lloji / numri i modelit

1008-F3-69259883

P06-30

Lloji i rrezikut: Djegie, lëndime

Vendi njoftues: Polonia

Numri i alarmit: A12/01471/21

Siguresa e ndezjes digjet shumë shpejt. Si rezultat, përdoruesi mund të lëndohet ose të digjet.

Produkti nuk përputhet me kërkesat e Direktivës së Piroteknikës dhe standardit përkatës evropian EN 15947-5.

Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products – weekly report – [29/10/2021] – [email protected] – Gmail (google.com)

Qendra Alert/Alert.al

Mbrojtja e konsumatorëve evropianë, rreziqet nga teknologjia dhe propozimet e BEUC për BE-në

Pajisjet që janë të lidhura me internetin janë kudo rreth nesh. Ne mund të blejmë aparate kafeje ‘të zgjuara’, të instalojmë sisteme inteligjente alarmi në shtëpitë tona, ose të mbajmë orë të lidhura me internetin. Sado të dobishme që ndonjëherë mund të jenë këto produkte, ato gjithashtu vijnë me rreziqe dhe të meta. Çfarë ndodh nëse ofruesi i shërbimit të sistemit inteligjent të sigurisë së shtëpisë tuaj mbyll serverët e tij? Apo nëse ora e lidhur me internetin që i keni blerë fëmijës suaj hakerohet? Dhe, a mund t’u besojmë të gjitha pajisjeve të lidhura për të mbrojtur të dhënat tona personale?

Pajisjet inteligjente të lidhura me internetin prekin dhe ngrenë pyetje në shumë fusha. Testet nga grupet e konsumatorëve në të gjithë BE-në kanë gjetur në mënyrë të përsëritur “vrima” të zbrazëta në sigurinë kibernetike të pajisjeve të lidhura me internetin. Sensorët në pajisjet e lidhura janë në gjendje të marrin të gjitha llojet e të dhënave rreth nesh, si lëvizjet, tingujt ose zërat, gjë që ngre pyetje, se sa efektivisht mbrohet e drejta jonë për privatësi dhe të dhënat tona personale.

Pajisjet e lidhura do të vijnë gjithnjë e më shumë të pajisura me sisteme të inteligjencës artificiale, por aktualisht ka shumë pak mbrojtje për konsumatorët nga manipulimi ose diskriminimi nga sisteme të tilla. BEUC (Organizata Eurpiane për Konsumatorët) e publikoi këtë punim, i cili përfshin një sërë rekomandimesh që prekin fusha të ndryshme, duke përfshirë sigurinë kibernetike, mbrojtjen e të dhënave, të drejtat kontraktuale, sigurinë dhe qëndrueshmërinë e produktit dhe konkurencën. Ajo i bën thirrje BE-së të paraqesë një grup gjithëpërfshirës të zgjidhjeve të politikave për të mbrojtur konsumatorët në botën e pajisjeve të lidhura me internet. Ndër rekomandimet e BEUC janë:

  1. Siguria kibernetike: BE-ja ka nevojë për një ligj të ri të sigurisë kibernetike, i cili përcakton kërkesat e detyrueshme, minimale, të sigurisë për të gjitha pajisjet “smart”.
  2. Përditësimet e softuerit: Prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve duhet të ofrojnë përditësime sigurie për të paktën një kohë të caktuar, si dhe përditësimet e sigurisë e funksionalitetit duhet të sigurohen veçmas.
  3. Privatësia dhe mbrojtja e të dhënave: Prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve duhet të sigurohen që pajisjet e lidhura në internet të jenë plotësisht në përputhje me GDPR dhe Direktivën e Privatësisë Elektronike.
  4. Inteligjenca artificiale: Propozimi i Komisionit të Ligjeve duhet të rregullojë aplikacionet e “AI” me rrezik të mesëm dhe të ulët, si dhe ato me rrezik të lartë. Pajisjet e lidhura me “AI” të destinuara për konsumatorët duhet të jenë plotësisht nën objektin e Rregullores.
  5. Qëndrueshmëria e produktit: Rregullat e projektimit ekologjik duhet të vendosin një fokus shumë më të fortë në qëndrueshmërinë, riparueshmërinë dhe ripërdorimin e produkteve të IoT, duke përfshirë disponueshmërinë e përditësimeve të softuerit dhe pjesëve rezervë, informacionin e riparimit dhe kërkesat për ndërveprim, modularitet dhe lehtësi për t’u çmontuar.

Burimi: BEUC

Qendra Alert / Alert.al

Rapex publikon raportin e radhës për produktet e rrezikshme joushqimore

Rapex ka publikuar raportin për produket e rrezikshme joushqimore. Në raportin e Rapex është publikuar lista me produktet e rrezikshme, nga prizat, topi plastik për fëmijë, arushat për fëmijë dhe deri tek lëngu për cigaret elektronike.

 

Kategoria: Pajisjet elektrike

Produkt: Prizë e shumëfishtë

Lloji i rrezikut: Goditje elektrike, zjarr

Vendi njoftues: Holanda

Numri i alarmit: A12/01447/21

Kontaktet e prizës fikse janë të ekspozuara ndaj një çifti rrotullues të tepërt që mund të shkaktojë dëmtim të prizës, duke rezultuar në kontakt të dobët elektrik dhe rrezik zjarri.

Produkti nuk përputhet me kërkesat e Direktivës së Tensionit të Ulët.

 

Lloji i rrezikut: Kimike

Vendi njoftues: Danimarka

Numri i alarmit: A12/01450/21

Kategoria: Lodrat

Produkt: Top plastik

Materiali plastik i produktit përmban një sasi të tepërt të bis(2-etileksil), ftalatit (DEHP), dibutil ftalatit (DBP) dhe diizobutilftalatit (DIBP) (vlerat e matura përkatësisht deri në 0.134%, 0.3% dhe 20.2% ndaj peshës.) Këto ftalate mund të dëmtojnë shëndetin e fëmijëve, duke shkaktuar dëme të mundshme në sistemin e tyre riprodhues. Produkti nuk përputhet me Rregulloren REACH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lloji i rrezikut: Kimike

Vendi njoftues: Lituania

Numri i alarmit: A12/01452/21

Lodra shumëngjyrëshe plastike në një çantë shpine plastike transparente për fëmijë mbi 18 muajsh. Produkti shitet në një çantë shpine plastike transparente, me qepje me ngjyra. Brenda është një fletë informative, me foton e një fëmije më pak se 3 vjeç. Lodra përmban elementë të vegjël që një fëmijë mund t’i vendosë në gojë dhe të mbytet. Produkti nuk përputhet me Direktivën e Sigurisë së Lodrave dhe standardin përkatës evropian EN 71-1.

 

 

Kategoria: Produkte kimike

Produkt: Lëng për cigaret elektronike

 

Lëng për mbushjen e cigareve elektronike. Lëngu është në shishe plastike 10 ml me kapak, shishja është e paketuar në një kuti kartoni. Markë “Dr Frost”.

Produkti përmban një sasi të tepërt të nikotinës (vlera e matur 24 mg/ml), e cila klasifikohet si toksike akute veçanërisht në kontakt me lëkurën ose nëse gëlltitet. Produkti nuk përputhet me kërkesat e Direktivës për Produktet e Duhanit.

 

Lloji i rrezikut: Mbytje, prerje, lëndimet

Vendi njoftues: Lituania

Numri i alarmit: A12/01444/21

 

Lodra ka skaje me copa që mund të shkaktojnë lëndime ose prerje. Ndarja e baterive mund të hapet pa një mjet, duke i bërë bateritë të aksesueshme. Një fëmijë mund të vendosë bateritë në gojë dhe të mbytet. Produkti nuk përputhet me Direktivën e Sigurisë së Lodrave dhe standardin Evropian 71-1

Përshkrim

Arushi është prej plastike të ngurtë, sytë kafe dhe hunda e zezë, fjongo e kuqe. Kordoni elastik metalik i verdhë me një varëse metalike në qafë. Një kuti me dy bateri AA/R6/UM-3 1.5 V u vendoset në bark. Lodër pa paketim, etiketa në panelin e baterisë përmban shënimin “lodër Plusch”.

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?token=17349998034B4BF2A21828F4797C05DD

Qendra Alert/Alert.al

Rapex publikon raportin e radhës: Produktet e rrezikshme joushqimore

Rapex ka publikuar raportin për produket e rrezikshme joushqimore. Në raportin e Rapex është publikuar lista me produktet e rrezikshme, nga karrocat dhe lodrat për fëmijë, rrezelazer dhe deri tek shapkat.

Karrocë për fëmijë

Lloji i rrezikut: Lëndime

Vendi njoftues: Sllovakia

Numri i alarmit: A12/01417/21

Karroca për fëmijë ka vetëm një bravë sigurie dhe nuk është mjaftueshme ndaj ngarkesës. Për pasojë, fëmija mund të rrëzohet lehtësisht nëse është duke luajtur ose ulur në karrocë, duke bërë që fëmija të bjerë në tokë ose të dëmtojë gishtat ose gjymtyrët.

Produkti nuk përputhet me kërkesat e Direktivës për Sigurinë e Lodrave dhe standardin Evropian përkatës EN 71-1.

 

Rrezelazer

Lloji i rrezikut: Dëmtimi i shikimit

Vendi njoftues: Sllovakia

Numri i alarmit: A12/01411/21

Rrezelazeri është shumë i fuqishëm. Shikimi i drejtpërdrejtë i rrezelazer mund të shkaktojë dëmtim të shikimit. Produkti nuk përputhet me kërkesat e Direktivës së Përgjithshme të Sigurisë së Produktit dhe standardit përkatës Evropian EN 60825-1.

 

Arush për fëmijë

Lloji i rrezikut: Mbytja

Vendi njoftues: Kroacia

Numri i alarmit: A11/00088/21

Për shkak të dobësisë së qepjeve, materiali fijor i mbushjes së lodrës është lehtësisht i arritshëm. Një fëmijë mund ta fusë në gojë dhe të mbytet. Produkti nuk përputhet me kërkesat e Direktivës për Sigurinë e Lodrave dhe standardin Evropian EN 71-1.

 

Shapka

Lloji i rrezikut: Kimike

Vendi njoftues: Gjermani

Numri i alarmit: A12/01435/21

Materiali plastik i produktit përmban një sasi të tepërt të dibutilfalatit (DBP) (vlera e matur: 12.3 % ndaj peshës). Ky ftalat mund të dëmtojë shëndetin duke shkaktuar dëme të mundshme në sistemin riprodhues. Produkti nuk përputhet me Rregulloren REACH.

Njoftimi i plote me te gjitha produktet e rrezikshme:

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?token=17349998034B4BF2A21828F4797C05DD

Qendra Alert – Alert.al