Menu

Kryesore

Cili është vaji më i mirë për të skuqur peshkun, do habiteni nga rezultati i studimit!

Studiuesit nga Universiteti i Barcelonës ekzaminuan se sa i shëndetshëm është peshku në varësi të llojit të vajit në të cilin është skuqur.

Ata gjithashtu studiuan nëse teknika specifike e ndjekur në tiganisje dhe lloji i peshkut shoqërohen me ndryshime specifike në profilin lipidik të peshkut.

Sipas gjetjeve të publikuara në revistën Food Research , lloji i vajit dhe mënyra e tiganisjes përcaktojnë nivelet e substancave toksike të prodhuara gjatë tiganisjes.

Studiuesit skuqën levrekun (Dicentrarchus labrax) dhe karkalecat (Sparus aurata) në një tigan (“tiganisje të cekët”) po ashtu në një furrë me mikrovalë me vaj ulliri ekstra të virgjër ose vaj luledielli të rafinuar. Ndryshimet në profilin lipidik të vajit dhe peshkut u regjistruan duke përdorur rezonancë magnetike bërthamore.

Gjetja kryesore e studiuesve ishte se gjatë “skuqjes së cekët” me vaj luledielli u formuan produkte oksidimi (aldehide), disa prej të cilave konsiderohen toksike . Ky reagim nuk u vu re gjatë skuqjes me vaj ulliri ekstra të virgjër as gjatë skuqjes në furrë me mikrovalë me vaj luledielli.

Gjithashtu u vu re se përmbajtja e yndyrës në karkalecat e detit u zvogëlua pas skuqjes, ndërsa për peshkun e detit u rrit ose mbeti në të njëjtat nivele.

Kështu, studiuesit sugjerojnë përdorimin e vajit ekstra të virgjër të ullirit kur skuqni peshkun dhe madje edhe në mikrovalë në vend të tiganit.

Qendra Alert

alert.al/

EKSKLUZIVE/ Raporti i KLSH 2018-2020: 1.5 milionë litra pije të skaduara vetëm në një subjekt, presin me muaj dhe vite t’i asgjësojë DRAKU Tiranë

Do të habiteni kur të mësoni se sa shumë lëngje frutash, Coca Cola, pije freskuese dhe pije alkoolike arrijnë afatin e skadencës dhe vazhdojnë qëndrojnë më pas në treg.

Rreziku është se deri sa të asgjësohen, pas disa muajsh, shpesh 2-3 viteve, pijet mbeten nëpër magazina dhe supermarkete. Për më tepër, KLSH* ka zbuluar gjatë kontrollit tek DRAKU Tiranë, për tre vitet e fundit, se procesi i asgjësimit të pijeve është i dyshimtë.

Grupi i auditimit kontrolloi 11 dosje asgjësimi që i përkasin vitit 2019 në Tiranë. U konstatuan 33 inspektime për këtë viti tek subjekti X për asgjësimin e pijeve të skaduara në sasinë 733,966 litra pije joalkoolike, me vlerë 54,103,107 lekë.

Më hollësisht, në maj 2019, janë kryer 14 inspektime për asgjësimin e 208,164 litra me vlerë 18,945,441 lekë pije të skaduara, në bazë të kërkesës së subjektit më 24 prill 2019.

Ajo që zbuloi grupi i auditimit i KLSH është se inspektimet nuk janë të plota, pasi fazat e zhvillimit të procedurës së asgjësimit nuk shoqërohen me dokumente justifikuese. Mungojnë procesverbalet e asgjësimit, por është mjaftuar me procesverbalet e inspektimit, të cilat nuk janë firmosur nga përfaqësuesit e inspektoratit Mjedisor dhe Tatimeve. Nuk ka fletëdalje të subjektit, për efekt të shkarkimit nga magazina të produkteve të asgjësuara. S’ka foto të ambientit të subjektit dhe vendit ku janë asgjësuar produktet. E çuditshme! Mungon edhe nënshkrimi i drejtorit të DRAKU Tiranë në 14  vendimet përfundimtare të asgjësimit. Kjo, sipas raportit të auditimit, anashkalon miratimin e  vendimmarrjes dhe mbikëqyrjen e procedurave të asgjësimit. Grupi është mjaftuar vetëm me nënshkrimin e inspektorëve.

Më tej, tek i njëjti subjekt, në korrik 2019, janë kryer 2 inspektime nga inspektorët për asgjësimin e 46,034 arka ose 119,295 litra pije joalkoolike me vlerë 1,693,279 lekë të skaduara. Ky veprim kryhet në bazë të kërkesës më datë 5 korrik 2019 të subjektit X dhe sipas autorizimit të drejtorit të DRAKU Tiranë. Nga auditimi rezulton se inspektimet nuk janë të plota. Ashtu si edhe në rastet e tjera, fazat e zhvillimit të procedurës së asgjësimit nuk shoqërohen me dokumente justifikuese. Megjithatë, për këtë praktikë disponohen fotografimet. Nga ana tjetër, mungojnë procesverbalet e asgjësimit, fletëdalja e subjektit, për efekt të shkarkimit nga magazina të produkteve të asgjësuara. Po ashtu nuk ka firmosur drejtori.

Duket se këtë verë, konsumatorët nuk kanë blerë shumë pije freskuese, ose janë prodhuar shumë më tepër se kërkesa e tregut. Tek i njëjti subjekt, në shtator 2019, janë kryer 10 inspektime nga inspektorë për asgjësimin e 238,698 litra me vlerë 21,363,855 lekë pije joalkoolike e skaduar. Ky akt bëhej në bazë të kërkesës më datë 30 gusht 2019 të subjektit  X dhe sipas autorizimit të drejtorit. Auditimi konstaton sërish se mungojnë dokumentet që vërtetojnë dhe justifikojnë asgjësimin e këtyre produkteve. Por më e habitshmja është se mungon fletëdalja nga magazina e subjektit. Si ka mundësi, që këto produkte nuk bëhen dalje nga magazina, nëse asgjësohen?

Të skaduara në janar, agjësohen në shtator!

Por, vini re, më e keqja vjen tani! Grupi i auditimit konstaton se 11880 litra Coca-Cola Zero dhe Cherry 33×24 (36,000 copë) u ka mbaruar skadenca më datë 4 janar 2019. Si mund të ndodhë kjo, kur tek kjo kompani janë kryer asgjësime në muajin maj dhe korrik 2019. Përse nuk iu dorëzua grupit të inspektimit për asgjësim kjo sasi pijesh? Sigurisht që këto sasi të mëdha pijesh nuk ka qenë në magazinë, por në vitrinat e tregut, në shitje. Dhe jo pak, por 9 muaj jashtë afatit të përdorimit!

Ndërkaq, në dhjetor 2019, janë kryer 7 inspektime nga inspektorët për asgjësimin e 167,154 litra me vlerë 12,100,532 lekë pije e skaduar, në bazë të kërkesës në datë 25 nëntor 2019, sërish nga subjekti X dhe sipas autorizimit të drejtorit. Vazhdojnë të njëjtat probleme pasi fazat e zhvillimit të procedurës së asgjësimit nuk shoqërohen me dokumente justifikuese.

Sa produkte asgjësohen në Tiranë?

Për vitin 2018 janë kryer asgjësime të produkteve ushqimore në sasinë 1684 ton me vlerë 654 milionë lekë. Për vitin 2019 janë asgjësuar 1518 ton produkte ushqimore me vlerë 214 milion lekë, në 94 subjekte.

Për vitin 2020 janë asgjësuar 2012 ton me vlerë 329 milion lekë, në 85 subjekte. Pra, vihet re se në vitin e fundit janë dyfishuar sasitë e asgjësuara, ndërkohë që është ulur numri i subjekteve. Këto rezultate, edhe pa i analizuar në një kuadër më të gjerë informacionesh, duket qartë se nuk tregojnë situatën e vërtetë në terren.

Shkeljet e inspektorëve gjatë procesit të asgjësimit?  

Nga auditimi i 43 praktikave dokumentare të procedurave të asgjësimit të produkteve për vitin 2019 dhe 2020, nga auditimi i KLSH u konstatuan këto shkelje në mënyrë të përmbledhur:

 1. Në shumicën e rasteve mungon procesverbali i rregullt i asgjësimit me komision të veçantë.
 2. Mungon fletëdalja c subjcktcvc, për efekt të shkarkimit nga magazina të produkteve të asgjësuara, dokument vërtetues dhe bazë që fakton daljen nga magazina të tyre.
 3. Në disa raste mungon dokumenti i shoqërimit për transportin e produkteve për në vendin kudo të kryhet asgjësimi.
 4. Mungojnë fotot e artikujve të skaduar, ambientit të subjektit dhe vendit të asgjësimit.
 5. Janë aplikuar 2 standarde në zbatimin e procedurave të asgjësimit të produkteve, pasi në disa raste disponohet dokumentacioni shoqërues i produkteve të asgjësuara, ndërsa ne disa raste nuk ekziston.
 6. Në të gjitha rastet mungon nënshkrimi i drejtorit të DRAKU Tiranë në vendimin përfundimtar për asgjësimin e produkteve të skaduara. Sipas KLSH, kjo mungesë e bën të paligjshme vendimmarrjen, pasi nuk ka vendim pa firmën dhe vulën e titullarit të institucionit.
 7. Mungon inventari i inspektorëve DRAKU për produktet e skaduara, për efekt të krahasimit dhe verifikimit të tyre me listën e subjektit, ndërsa thuhet u bë verifikimi i tyre sipas kërkesës së subjektit dhe nuk pasqyrohet në dokumente (inventari).
 8. Peshën më të madhe në asgjësimet e kryera e zënë pijet Coca Cola, ku nuk pasqyrohen fazat e procedurës së asgjësimit dhe nuk shoqërohen me dokumente justifikuese.
 9. DRAKU Tiranë, në disa raste nuk ka menaxhuar pasigurinë ushqimore, pasi nuk asgjësohen në moment produktet e skaduara, por qëndrojnë nga 5-6 muaj deri në 2-3 vite në subjekt. KLSH rekomandon që të grumbullohen në një ambient tjetër magazinimi nën menaxhimin e AKU për asgjesimin e menjëhershëm të këtyre produkteve.
 10. Nuk është përcaktuar saktë afati gjysmë dite në disa autorizime asgjësimi, pasi është e pamjaftueshme koha për inspektorët, për evidentimin, inventarizimin, asgjësimin, transportin, depozitimin, fotografimin dhe përgatitjen e dokumentacionit përkatës, për sasi të mëdha të produkteve të skaduara si: Coca Cola, lëng frutash, pije etj. Vetë inspektorët nuk kanë kërkuar kohë shtesë, çka ka ndikuar në cilësinë, sigurinë dhe mangësinë e inspektimit. Nëse është e pamundur të bëhet asgjësim i rregullt për gjysmë dite, kjo të lë të dyshosh nëse ka ndodhur apo jo ky proces? (vijon)

*KLSH ka kryer një konktroll në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë (DRAKU) për periudhën nga data 1 janar 2018 deri 30 dhjetor 2020. Nga kontrolli rezultojnë shkelje të rënda financiare, të Ligjit për ushqimin dhe vendimeve të qeverisë për kontrollin e cilësisë së produkteve ushqimore, duke mos mbrojtur interesin e konsumatorit.

Qendra Alert

Alert.al/

Kosova, buxhet pesë herë më të madh se Shqipëria, për subvencionimin e fermerëve

Faton Peci, Ministër i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Republikën e Kosovës me anë të një statusi në median sociale ka njoftuar që përkrahja për fermerët këtë vit do të jetë 50 milionë euro, vetëm në kategorinë e subvencioneve.

Ndërkohë, që mjafton të kujtojmë këtu që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të lajmëronte një vit më parë se që nga viti 2021 fermerët do të përfitonin naftën për punimin e tokës pa akcizë, pa taksën e qarkullimit dhe pa taksën e karbonit. E gjithë skema për mbështetjen e fermerëve ishte një fond prej 10 milionë dollarë. Gjë e cila do të thotë se Kosova ka vënë në dispozicion të mbështetjes së fermerëve një buxhet pesë herë më të madh se ai i Shqipërisë.

Pas çeljes së aplikimeve në pranverë të këtij viti, në Shqipëri, vetëm 20 mijë fermerë arritën që të përfitonin nga 60 mijë aplikime. Ndërkohë që shumë prej tyre që përfituan kanë shprehur pakënaqësi nga mbështetja e vogël financiare. Dhe rezultati është që fondi prej 10 milionë dollarësh nuk rriti konkurueshmërinë në rajon. Dhe, as uljen e çmimit të prodhimit bujqësor në treg. Shumë fermerë të mëdhenj në Shqipëri, për të plotësuar kërkesat e tregut, sipërfaqet e të mbjellave i kanë shtrirë në tokat që kanë marë me qira. Një kontratë noteriale qiraje fermerit, qiradhënësit i kushton 4 mijë lekë, kjo shumë është e barasvlefshme me çmimin e naftës pa akcizë që i takon.

Mbetet për tu parë sesi fondi prej 50 milionë dollarësh do të ndikojë fermerët kosovarë, dhe vlen të përmendet që tashmë vetëm procedurat ligjore dhe procedurale të udhëzimit administrativ kanë mbetur, që ky fond të vihet në zbatim.

Mirëmëngjes qytetarë të Republikës së Kosovës,

50 milionë euro përkrahja për fermerët këtë vit, vetëm në kategorinë e subvencioneve.

Sapo nënshkruva Programin e Pagesave Direkte / Subvencioneve për vitin 2021 i cili do të jetë një përkrahje për të gjithë fermerët të cilët përmes këtij programi do ta kenë mundësinë e ushtrimit dhe zgjërimit të aktiviteteve të tyre bujqësore dhe blegtorale, në dobi të komunitetit dhe zhvillimit ekonomik të vendit.

Me shpalljen e këtij programi vlera e përkrahjes vetëm në kategorinë e subvencioneve për këtë vit arrin 50 milionë euro. Ka ngelur tashmë vetëm procedurat ligjore dhe procedurale të udhëzimit administrativ, deri tek hapja e aplikimit.

Qendra Alert

Alert.al

EKSKLUZIVE/ Raporti i KLSH 2018-2020: Pronari subjekt i OFL, fshehu 2.5 ton produkte deti “të bllokuara”, AKU nuk bashkëpunoi me Policinë

Duke renditur shkeljet e kryera nga DRAKU Tiranë në inspektimet e kryera në tre vitet e fundit, KLSH* veçon zbulimin e një sasie të madhe produktesh deti të prishura, që dyshohet se përfunduan në treg.

Nga  inspektimi i kryer në subjektin X me autorizimin e datës 8 tetor 2018, sipas procesverbalit dhe vendimit perfundimtar më 19 tetor 2018, konstatohet se ishin 2530 kg karkaleca dhe peshk Merluc. Këto ishin produkte të ngrira, por u kishte ikur ngjyra. Inspektorët vlerësuan se nuk ka pasur drita elektrike për një farë kohe, ose duhet të ketë ndodhur ndonjë defekt në frigorifer.

Po ashtu u zbuluan defekte në ambalazhim dhe manipulim në ruajtjen e mallit. Në këto kushte vendos të bllokohej dhe të azgjësohej nga AKU kjo sasi porduktesh deti.

Gjoba nuk u pagua kurrë

Për shkeljet e konstatuara u muar masa administrative me gjobë 500 mijë lekë.

Nga të dhënat nga zyra e financës dhe zyra juridike konstatohet se në dosje nuk është shkresa e nisur subjektit për likujdimin vullnetar te detyrimit.

Pas kontrollit, DRAKU e harron peshkun dhe karkalecat dhe kujtohet për pronarin shumë kohë më vonë. Në kërkesën drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë të drejtuar nga DRAKU më 12 nëntor 2019 ishte si lëndë kjo gjobë ndaj subjektit X.

Në vendimin e datës 19 nëntor 2019, Gjykata e Shkallës Parë Tiranë e ka lënë  në fuqi aktin administrativ dhe lëshimin e urdhrit ekzekutiv.

Pra, konstatojmë se nuk ka ndjekje të mëtejshme për fatin e karkalecëve dhe merlucëve të prishur. Por as për gjobën e vendosur nuk u kujtuan më. Kjo bëhet e qartë nga fakti se nuk është njoftuar zyra e përbaruesit privat, nuk ka shkresë të nisur në drejtim të subjektit të gjobitur. Sipas KLSH, me veprime e mosveprime i janë krijuar të ardhura të munguara shtetit me efekt negativ financiar në vlerën 500 mijë lekë.

Çfarë u bë me peshkun dhe karkalecat e bllokuar?

Në Procesverbal Inspektimin e datës 19 tetor 2018 në pikën 5 shkruhet se:

“U kostatuan sasia prej 2530 kg karkaleca dhe peshk  merluc, kjo e ndarë në 830 kg karkaleca dhe 1700  kg  merluc, produkte  jane te ngrira. Produktet janë mbajtur  në frigorifer ku ka munguar energjia elektrike, si pasojë shkrirja dhe ngrirja përsëri e produktit ka ndryshuar   vetitë organoleptike, ngjyrës dhe erës. Si i tillë, produkti është i pakosumueshëm. Për këtë arsye u bllokua produkti”.

Vërehet se sasia e bllokuar nuk ka as një foto dhe nuk shprehen në proces verbal, si kanë vepruar në bllokim të produktit, me shirit, me dyllosje, apo me kyç? Po ashtu, isnpektorët e DRAKU Tiranë nuk kanë caktuar afat kohor për asgjësimin e produktit.

Në dokumentacionin e kërkuar nga grupi auditues i KLSH, nuk ka ndjekje në kohë të produktit të pakonsumushëm. Sipas dosjes së praktikës, të paraqitur nga DRAKU, konstatohet se më vonë, në 30 prill 2019 është kryer një inspektim tjetër tek subjekti X.

Ne përshkrimin e objektit të inspektimit thuhet “Zbatimi i legjislacionit në fuqi”. Nga inspektimi i kryer është konstatuar se objekti është i mbyllur. Në inspektimin e dytë nuk ka as foto të bashkagjitur për mbylljen  e objektit  ose dokument nga QKL ku të vërtetohet statusi i subjektit.

Janë kryer edhe dy inspektime të tjera në këtë objekt nga inspektorët. Më 26 qershor 2020, në përshkrimin e inspektimit thuhet: “Zbatimi i legjislacionit në fuqi”.  Nga  inspektimi i kryer është konstatuar se objekti është i mbyllur. Po ashtu edhe me tre muaj me vonë, në inspektimin e radhës, në procesverbalin e mbajtur deklarohet se objekti është i mbyllur.

Ndërkaq, mësohet arsyeja pse u bënë papritur të zellshëm dhe nisën ta inspektojnë këtë subjekt inspektorët e DRAKU Tiranë. Pronari ishte subjekt i OFL dhe policia i kërkonte me ngulm DRAKU-t të dhëna mbi aktivitetin e subjektit me qëllim  që t’i bllokonte dhe sekuestronte pronat dhe aktivitetet.

Pra, ndërkohë që policisë i rezultonte se ky subjekt ekzistonte, ishte me status aktiv, për DRAKU-n ishte “i mbyllur”.

KLSH: Nuk u bashkëpunua me organet e tjera ligjzbatuese

Në dosje është një shkresë me  nr.245111 prot datë  18 dhjetor 2020 nga DRAKU, ku është kthyer përgjigje nga Drejtori i DRAKU për një infonnacion të kërkuar për subjektin X. Policia i kishte kërkuar të dhënat e këtij subjekti. Shkresa kishte ardhur nga Drejtoria e  Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, “Operacioni Forca e Ligjit” (OFL).

Si përfundim, KLSH konstaton se sasia prej 2530 kg karkaleca dhe peshk merluc, kjo e ndarë në 830 kg karkaleca dhe 1700 kg merluc produkt i pakonsumueshëm, nuk është asgjësuar, por inspektorët janë mjaftuar vetëm me një bllokim dhe nuk kanë ndjekur procedurat e tjera ligjore.

Nga koha e bllokimit datë 18 tetor 2018 deri në inspektimin  e dytë në datën 30 prill 2019 periudhë 6 mujore nuk është vepruar nga DRAKU-Tiranë për ndjekjen e procedurave. Po ashtu konstatohet një mos bashkëpunim me organet e tjera ligj zbatuse, në këtë rast Policinë e Shtetit, konkretisht OFL-në.

Rekomandimi: DRAKU të ketë frigoriferin e vet

Justifikimi i përsëritur i inspektorëve të DRAKU-së Tiranë për mos marrjen në kontroll të ushqimeve të bllokuara është mungesa e ambjenteve nga AKU për mbajtjen e këtyre produkteve.

Pasi KLSH shprehet se përgjegjësia e lënies pa asgjësuar të produktit u takon 4 grupeve të inspektorëve të DRAKU Tiranë, lihet një rekomandim për drejtuesit e AKU.

Rekomandimi i KLSH për këtë fakt është që DRAKU dhe DPAKU të marrin masat e nevojshme, “duke analizuar dhe vlerësuar mundësitë e investimit në blerjen e dhomave frigoriferike ose marrjes me qira të tyre, me qëllim që produktet, të cilat bllokohen gjatë inspektimit dhe që do të asgjësohen, të ruhen në këto ambjente. Nëse ky proces finalizohet, vazhdon rekomandimi,-të sigurohen mimalisht 4 dhoma frigoriferike, pra 1 dhomë në dispozicion të 3 Qarqeve. Më konkretisht, dhoma frigoriferike për DRAKU Tiranë, të shërbeje edhe për DRAKU Elbasan dhe DRAKU Durrës, si dhe shërbimi i ruajtjes së produkteve të bllokuara në subjektet e inspektuara, t’u tarifohet atyre, deri në momentin e asgjësimit. Në këtë mënyrë çdo produkt, i cili bllokohet sipas përcaktimeve të Ligjit të ushqimit, nuk do t’i lihet në ruajtje subjektit, duke shmangur në këtë mënyrë edhe mundësitë, që produktit të futet përsëri në treg”. KLSH ka vendosur si afat kryerjen e këtij rekomandimi brenda  6 mujorit të dytë të vitit 2021. (vijon)

* * KLSH ka kryer një  konktroll në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë (DRAKU) për periudhën nga data 1 janar 2018 deri 30 dhjetor 2020. Nga kontrolli rezultojnë shkelje të rënda financiare, të Ligjit për ushqimin dhe vendimeve të qeverisë për kontrollin e cilësisë së produkteve ushqimore, duke mos mbrojtur interesin e konsumatorit.

Qendra Alert

alert.al

Biden: 100 dollarë për këdo që vaksinohet

Presidenti i Shteteve të Bashkuara ka kërkuar nga shtetet federale që të ofrojnë 100 dollarë për çdo të vaksinuar të ri, si një përpjekje për ti bindur ata që të injektojnë vaksinën, ndërkohë që varianti Delta po përhapet me shpejtësi.

Gjithashtu, presidenti ka vënë kritere strikte për vaksinim të punonjësve federalë amerikanë, që përbëjnë rreth 2 milionë njerëz.

Urdhri i presidentit iu kërkon punonjësve që të tregojnë prova që janë vaksinuar, apo ti nënshtrohen testeve të vazhdueshme, si dhe të mbajnë me detyrim maskën.

Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjysma e popullsisë amerikane është vaksinuar.

Duke folur nga Shtëpia e Bardhë, presidenti Biden u shpreh që masat e reja janë rezultat i faktit që varianti Delta është shumë herë më ngjitës si dhe pandemia mund të përkeqësohet nëse ka akoma njerëz të pavaksinuar.

‘Njerëzit po vdesin dhe do të vdesin dhe ata që nuk duhet të vdesin’, tha presidenti.

Presidenti Biden shtoi po ashtu që incentiva monetare mund të duket e pandershme për amerikanët e vaksinuar tashmë, por është vetëm në përfitimin tonë që të kemi sa më shumë njerëz të vaksinuar.

Shtetet fedarale do të përdorin paratë e Planit Amerikan të Rekuperimit në mënyrë që të financojnë incentivat për vaksinat.

Gjithashtu, presidenti tha, që qeveria federale do të rimbursonte plotërisht bizneset e vogla dhe të mesme do ti paguanin punonjësit e tyre gjatë kohës që ata do të  vaksinoheshin. Ndërkohë që punonjësit që refuzojnë të vaksinohen, nuk do të pushohen nga puna.

Burimi: BBC

alert.al

Në shërbim të natyrës, AZHBR mbështetje edhe për mjedisin

Nga bujqësia dhe kujdesi për tokën e natyrën. Në këtë trinom të rëndësishëm të lidhur së bashku, përfshihet një kontribut i çmuar për zhvillimin rural. Në programet e saj të mbëshjtetjes AZHBR ka edhe shërbimet mjedisore, të cilat si asnjëherë më parë kanë marrë një vëmendje të shtuar, duke rikujtuar përmes këtij fokusi se sa rëndësi ka natyra. Në ditën botërore të ruajtjes të natyrës, Drejtoresha e AZHBR, Frida Krifca në një postim në rrjetet sociale nënvizoi projektet që i kanë dhënë jetë zonave malore, duke përmirësuar pyjet, lerat, kullotat dhe shtuar pyllëzimin.

“Nuk mund ta mbyll këtë ditë pa përmendur kontributin konkret dhe të qenësishëm që AZHBR ka kryer për mjedisin. Në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Bankën Botërore @dritadade, Qeverinë Suedeze përfunduam me sukses zbatimin e 157 investimeve nga Shoqatat e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave si edhe fermerë përdorues të sipërfaqeve pyjore kullotë. Objektiv kryesor kishim kontributin në ruajtjen dhe përmirësimin e ekosistemeve malore, përmirësimin e bujqësisë dhe pylltarisë, si dhe mbështetjen në zgjerimin dhe përmirësimin e burimeve pyjore”.

Krifca shton, se pikërisht këto financime kanë sjellë një pamje tjetër në zona shumë të thella e të larta malore në 30 plane të menaxhimit të mikrobazeneve që i përkasin Njësive Administrative: Zall Bastar, Kala e Dodës, Melan, Sllove, Arras, Gjoricë, Shupenzë, Zerqan, Trebisht, F.Bulqize, Kurdari/Suc, Lis, Xibër, Derjan, Kthellë, Blinisht, Kolsh, Kallmet, Zejmen, Krume, Shishtavec, Terthore, Bushtricë, Fierzë Tropojë, Tropojë-fshat, Stravaj, Qendër, Hotolisht, Trebinjë, Udenisht, Velçan, Proptisht, Aranitas.

“Investimet mundesuan: Përmiresim Pyjesh me një sipërfaqe 4,938.26 Ha, përmiresim Kullote me nje sipërfaqe 1,228.73 Ha. Pyllëzim i ri i shtuar me një sipërfaqe 443.29 Ha, 97 Lera të reja, 18 Prita Malore të shtuara. Të gjitha investime që krijojnë punësim dhe kontribut të vlefshëm në ekosistemin mjedisor dhe bujqësor dhe ku vlera e mbështetjes multiplikohet ndjeshëm për efektin ekonomik që krijon në komunitetet e angazhuara që jetojnë me malin dhe pyllin”, shkruan Krifca.

Me urimin për 28 korrikun, Krifca thotë se kjo ditë duhet të shërbejë si një reflektim për kontributin e secilit për ta ruajtur dhe mbrojtur mjedisin që na jep jetë.

alert.al

EKSKLUZIVE, Raporti i KLSH 2018-2020: Misër me aflatoksinë dhe hime nga Serbia pa etiketë, AKU u fali gjobat, nuk i asgjësoi ushqimet

Aflatoksina është një substancë e rrezikshme për shëndetin e njeriut, që mund të merret nga drithrat ose nga qumështi. Inspektorët e DRAKU Tiranë kanë zbuluar dhjetëra ton ushqim për blegtorinë, që rezulton ta kishte mbi normë këtë substancë, por nuk i kanë asgjësuar. KLSH* në raportin e auditimit, të cilin Qendra Alert e diponon,  konstaton se, jo vetëm që nuk janë ndjekur procedurat për këto ushqime të rrezikshme, por kompanive u janë falur edhe gjobat nga eprorët.

Zhduket misri që doli me aflatoksinë

Rasti më i çuditshëm që konstatohet nga inspektorët e DRAKU Tiranë është zhdukja e një sasie misri që analizat e nxjerrin me aflatoksinë.

Nga inspektimi datë 22 janar 2018 te subjekti X me aktivitet “Import ushqim për kafshët”, në Tiranë, rezulton se janë bllokuar 12,5 ton misër për blegtorinë me nga 50 kg/secili thes, pa etiketa, pa dokumentacion shoqërues dhe në mungesë të kushteve higjeno-sanitare të ambienteve ruajtjes.

Inspektorët vendosën 450,000 lekë për 3 gjoba sipas faturës datë 22.01.2018. Po ashtu, u mos masa “bllokim i pjesshëm i aktivitetit” deri në krijimin e kushteve higjeno-sanitare të ambienteve dhe 12,5 ton misër pa etiketim dhe dokumentacion.

Tre muaj më pas, kryhet një ri-impektim, më datë 16 prill 2018, lidhur me zbalimin e detyrave të lëna, ku është vendosur përsëri gjobë 50,000 lekë. Këtë radhë, gjoba është për prishje të shenjave dalluese të bllokimit, pasi nga subjekti misri është zhvendosur në ambiente me “kushte të përshtatshme higjeno-sanitare”, por nuk ka etiketim dhe dokumentacion.

Ndërkaq, në datën 24 janar 2018 është marrë mostër ushqim për kafshë, në stabilimentin, magazinë, pikë tregtimi te subjektit. Rezultoi: Mostra është marrë nga sasia 12,5 ton misër, disponohet analiza laboratorike dhe misri është brenda standardeve.

Por, ky subjekt ka marrë një mostër misri në Lushnjë për analiza me qëllim blerje, sipas deklaratës së subjektit më 17 prill 2018 dhe procesverbalit “ala marrje mostre” nr. 0001672,  datë 24 janar 2018.

Ndërkaq, analiza laboratorike datë 30 prill 2018 ka rezultuar mbi normë e Aflatoksinës B1, për rrjedhojë subjekti nuk ka lidhur kontratë me prodhuesin në Lushnjë.

DRAKU Tiranë ka verifikuar në vend subjektin në Lushnjë, datë 2 maj 2018, ku çuditërisht nuk ka rezultuar asnjë sasi e këtij misri. Sipas dokumenteve është njoftuar drejtorin përgjithshëm i AKU, i cili me shkresën 381, datë 30 prill 2018 ka njoftuar Ministrinë e Bujqësisë.

Komisioni i AKU u fal gjobat

Siç del nga raporti i KLSH, roli i drejtuesve të AKU është negativ dhe dekurajues ndaj inspektorëve duke shfuqizuasr gjobat që ata u vendosin subjekteve të gjetura me shkelje të rënda.

Mësohet se me vendimin nr. 899/1, datë 14 shtator 2020, ky komision ka fshirë të tria gjobat për këtë subjekt. Ky vendim, argumenton KLSH, është jashtë afatit ligjor dhe nuk qëndron, pra është i paligjshëm.

Sipas raportit të auditimit të KLSH, edhe DRAKU Tiranë ka përgjegjësinë e tij pasi nuk ka ekzekutuar 3 gjobat për vlerën 450,000 lekë, pavarësisht se komisioni AKU i ka shfuqizuar 3 gjobat e vendosura.

U gjet me ushqime me aflatoksinë, gjobat nuk i pagoi

Një praktikë tjetër për ushqimin për blegtorinë është kryer në një fabrikë prodhim, përpunim, shpërndarje të ushqimit për kafshë në Tiranë, në janar 2018. Ky është rasti kur gjobat nuk paguhen, edhe pse mbanin në magazina ushqime me aflatoksinë.

Nga kontrolli rezultojnë probleme, konkretisht: kushte higjeno-sanitare të papërshtatshme, dokumentacion i pjesshëm, mungon raport analiza e produkteve etj. Për këto u vendosën 5 gjoba në vlerën 900,000 lekë.

Nga verifikimi gjoba rezulton e paarkëtuar nga subjekti.

Inspektorët kanë marrë mostra të ushqimeve të ndryshme për kafshë, ku qumështi i lopëve ka rezultuar me mbi normë të Alfatoksinës B1, sipas raport analizës 31 janar 2018. Për pasojë ushqimi në magazinë është bllokuar, ndërsa për atë të tregut është tërhequr nga subjekti dhe aktiviteti është ndërprerë. Nuk ka dokumentacion për asgjësimin e produktit.

Himet nga Serbia pa etiketë

Inspektorët e kanë bërë rrugë që marrin masën e bllokimit, por nuk ndjekin më se çfarë bëhet me produktin. Dosja e inspektimit e DRAKU Tiranë, datë 18 janar 2018 të një subjekt me aktivitet  “Magazina importi për ushqimin e kafshëve”, pasqyron se janë bllokuar 4 ton hime të ardhura nga Serbia pa etiketë.

Për këtë është vendosur gjobë 400,000 lekë, nga kjo: 300,000 lekë për mungesë të kushteve të higjienës dhe 100,000 lekë për etiketimin.

Sipas auditimit të KLSH, grupi i inspektimit në fund të procedurës i ka lënë detyra subjektit për korrigjimin e shkeljeve, por nuk ka përcaktuar afatin kohor.

Dosja e inspektimit ka mangësi, pasi nuk disponohet njoftimi  i subjektit për korrigjimin e mangesive dhe po ashtu nuk ka ri-inspektim për bllokimin e 4 ton himeve.

Çfarë është aflatoksina?

Aflaktoksina, që nga vetë përbërja e emrit është një toksinë e përbërë nga myku që rritet tek drithrat: misri, gruri; tek arroret: arrat, pistaku, qiqrat..

Aflatoksina prezente në qumësht, në nënproduktet e qumshtit apo edhe në drithrat që janë për konsum njerëzor dhe për arroret, kur bëhet akumulative është përgjegjëse për kancerët në mëlçi, prish funksionin e veshkave, domethënë ka dëme njerëzore.

Aflaktoksina shkakton:

 1. helmime akute ose kronike
 2. kancer të mëlçisë
 3. çrregullime metabolike
 4. çregullime kronike të imunitetit
 5. efekte helmuese
 6. dhimbje barku
 7. të vjella
 8. hemoragji të brendshme
 9. vështirësi në frymëmarrje
 10. dëmtime të sistemit nervor
 11. gjendje komatoze ose vdekje të sëmurit

KLSH ka kryer një  konktroll në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë (DRAKU) për periudhën nga data 1 janar 2018 deri 30 dhjetor 2020. Nga kontrolli rezultojnë shkelje të rënda financiare, të Ligjit për ushqimin dhe vendimeve të qeverisë për kontrollin e cilësisë së produkteve ushqimore, duke mos mbrojtur interesin e konsumatorit.

Qendra Alert

alert.al/

Zgjerohet skandali i stikave me aflatoksinë me origjinë nga Irani

Pas Greqisë, edhe dy vende të tjera europiane, Italia dhe Gjermania, kanë denoncuar raste të kontaminimit me aflatoksinë të produktit të stikave (fistikëve) me origjinë nga Irani. Ashtu si në Greqi, edhe në Itali dhe në Gjermani, këto produkte janë verifikuar dhe ndaluar në kufi, pa mundur që të futen në tregun ushqimor italian, gjerman apo grek. Duke qenë se Irani është një ndër eksportuesit më të mëdhenj të stikave sot në botë, dhe këto produkte janë ndaluar në dy vende të rëndësishme kufitare me Shqipërinë, autoritetet shqiptare duhet që të tregojnë kujdes që të mos lejojnë futjen e tyre në tregun shqiptar, apo kontrollin e tregut ekzistues nëse një gjë e tillë tashmë ka ndodhur.

Aflatoksinat janë mikotoksina natyrale që janë të prodhuara nga një lloj kërpudhe që i përket familjes Aspergillus. Ato janë toksike dhe ndër substancat më të njohura kancerogjene. Pas hyrjes në trup, aflatoksinat mund të metabolizohen nga mëlçia ose të kthehen në një formë më pak të dëmshme: aflatoksinë M1.

Burimi: RASFF

Qendra Alert

alert.al/

EKSKLUZIVE/ Raporti i KLSH 2018-2020: Restoranti në mes të Tiranës helmon qytetarët, gjykata e dënon, AKU i heq gjobat

Ushqimi i shërbimeve catering në Tiranë shpesh herë është bërë objekt i ankesave të qytetarëve për cilësinë e tij. Konsumatori nuk ka mundësi të ankohet edhe kur këto ushqime ndodh që ta helmojnë. Një restorant i huaj në Tiranë që bën edhe shërbime catering, është shembulli se si mund të shesësh kalbësira për ushqim dhe të mos marrësh asnjë ndëshkim ligjor.

Sipas një kontrolli të ushtruar nga KLSH* në DRAKU Tiranë, drejtuesit e Autoritetit kanë ndërhyrë me arrogancë dhe e kanë mbrojtur restorantin nga kontrollet e inspektorëve. Madje ia kanë anuluar të gjitha gjobat këtij subjekti që punon edhe pa licencë.

Ku gatuhet ushqimi i restorantit? 

Praktika e inspektimit në subjektin restorant në adresën Rruga Ismail Qemali, më 1 gusht 2019, pasqyrohet se: Kushtet higjeno-sanitare janë të papërshtatshme; Ambjenti ka nevojë për lyerje;                                                                              Pllakat në një pjesë të ambjentit janë të dëmtuara; Papastërti në siperfaqen e punës; Mishi shkrihej në sipërfaqen e ambjentit dhe të tjera shkelje të kushteve higjeniko-sanitare.

Gjithashtu inspektorët nga verifikimi i dokumentacionit dhe sistemit online të QKB-së, rezultoi se subjekti ushtron aktivitetin i palicencuar për kategorinë II.l.A.l. Pronarit i’u la detyrë që brenda datës 14 gusht 2019 të paraqesë dokumentet (planin HACCP, kontrata e subjektit për shërbimin catering).

Ndaj këtij subjekti u vendos gjobë: 500,000 lekë për mosrespektim të kushteve të higjienës; 2,000,000 lekë për ushtrim të aktivitetit pa licencën përkatëse; Vendim i ndërmjetëm për marrjen e masës urgjente të ndërprerjes së aktivitetit deri në plotësimin e kushteve-higjeno sanitare dhe pajisjes me licencë;

Kuzhina mbetet vendngjarje e papastërtisë

Reztoranit në fjalë është përsëritës dhe pandreqshëm ndaj vërejtjeve për higjeienën dhe kushtet e gaitmit. Një vit më vonë, në 2020, nga inspektimi në këtë subjekt pasqyrohet se: Ka prezencë papastërtish në kuzhinë, ka pajisje të ndryshkura, ka sistemuar keq produktet ushqimore. Ka njolla ndryshku dhe myku. Nuk zbatohen kërkesat specifike për ruajtjen dhe përpunimin e produktit; dyert duhen pastruar dhe lyer;

nuk largohen periodikisht mbetjet. Në momentin e inspektimit u gjetën shumë mbeturina;

-Ndaj këtij subjekti u vendos gjobë 300,000 lekë për mosrespektim të kushteve të higjienës; bllokim i aktivitetit deri në korrigjimin e mangësive, brenda datës 16 korrik 2020 dhe njoftimin zyrtar të DRAKU-së,

-Ditën që do të njoftohet DRAKU Tiranë, subjekti të sjellë dokumentet për procedurat ligjore për gjobën e vendosur nga DRAKU Tiranë më datë 1gusht 2019, pra para 1 viti.

Pronari i restorantit gëzon mbeshtetje nga drejtuesit e lartë

Kronologjia e reagimit të restorantit kundër masave të inspektorëve do të nxjerrë në dukje mbrojtjen që gëzon aktiviteti i tij i paligjshëm nga drejtues të lartë të AKU-së.

Më 10 gusht 2019 (brenda afatit 30-ditor), subjekti ka bërë ankim administrativ, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të AKU-së, për të cilin nuk ka dalë asnjë vendim (akt tjetër administrativ për shfuqizimin lënien në fuqi të aktit që është ankimuar) nga Komisioni i shqyrtimit të ankesave, pranë DPAKU, edhe pas kalimit të afatit 60-ditor.

Më datë 18 tetor 2018, nga pronari i restorantit është paraqitur kërkesë-padi, në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, ku si palë e paditur është DPAKU dhe DRAKU Tiranë, me objekt shfuqizimin e gjobës (në vlerën 2,500,000 lekë) të vendosur nga inspektorët.             [

Më datën 11 dhjetor 2019 subjekti i është drejtuar përsëri Gjykatës së Shkallës së Parë, me objekt ndryshim padie, ku në rast të mosshfuqizimit të plotë të gjobës së vendosur, të shfuqizohet pjesërisht dhe të vendoset gjobë minimale.

Më datë 23.06.2020, Gjykata ka marrë vendimin të cilin subjekti privat e ka ankimuar në Gjykaten Administrative të Apelit, dhe në datën 21 korrik 2020 në Gjykatë Administrative e Apelit është bërë edhe ankimi i DRAKU Tiranë, me objekt ndryshimin e vendimit të GJSHP Tiranë dhe lënien në fuqi të gjobave të vendosura nga inspektorët.

Më 23 qershor 2020, Komisioni i shqyrtimit të ankimeve pranë DPAKU-së, ka nxjerrë një vendim që është përcjellë në Muajin Gusht të vitit 2020, konkretisht më 3 gusht 2020 (ose 42 ditë kalendarike me vonesë). Pra duhen 42 ditë që Institucioni epror të njoftojë varësinë, për një vendim të marrë, ku veç dërgimit me postë, është edhe komunikimi me email-in zyrtar.

Në këto kushte, më 10 gusht 2020, DRAKU Tiranë ka tërhequr ankimin e bërë në Gjykaten Administrative, me arsyetimin se ankimi është pa objekt.

KLSH: Anulimi i gjobave i paligjshëm

Referuar vendimit të Komisionit të shqyrtimit të ankesave, KLSH konstaton se: Ky vendim është marrë në shkelje të hapur të kuadrit ligjor, pasi është në kundërshtim me percaktimin ligjor.

Konkretisht VKM për funksionimin dhe organizimin e Komisionit për Shqyrtimin e Masave Administrative i datë 27 maj 2020 me nr.417 dhe është botuar në Fletoren Zyrtare më datë 1 qershor 2020, pra 22 ditë më përpara se vendimi nr.5511/l,  datë 23 qershor 2020, i Komisionit të shqyrtimit të ankesave në DPAKU, i cili ka shfuqizuar tërësisht gjobën.

Sipas këtij vendimi përcaktohet se: “lnstitucioni përgjegjës për kontrollin zyrtar të ushqimit dhe ushqimit për kafshë, kalon në Komisionin e Ministrisë së Bujqësise, të gjitha ankesat dhe dosjet përkatëse brenda 2 ditëve nga hyrja në fuqi e VKM-së. Veç referencave ligjore të përmendura më sipër, me të cilat bie në kundërshtim ky anulim i gjobave, është edhe “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, sipas të cilit nuk duhet të kishte një vendimmarrje pa mbarur gjyqi.

“Është absolutisht i pavlefshëm”, konkludon KLSH mbi anulimin e gjobave nga komsioni i AKU-së.

Si pasojë e këtij vendimi DRAKU Tiranë ka tërhequr ankimin e bërë në Gjykatën Administrative të Apelit, për kundërshtimin e vendimit të datës 23 qershor 2020, të marrë nga GJSHP Tiranë, ku është lënë reduktimi i masës së gjobës nga 2,500,000 lekë në 1,300,000 lekë, duke e kthyer vendimin e GJSHP Tiranë, të formës së prerë, si dhe duke hequr dorë edhe nga detyrimi ligjor, për të provuar ligjshmërinë e aktit administrativ (Vendimi i gjobës nga inspektoret e DRAKU-së).

Por, kjo nuk ndodhi papritur. Janë një sërë veprimesh të drejtuesve të AKU-së që çuan në “fitoren” e pronarit të restorantit ndaj ligjit.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit në vijim të praktikës së inspektimit  (ankimi në DP të AKU-së për  gjoben e vendosur, ankimi në GJSHP  Tiranë i subjektit, vendimi i GJSHP Tiranë, vendimi i komisionit të shqyrtimit të ankimeve pranë Drejtorisë së Përgjithshme të

AKU-së, kërkesë për tërheqjen nga ankimi në Gjykatën Administrative të Apelit), konstatohet se: Ankimi administrativ i bërë nga restoranti në Drejtorinë e Përgjithshme të AKU-së, për kundërshtimin e gjobës së vendosur nga inspektorët në vendimin e inspektimit, nuk është shqyrtuar brenda afatit ligjor. Pra, ishte ky komsion që i hapi rrugën subjektit të shkonte në gjykatë.

Restoranti vazhdon të helmojë qytetarët

Në inspektimin e datës 8 korrik 2020 është konstatuar se subjekti nuk respekton kushtet higjienike dhe për pasojë ndaj këtij është vendosur gjoba në vlerën 300,000 lekë për mosrespektimin e kushteve të higjenës, bllokim pjesor të aktivitetit (pjesën e kuzhinës) si dhe korrigjimin e shkeljeve brenda datës 16 korrik 2020.

Me sa duket të lodhur nga ndërhyrjet e drejtuesve të AKU, inspektorët duket se janë të dekurajuar.

Konstatohet se në këtë datë që është kryer inspektimi, restoranti ushtronte aktivitet pa licencen përkatese II.1.A.1, dhe nga inspektorët nuk është marrë asnjë masë administrative (gjobe) ndaj subjektit i cili ushtron aktivitet pa licence që në vitin 2013, megjithese është e dyta herë që subjekti konstatohet se ushtron aktivitet pa licencë;

“Inspektorët nuk e kanë kryer  inspektimin në përputhje me kërkesat ligjore, që kanë si qëllim  garantimin e një ushqimi të sigurt dhe cilësor, për konsumatorin”, konkludon KLSH.

Megjithatë, inspektorët nuk mund të bëjnë më shumë, kur peshku është qelbur nga koka.

Pronari i restorantit paraqiti ankim administrativ në DPAKU me shkresën nr.3056, datë 17 korrik 2020, ndaj gjobës së vendosur. Më datë 30 korrik 2020, Komisioni i Ankimeve ka shfuqizuar vendimin përfundimtar të inspektimit;

“Kushtet higjienike nuk janë fikse, por ndryshojnë përgjatë një periudhe kohore të caktuar. Një fakt i tillë nënkupton se një subjekt i cili në një moment të caktuar mund të konstatohet se nuk përmbush njërën nga kërkesat e higjenës, nuk do të thotë se ai është kurdoherë në paligjshmëri”, me qëllim shfuqizimin e vendimit të inspektimit, nuk qëndron, për arsye se nuk ka bazë ligjore dhe se inspektimi si funksion, ka si qëllim respektimin e kërkesave ligjore nga subjektet private/publike, si dhe inspektorët e kryejnë inspektimin në vend duke pasqyruar shkeljet të cilat janë konstatuar, dhe nuk mund të hamendësojnë që nëse ky subjekt një ditë më përpara i ka respektuar kërkesat e higjenës. ‘ -Sa më sipër grupi i auditimit konstaton se vendimi i Komisionit, është i paligjshëm, dhe për pasojë ndaj buxhetit të shtetit është krijuar dëm ekonomik në vleren 300,000 lekë.

Dëshmia e inspektorëve

Ka një korrespondencë mes inspektorëve që kontrolluan restorantin dhe grupit të suditimit të KLSH, që të lë pa fjalë.

“Ju bëjmë me dije se në këtë subjekt kemi shkuar nisur nga indicio e një qytetari për shqetësime shëndetësore të shkaktuara nga konsumi i ushqimit prej këtij subjekti. Nga verifikimi në subjekt konstatuam se në ambjentin e kuzhinës kishte kushte te papërshtatshme higjieno-sanitare të permendura në procesverbal. Për ambjentin e papërshtashem në praktiken e inspektimit në sistem kemi bashkëngjitur fotografi për situatën deri në vendosjen e shenjës dalluese “Bllokuar nga AKU”  në derën e kuzhinës. Ky subjekt ka një ambjent gatimi të ndarë nga ai i sherbimit ku funksionon edhe si bar-kafe. Duke patur parasysh kushtet e papërshtatshme higjieno-sanitare u mor masa urgjente e bllokimit të pjesshëm te aktivitetit” të kuzhinës.

Kemi bindjen se me 2 masat e marra nga ana jonë ndaj subjektit, kemi garantuar sigurinë ushqimore që është objekt i punës tonë, ndërsa për faljen e gjobës nuk e shohim të arsyeshme dhe nuk është detyra jonë ta gjykojmë”.

KLSH: Pronari i restoranit duhej kallëzuar penalisht

Në konkluzionet e auditimit nga KLSH për këtë praktikë vihet re se qëdrimi i inspektorëve mund të ishte më i ashpër ndaj pronarit të restorantit që nuk pyet mbi “Ligjin për ushqimin”.

Konstatohet se subjekti nuk i ka korrigjuar shkeljet (pajisjen me licencë dhe rregullimin e kushteve higjienike) dhe nuk ka respektuar detyrimin e DRAKU, por ka vazhduar të ushtrojë aktivitet, konfirmuar nga statusi i subjektit “aktiv”, në Qendrën Kombëtare të Biznesit, dhe për këtë nuk është marrë asnjë masë nga DRAKU Tiranë për njoftimin e DPAKU-së dhe më pas për të bërë ndalimin përfundimisht të ushtrimit të aktivitetit nga subjektit.

E si mund ta bënin këtë inspektorët kur mbi kokë anulojnë çdo veprim që ata kryejnë. Konstatohet se edhe pas këtyre veprimeve nga subjekti, ndaj tij nuk është bërë kallëzim penal.

Sipas Kodit Penal, “Prishja  e  shenjave  të  sigurisë  së  organeve  shtetërore në fushën e sigurisë ushqimore për qëllime mbikëqyrjeje, kontrolli ose pezullimi të veprimtarisë tregtare në mjediset ekonomike, mbi mjetet e transportit ose mbi mallra, me qëllim lëvizjen e mallrave ushqimore ose rifillimin e aktivitetil, denohet me burgim deri në tre vjet”.

Subjekti, megjithëse ka patur një proces gjyqësor në Gjykatën e Shkallës së Parë, Tiranë, për gjobat e vendosura, përsëri masat urgjente nuk pezullohen.Në gjykimin e grupit të auditimit ky subjekt duhej të ndalohej përfundimisht për ushtrimin e aktivitetit, për arsye të përsëritjes së shkeljeve nga ana e tij.

Kronologjia e një abuzimi me pushtetin

-Më datë 18 tetor 2019 është bërë nga subjekti privat, kërkesë-padi në GJSHP Tiranë, për gjobën e vendosur nga inspektorët, dhe si palë e paditur ka qenë DPAKU dhe DRAKU Tiranë,

Me datë 23 qershor 2020, Gjykata e Shkallës së Parë, ka nxjerrë  vendimin nr.1220, protokolluar pranë DRAKU Tiranë me nr. 1220 prot., datë 10.07.2020, i cili ka vendosur:

Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë së palës paditëse;

Lënien në fuqi të aktit administrativ

Vendimi i gjykatës është titull ekzekutiv dhe duhet të ekzekutohet menjëherë;

Shpenzimet gjyqësore mbeten në ngarkim të palës paditëse;

Kundër këtij vendimi lejohet të bëhet ankim ne Gjykaten Administrative te Apelit Tiranë;

Vendimi shpallet më datë 23.06.2020.

-Po në këtë datë, ka dalë vendimi nr.551111, datë 23.06.2020, i Komisionit të shqyrtimit të ankimeve pranë DPAKU-së, i cili është protokolluar prane DRAKU Tiranë me datë 3 gusht 2020.

-Ky vendim ka shfuqizuar tërësisht gjobën prej 2,500,000 lekë, të vendosur nga inspektorët në 1 gusht 2019.

* KLSH ka kryer një  konktroll në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë (DRAKU) për periudhën nga data 1 janar 2018 deri 30 dhjetor 2020. Nga kontrolli rezultojnë shkelje të rënda financiare, të Ligjit për ushqimin dhe vendimeve të qeverisë për kontrollin e cilësisë së produkteve ushqimore, duke mos mbrojtur interesin e konsumatorit.

Qendra Alert

alert.al/

Studimi: Antitrupat e vaksinës kineze Sinovac zhduken pas 6 muajsh

Sipas një studimi të bërë nga vetë autoritetet kineze, vaksina kineze Sinovac, si dhe institucione të tjera kineze, antitrupat kundër Covid -19 bien në mënyrë të ndjeshme pas muajit të gjashtë të bërjes së dy dozave të vaksinës. Studimi në laborator tregoi që një dozë e tretë e vaksinës do të kishte një efekt më të fortë për imunitetin e personave që vaksinoheshin.

Studiuesit kineze i raportuan rezultatet e tyre pas analizave të gjakut të personave të rritur nga mosha 18 deri në 59 vjeç. Të dhënat u publikuan dy ditë më parë, por nuk janë konsultuar me komunitetin ndërkombëtar të shkencëtarëve.

Ndër pjesëmarrësit që kishin marrë dy doza të vaksinës, pas dy javësh nga doza e parë, vetëm 16.9% prej tyre kishin antitrupa neutralizues të Covid – 19.

Raporti thekson që tani për tani, prioriteti është që të gjithë njerëzit të marrin dy dozat e vaksinës, ndërsa marrja e dozës së tretë mbetet akoma e paqartë.

Indonezia dhe Tajlanda kanë filluar që për pacientët e vaksinuar me Sinovac tu injektojnë dhe një dozë tjetër nga Moderna ose Pfizer. Ndërsa Turqia, po e ofron një dozë të tretë Sinonac ose Pfizer për njerëzit që kanë bërë tashmë dy doza me vaksinën kineze.

Studiuesit kinezë e bënë të qartë që ata nuk i kishin testuar antitrupat ndaj varianteve të reja më të transmetueshme të virusit, dhe kërkime të mëtejshme nevojiteshin në këtë fushë për të vlerësuar kohëzgjatjen e antitrupave pas injektimit të dozës së tretë.

Burimi: Reuters

alert.al