Menu

EFSA rivlerëson sigurinë e etoksikuinës, një aditiv për ushqimin

EFSA rivlerësoi aditivin e ushqimit etoksikuin pa qenë në gjendje të konkludonte mbi sigurinë e tij, për grupe të caktuara kafshësh, konsumatorë dhe mjedis.

Etoksikuina u autorizua deri në vitin 2017 në BE për vetitë e saj antioksidante si një shtesë ushqimore për të gjitha llojet dhe kategoritë e kafshëve. Prania e p-fenetidinës, një papastërti që mbetet në aditiv pas procesit të prodhimit dhe është një agjent i mundshëm mutagjen (d.m.th. mund të shkaktojë mutacione në materialin gjenetik të kafshëve dhe njerëzve), ka bërë që ekspertët e grupit shkencor EFSA mbi aditivët dhe produktet nuk mund të përjashtojnë rreziqet për kafshët me jetëgjatësi ose për ato të destinuara për mbarështim. Përkundrazi, aditivi konsiderohet i sigurt për kafshët e rritura për prodhimin e mishit si pulat, derrat, bagëtitë, lepujt dhe peshqit.

Për shkak të mungesës së të dhënave për praninë e p-fenetidinës në inde dhe produkte ushqimore me origjinë shtazore, ekspertët nuk kanë mundur të nxjerrin përfundime as për shëndetin e konsumatorëve.

Megjithatë, Paneli theksoi nevojën për të minimizuar ekspozimin e përdoruesit për shkak të pranisë së kësaj papastërtie në aditiv. Ekspertët nuk mund të arrinin në përfundime në lidhje me sigurinë e etoksikuinës për ekosistemet tokësore dhe ujore kur aditivi përdoret në kafshët tokësore. Për më tepër, nuk mund të përjashtohet rreziku i kontaminimit nëpërmjet zinxhirit ushqimor ujor dhe për organizmat detarë të ekspozuar ndaj sedimenteve që përmbajnë etoksikunë. Komisioni Evropian dhe Shtetet Anëtare, si menaxherë të rrezikut do të marrin parasysh opinionin e EFSA-së kur shqyrtojnë autorizimin pezullues të aditivit. Në qershor 2017, Komisioni Evropian pezulloi autorizimin e etoksikuinës si një aditiv ushqimor për të gjitha llojet e kafshëve. Pezullimi pasoi një opinion të EFSA të botuar në vitin 2015, në të cilin ekspertët deklaruan se nuk mund të arrinin në asnjë përfundim në lidhje me sigurinë e aditivit për shkak të mungesës së përgjithshme të të dhënave dhe pranisë së p-fenethidinës. (EFSA)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts