Historiku

Qendra ALERT është Organizatë Jofitimprurëse e themeluar me Vendim të Gjykatës së Tiranës Nr.1422, datë 17.09.2019. ALERT zhvillon aktivitetin e saj në të gjithë Shqipërinë dhe është e regjistruar në organet tatimore me NUIS (NIPT) L92209452C.

Selia ndodhet në Tiranë, në Rr. Fatmir Haxhiu, P.2, Shk.7, Kodi Postar 1010.

Qëllimi kryesor i Qendrës ALERT, që nga momenti i themelimit, është mbi të gjitha mbrojtja e konsumatorit, por edhe shumë objektiva të tjera.