Menu

KE: Bujqësia dhe Zhvillimi Rural me shumë pak arritje, përparime pati vetëm programi IPARD

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural, që janë pjesë e Kapitullit 11, duket se nuk kanë bërë hapat e duhur, sipas kushteve e rekomandimeve të Bashkimit Europian. Në Progres-Raportin e Komisionit Europian, vihen re një sërë problematikash në lidhje me zhvillimin e bujqësisë dhe zhvillimit rural të vendin tonë. Në raport, kur flitet për arritje, ato janë gjithmonë me “njëfarë përparimi”, apo “disa”, ndërkohë që theksi vihet te moszbatimi I reklmandimeve të lëna për vitin 2020.

“Rekomandimet e Komisionit nga viti 2020 nuk u zbatuan plotësisht dhe mbeten të vlefshme,

edhe nëse është bërë përparim në zbatimin e IPARD II.

Në vitin e ardhshëm, Shqipëria duhet veçanërisht:

Të krijojë një regjistër fermash deri në fund të vitit 2021, për të përmirësuar më tej regjistrin e kafshëve dhe të miratojë një plan masash për krijimin e rrjetit të të dhënave të fermave, kjo, për të siguruar të dhëna të vlefshme për hartimin e politikave;

Të sigurojë kapacitetie administrative për t’u përgatitur për programin IPARD III dhe të të paraqesë masat përkatëse të disponueshme sipas tij;

Të plotësojë kornizat ligjore për vreshtat dhe verën, për skemat e cilësisë dhe ato të prodhimit organic;

Të sigurojë kapacitetin institucional dhe administrativ për zbatimin e tyre”, thuhet ndër të tjera në raport, aty ku flitet për kapitullin XXI.

Sa i përket çështjeve paralele, thotë raporti, me rëndësi është ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të autoriteteve për programin IPARD, pasi kërkohet të krijimi i besimit për zbatimin e masave të reja.

“Duhet të sigurohet bashkëpunim i fortë midis autoriteteve kombëtare përgjegjëse lehtësojnë zbatimin e suksesshëm të programit IPARD. Kishte përparim të kufizuar drejt krijimit të regjistrit të fermave. Një regjistër plotësisht funksional I fermave mbetet një përparësi kryesore dhe duhet të krijohet deri në fund të vitit 2021. Ky është një element i sistemit të integruar të administrimit dhe kontrollit, por mundet të jetë ndihmë për zbatimin e programit IPARD III. Shqipëria nuk regjistroi përparim në krijimin e një sistemi identifikimi të parcelave të tokës dhe nuk ka të dhëna të kontabilitetit të fermave rrjet…

Pagesat direkte të shoqëruara me prodhimin dhe që nuk i nënshtrohen rregullave të pajtueshmërisë së tërësishme u ulën nga 2020 në 2021, si në terma absolutë ashtu edhe në krahasim me mbështetjen indirekte (d.m.th. shpërndarja e naftës tek fermerët). Buxheti kombëtar i bujqësisë vazhdon të jetë i ulët dhe IPARD nuk duhet parë si zëvendësim i mbështetjes kombëtare. Një strategji e qartë nuk është ende miratuar për të përfunduar reformën e sistemit këshillues.

Nuk ka pasur përparim në organizimin e përbashkët të tregut. Projektligji për verën mbetet për t’u miratuar dhe Shqipëria duhet të ndërmarrë hapa shtesë për të përafruar këtë sektor me

Acquis e BE-së”, thekson Raporti i Komisionit Europian.

Sipas të njëjtit raport, për Zhvillimin Rural, më 28 qershor 2020, BE i dha Shqipërisë besimin e plotë të Masës së ‘Asistencës Teknike’, sipas programit IPARD. Zbatimi i IPARD-it

në Shqipëri vazhdoi në mënyrë të kënaqshme për sa i përket numrit të kontratave të nënshkruara, gjithashtu si vlerë përkatëse e kontraktuar. Shqipëria shfrytëzoi veprimet afatshkurtra të lëna në dispozicion nga Komisioni për të kundërshtuar efektet negative të krizës COVID-19 dhe në fund të rrisë numrin e projekteve investuese të financuara nga IPARD, të finalizuara dhe të paguara. Mbështetur nga një zgjatje e vlefshmërisë së fondeve njëvjeçare të dhënë nga Komisioni dhe përmes mobilizimit të kapaciteteve kombëtare, humbja e financimit të programit IPARD II u shmang në fund të vitit 2020. Megjithatë, përpjekjet e mëtejshme janë ende të nevojshme, pasi rreziku i mosangazhimit mbetet për 2021”.

Related Posts