Menu

Ekskluzive/ Raporti i KLSH: AKU favorizon supermarketet, shitet mish pa licenca, s’paguajnë gjobat, nuk raportohen shkeljet

Sipas raportit të KLSH*, dokument të cilin Qendra Alert e disponon, nga  auditimi i praktikave të inspektimit, në18  raste është konstatuar se nga inspektorët nuk është percaktuar afati konkret për korrigjimin e shkeljeve  nga  subjekti privat.  Në 29 raste është konstatuar se në inspektimet, në të cilat eshte percaktuar afati konkret për korrigjimin e shkeljeve, nga DRAKU Tiranë nuk është autorizuar inspektimi për verifikimin e korrigjimit të tyre. Në këto praktika janë konstatuar edhe raste të trajtimit me dy standarde (inspektimi për verifikimin e konigjimit të shkeljeve në disa subjekte  është përcaktuar afati kohor i korrigjimit të shkeljeve ndërsa tek supermarket e mëdha të kryeqytetit kjo nuk bëhet.

Supermarketet shesin mish pa licensë

Inspektimi i kryer pranë një supermarketi të njohur në Tiranë, në datën15 janar 2018 nxjerr në dritë mashtrimet e inspektorëve të AKU me kontrollet në njësitë tregtare.

Procesverbali i inspektimit pasqyron se subjekti ka një të punësuar pa librezë shëndetësore, disponon planin DDD, por i ka kaluar afati kohor, si dhe disa produktë janë pa etiketim në gjuhën shqipe. Gjithashtu subjekti nuk ka respektuar  detyrat e lëna nga inspektimi i kryer në datën 20.12.2017. Ndaj subjektit janë vendosur dy gjoba, me nga 50 mijë lekë secila, një për mosrespektimin e kërkesave të etiketimit dhe tjetra për moskorrigjimin e detyrave të lëna në inspektimin e mëparshëm.

Por KLSH ka zbuluar se këto shkelje ishin vetëm maja e ajsbergut.

Pjesë nga Raporti i Auditimit i KLSH

“Në këtë praktikë inspektimi konstatohet se:

-Inspektorët nuk kanë pasqyruar me vërtetësi dhe plotësi respektimin e kërkesave ligjore nga subjekti i inspektimit. Kjo për arsye se:

-Në  datën  që  është  kryer  inspektimi,  supermarketi

nuk ka qenë i pajisur me Iicencën perkatese, për ushtrimin e aktivitetit të tregtimit të ushqimeve me origjinë shtazore;

-Ky konstatim është nxjerrë pas verifikimit të kryer nga grupi  i auditimit, në regjistrin e lejeve/Iicencave në faqen zyrtare të QKB-së, të licencave që disponon supermarketi, dhe ka  rezultuar se ky subjekt për tu pajisur me licencë për ushtrimin  e  aktivitetit ka aplikuar në date 17.01.2018 pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit;

-Kjo kërkesë është miratuar nga DRAKU Tiranë, pas inspektimit të kryer pranë ambienteve të këtij subjekti me datë 30.01.2018 (pra 15 ditë më pas, nga inspektimi i datës 15.01.2018), ku eshte pasqyruar se subjekti ploteson kushtet per t’u licencuar, konfinnuar edhe nga DRAKU Tiranë dërguar në Drejtorinë e Pergjithshme të AKU-se. Pas këtyre veprimeve ndaj subjektit është marrë licenca  më 07.02.2018.

Pra sa mw sipwr, supermarketi është pajisur  me licencë për ushtrimin e aktivitetit me date  07.02.2018, dhe në datën 15.01.2018, ky subjekt ka ushtruar aktivitet pa licencë, fakt që nuk është pasqyuar nga inspektorët.

Inspektimi tjeter është kryer prane të njëjtit supermarket, por në njësi tjetër tjetër, në datën 15.01.2018. Procesverbali pasqyron se subjekti duhet të mbajë të sistemuar ambjentin e magazinës, të pajiset me frigorifer të vogël për produktet e skaduara dhe të demtuara, kryesisht atyre shtazore, të pajiset me regjistër për monitorimin e temperaturave të ambjentit, të rinovojë një pjesë të flet-analizave të produkteve kryesisht atyre me

origjinë shtazore. Ndaj  subjektit është vendosur vetëm masa  paralajmërim dhe korrigjimi i shkeljeve deri më datë 25.01.2018.

Në këtë praktikë inspektimi konstatohet se:

-Inspektorët nuk kanë pasqyruar me vërtetësi dhe plotësi respektimin e kërkesave ligjore nga

subjekti i inspektimit. Kjo për arsye se:

-Në datën që është kryer inspektimi, supermarketi me vendndodhje Tiranë, nuk ka qenë i pajisur me licencen përkatëse,  per ushtrimin e aktivitetit të tregtimit të ushqimeve me origjinë shtazore;

-Ky konstatim është nxjerrë pas verifikimit të kryer nga grupi  i auditimit në regjistrin e lejeve/licencave në faqen zyrtare të QKB-së.  Subjekti ka aplikuar 17.01.2018, pranë QKB; Kjo kërkesë është miratuar nga DRAKU Tiranë, pas inspektimit të kryer pranë ambjenteve të supermarketit më datë 31.01.2018 (pra 16 ditë më pas, nga inspektimi i datës 15.01.2018),

-Pra sa më siper, supermarketi është pajisur me licencë për ushtrimin e aktivitetit më datë 08.02.2018, dhe në datën 15.01.2018, ky subjekt ka ushtrnar aktivitet pa licencë dhe nga inspektorët ky fakt nuk është pasqyruar”.

Inspektimi tjetër i kryer pranë të njëtit supermarket, por në një degë tjetër, është kryer më 16.01.2018. Procesverbali thekson se subjekti duhet të lyejë muret në ambjentin ku  tregtohen produktet shtazore, si dhe të pajisë punonjësit me garderobë. Ndaj subjektit u vendos vetem masa paralajmërim dhe korrigjimi i shkeljeve brenda afatit 10-ditor.

Në këtë praktikë inspektimi konstatohet se:

-Inspektorët nuk kanë pasqyruar me vërtetësi dhe plotësi respektimin e kërkesave ligjore nga subjekti i inspektimit. Kjo për arsye se:

-Në datën që është kryer inspektimi, subjekti nuk ka qenë i pajisur me licencën përkatëse, për ushtrimin e aktivitetit të tregtimit të ushqimeve me origjinë shtazore;

-Ky konstatim është nxjerrë pas verifikimit të kryer nga grupi  i auditimit, në regjistrin e lejeve/licencave në faqen zyrtare të QKB-së, të licencave që disponon ky supermarket, dhe ka  rezultuar se ky subjekt ka bërë kërkesë per tu  pajisur me licencë për ushtrimin  e  aktivitetit në këtë vendndodhje, date 17.01.2018, prane Qendres Kombetare te Biznesit;

-Kjo kërkesë është miratuar nga DRAKU Tiranë, pas inspektimit të kryer pranë ambjenteve të këtij subjekti me datë 29.01.2018 (pra 13 dite më pas, nga inspektimi i datës 16.01.2018),

Pra, ky subjekt ka ushtruar aktivitet pa licence, fakt që nuk është pasqyruar nga inspektorët, dhe për këtë arsye, në 3 rastet e mesiperme, sipas ligjit “Për ushqimin”, duhet të aplikohej masë administrative gjobë në vlerën 1,000,000 !eke- 2,000,000 lekë, si dhe ne mbeshtetje të  Ligjit nr.87/2012 “Per  miratimin  e  aktit  nonnativ,  me  fuqinë e  Ligjit, nr.  4,  datë

16.8.2012, të Këshillit te Ministrave “për përcaktimin e rregullave për therjen e kafshëve dhe tregtimin e mishit të tyre”, duhej të bëhej ndalimi i ushtrimit të aktivitetit, masa të cilat nga ana e inspektoreve nuk janë ndërmarrë.

Autorizimi per inspektim nr.115, date 27.01.2018, një Supermarket Ushqimor

Nga grupi i inspektimit është vendosur gjobë 150 mijë lekë për shkelje të kërkesave ligjore, mbi etiketimin dhe gjurmueshmërinë e produktit.

Në këtë praktikë konstatohet se:

-Nuk është përcaktuar afati nga grupi i inspektimit, për korrigjimin e shkeljeve të konstatuara;

-Nuk dokumentohen kontrollet e kryera nga grupi i inspektimit (per planimetrinë, kushtet e ruajtjes së produkteve, temperaturën e frigoriferit, temperaturën e ruajtjes së ushqimit, etj);

-Në  proceverbalin përkatës, nuk jepet informacion për  subjektin e inspektimit, për  afatin  e ankimit, institucionin kudo të drejtohet për ankim;

-Nga subjekti privat është bërë ankim me shkresë  nr.897, date 05.02.2018,  pranë Drejtorisë së Përgjithshme, e ci1a nuk është shqyrtuar nga komisioni i posaçëm në DPAKU;

-Deri në momentin e konstatimit nga grupi i auditimit, nga subjekti nuk është kryer pagesa e gjobës, si dhe nga DRAKU Tiranë nuk është marrë asnjë masë për ndjekjen dhe arkëtimin e saj, duke sjellë edhe parashkrimin e kësaj gjobe në muajin Mars 2020;

-Si pasojë e këtyre mosveprimeve janë krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit me efekt dëm ekonomik në vlerën 150 mijë lekë në total.

Ky subjekt eshte inspektuar per here te dyte, brenda vitit 2018, me autorizimin nr.AKU-TR- më date 06.12.2018, ku është konstatuar se nuk është rinovuar plani D.D.D, nuk kryhet në mënyrë sistematike regjistrimi i temperaturave frigoriferike, nuk janë të sistemuar produktet sipas natyrës.

-Vendimi perfundimtar me nr.AKU-TR-2018-004712-5, datë 06.12.2018: Jepet masa administrative paralajmërim, si dhe korrigjimi i shkeljeve të konstatuara.

Në këtë praktikë konstatohet se:

-Nuk  është përcaktuar afati nga grupi i inspektimit, për korrigjimin e shkeljeve, veprim i cili është përsëritur për herë të dytë;

-Nuk pasqyrohet asnjë infonnacion, nëse subjekti i ka korrigjuar shkeljet e konstatuara në inspektimin e mëparshëm,  të kryer me autorizimin  nr.115, datë 27.01.2018, për dokumentimin e etiketimit të produkteve, për kërkesat për gjurmueshmërinë;

-Nuk dokumentohen kontrollet e kryera nga grupi i inspektimit  për kryesisht për PMH, librezat shëndetësore te cilat ishin të parinovuara, konstatuar ne inspektimin e parë, analizat laboratorike të ujit, të cilat duhet te rinovoheshin nga subjekti;

-Ndodhur në këto kushte, kur subjektit i gjenden shkelje për herë të dytë, të cilat janë pasqyruar vetë nga inspektorët, për më tepër brenda vitit, nga grupi i inspektimit duhet të ishte vendosur gjobë për mos regjistrim të temperaturës  frigoriferike”.  (vijon)

*) Me urdhër të Kryetarit të KLSH, nga data 05.01.2021 deri ne date 05.03.2021, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Tiranë (në vijim DRAKU) për periudhën nga 01.01.2018 deri 30.12.2020 u krye auditimi “Mbi funksionimin dhe veprimtarine ekonomiko-financiare”. Kontrolli ka zbuluar shkelje të rënda financiare, mos zbatim të  “Ligjit për ushqimin”, inspektime të parregullta dhe për pasojë neglizhencë ndaj problemeve që rrezikojnë shëndetin e konsumatorit.  

Qendra Alert

alert.al/

 

 

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed