Menu

Progres-raporti i Komisionit Europian: Siguria ushqimore, Shqipëria nuk plotëson detyrat, dhjetëra shkelje të evidentuara

Kapitulli 12: Siguria e ushqimit, politika veterinare dhe fitosanitare

Komisioni Europian ka publikuar Progres-Raportin për kapitulli 12 për sigurinë ushqimore dhe ka konstatuar problematika dhe mopërmbushjen e detyrave në disa drejtime.

Rregullat e higjienës të BE -së për prodhimin e ushqimeve sigurojnë një nivel të lartë të sigurisë ushqimore. Shëndeti i kafshëve, mirëqenia dhe siguria e ushqimit me origjinë shtazore ruhen së bashku me cilësinë e farave, materialin mbrojtës të bimëve, mbrojtjen kundër organizmave të dëmshëm dhe ushqimin e kafshëve.

“Shqipëria ka një nivel përgatitjeje në këtë fushë dhe ka bërë njëfarë përparimi”-thuhet në raport. Shqipëria krijoi Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, por autoriteti ende nuk ka fituar kapacitet të plotë operacional. Shqipëria nuk ka bërë hapa domethënës për të hartuar një politikë koherente sektoriale ose për të inicuar përafrimin e BE -së, acquis mbi kontrollet zyrtare, shëndetin e kafshëve dhe shëndetin e bimëve.

Rekomandimet e vitit 2020 mbeten të vlefshme pasi nevojitet më shumë përparim.

Në vitin e ardhshëm, Shqipëria duhet veçanërisht:

– të kompletojë personelin e shërbimit veterinar për ta bërë shërbimin plotësisht funksional në linjë me detyrat dhe funksionet e përcaktuara me rregulloret përkatëse;

– të krijojë një kapacitet mbikëqyrës efektiv mbi sëmundjet kryesore infektive të kafshëve duke përfshirë

tërbimin;

– të vazhdojë të zbatojë në mënyrë efikase programin e vaksinimit kundër tërbimit (2020-2022);

– të fillojë hartimin e ligjeve përkatëse mbi kontrollet zyrtare, shëndetin e kafshëve dhe shëndetin e bimëve në linjë me acquis të BE -së, në kuadrin e një politike të konsoliduar kombëtare të sigurisë ushqimore.

Për sigurinë e përgjithshme të ushqimit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka kryer kontrolle të rregullta zyrtare në përputhje me planin vjetor të bazuar në rrezik. Sidoqoftë, nuk ka përparim në lidhje me miratimin e një metodologjie të përmirësuar të vlerësimit të rrezikut, për shkak edhe të mungesës së sistemeve të nevojshme operacionale të teknologjisë së informacionit që nuk mund të kompensohen me burimet njerëzore ekzistuese të kërkuara për të analizuar të dhënat.

Autoriteti Kombëtar ende nuk përmirësuar cilësinë e statistikave të inspektimit, duke e kufizuar atë në numrin e inspektimeve ose masat e marra për shkeljet.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kryen kontrolle zyrtare në Postat e Kontrollit Kufitar, përfshirë produkte me origjinë shtazore, origjinë joshtazore, kafshë të gjalla, bimore dhe produktet për mbrojtjen e bimëve.

Nuk ka përparim në lidhje me vlerësimin shkencor të rrezikut. Megjithëse një detyrë e tillë është konfirmuar në Vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave të 9 Shtatorit 2020 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit”, as Bordi as Paneli Shkencor nuk janë mbledhur siç parashikohet në dispozitat e aktit. Në këtë drejtim, stafi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit do të ketë nevojë për trajnim në kryerjen e vlerësimeve të rrezikut për të siguruar që vendimet për menaxhimin e rrezikut të kenë një bazë ligjore dhe shkencore. Përsa i përket politikës veterinare, qeveria miratoi ngritjen dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Sidoqoftë, stafi i strukturës nuk është ende i plotë.

Programet për monitorimin e brucelozës dhe tuberkulozit në tufat e bagëtive me më shumë

se 10 krerë kanë vazhduar edhe gjatë vitit 2020. Vaksinimi kundër sëmundjes së gungave të lëkurës tek bagëtitë dhe brucelozës tek kafshët vazhduan gjatë vitit 2020.

Me mbështetjen e BE -së, dy fushatat e para të vaksinimit kundër tërbimit për periudhën 2020-2022 përfunduan. Vaksinimi i tretë pritet të bëhet në nëntor 2021. Duke marrë pronësinë e plotë të këtyre fushatave të vaksinimit, Shqipëria duhet të kalojë në përdorimin e mjeteve të veta për fushata të tilla vaksinimi në të ardhmen në përputhje me detyrimet BE-së.

Verifikimi dhe regjistrimi në mbarë vendin i numrit të kafshëve në Shqipëri është duke u zbatuar dhe vendi ka bërë mire progres në regjistrimin dhe identifikimin e tyre, edhe pse kjo është ende në vazhdim. Gjithashtu, raportimi i sëmundjeve të kafshëve dhe lëvizjes së kafshëve është përmirësuar.

Megjithatë, regjistri i kafshëve duhet të përfshijë më shumë informacion mbi kafshët e tjera, të tilla si derrat, kuaj, shpendë dhe kafshë të tjera siç përmenden në Ligjin përkatës të BE -së për Shëndetin e Kafshëve.

Reforma e shërbimit veterinar ende nuk është përfunduar, përfshirë personelin në të gjitha nivelet

dhe miratimin e procedurave të brendshme operacionale. Është e rëndësishme të krijohet një structure koherente me kërkesat e ligjit të BE -së për shëndetin e kafshëve. Në këtë drejtim, Shqipëria duhet të krijojë kapacitete të nevojshme për vlerësimet e përhapjes së sëmundjeve, analizë të plotë të të dhënave dhe dizajn i përshtatshëm, planifikim dhe zbatim të sistemeve efektive për parandalimin ose çrrënjosjen e sëmundjeve.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit merr rregullisht mostra nga institucionet që eksportojnë peshk, produkte, të cilat janë analizuar për përmbajtjen kimike dhe mikrobiologjike duke përfshirë histaminat.

Lidhur me rregullat e sigurisë ushqimore, Shqipëria ka vazhduar me aktet rregullatore në lidhje me kërkesat specifike të higjienës për mishin dhe produktet e mishit, qumështin dhe produkte me bazë qumështi, molusqe të gjalla dhe produkte peshku dhe peshkimi për të siguruar përafrim të pjesshëm me Rregulloren (KE) Nr. 2074/2005.

Për politikën fitosanitare, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka miratimin e vazhdueshëm të substancave aktive të produkteve për mbrojtjen e bimëve në përputhje me rregulloret zbatuese të Komisionit. Shqipëria nënshkroi një marrëveshje me Maqedoninë e Veriut për njohjen e certifikatave fitosanitare.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-10/Albania-Report-2021.pdf

Qendra Alert/Alert.al

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed