Menu

Progres-raporti i KE për mbrojtjen e konsumatorit: Shqipëria, mangësi në përmbushjen e cilësisë së kujdesit shëndetësor

Kapitulli 28: Mbrojtja e konsumatorit dhe shëndetit publik

Rregullat e BE-së mbrojnë interesat ekonomike të konsumatorëve, lidhjet me sigurinë e produktit, rrezikshmërinë e tyre dhe përgjegjësitë për produktet me defekt. BE siguron standarde të larta për ruajtjen e të drejtave të pacientëve në kujdesin shëndetësor dhe trajtimin e kërcënimeve serioze shëndetësore, duke përfshirë edhe sëmundjet e transmetueshme.

Përgatitjet janë në një fazë të hershme në fushën e mbrojtjes së konsumatorit dhe shëndetit. Për shëndetin publik, pandemia COVID-19 tregoi një nevojë të shtuar për gatishmëri emergjente dhe për të rritur kapacitetin e infrastrukturës së urgjencës shëndetësore. Përsa i përket rreziqeve ndaj shëndetit, duhet bërë më shumë për të forcuar kuadrin e politikave dhe për të siguruar që të gjithë në Shqipëri të kenë cilësi mbulimi të kujdesit shëndetësor.

Në vitin e ardhshëm, Shqipëria duhet veçanërisht:

-Forcim të kuadrit të politikave mbi shëndetin publik me miratimin e Strategjisë për Shëndetin 2021-2030 dhe të sigurojë zbatimin dhe qëndrueshmërinë, përfshirë financat, mbrojtjen dhe përafrimin e mëtejshëm të legjislacionit të saj me acquis shëndetësor të BE -së.

-Përdorni mësimet e nxjerra nga pandemia COVID-19 për të forcuar masat ndaj të gjitha rreziqeve

-gatishmëri emergjente, përfshirë kërcënimet ndaj sëmundjeve, si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal;

-të vazhdojë të përmirësojë aksesin në shëndetësi dhe shërbime për popullatat e pafavorizuara,

përfshirë pakicat rome dhe egjiptiane, njerëz të moshuar, njerëz me Aftësi të Kufizuara

Në vitin 2020 Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorit i Shqipërisë mori 55 ankesa (45 nga konsumatorë individualë, organizata konsumatore ose pushteti vendor, 10 nga bizneset). Në shtator 2020 ka një masë administrative kundër një kompanie vendase për mospërputhje me të drejtat e konsumatorëve, ankesat u zgjidhën dhe të tjerat iu referuan autoriteteve kompetente.

Në Dhjetor 2020, Shqipëria krijoi një Drejtori të Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të Ankesave të konsumatorëve dhe ishin kritere shtesë për funksionimin e strukturave për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve të përcaktuara. Megjithatë, kuadri ligjor në fushën e kredisë konsumatore dhe marketingu i shërbimeve financiare ende duhet të harmonizohet më tej me acquis të BE-së.

Legjislacioni kombëtar është pjesërisht i përafruar me acquis të BE-së për sigurinë e produkteve. Në periudhën raportuese, pavarësisht pezullimit dy mujor për shkak të COVID-19, Inspektorati Shtetëror për Mbikëqyrjen e Tregut ka kryer 891 inspektime, duke çuar në 58 masa administrative, 11 paralajmërime dhe 40 masa urgjente (ndalimi i tregtimit dhe shkatërrimi i produkteve). Në total u kontrolluan 8 057 produkte nga të cilat 118 u gjetën në mospërputhje. Për çështjet që nuk lidhen me sigurinë është bërë përparim drejt përafrimit të pjesshëm të Acquis të BE -së për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve konsumatore.

Për shëndetin publik, strategjia kombëtare shëndetësore e Shqipërisë 2016-2020 përfundoi dhe kuadri i politikave është në përgatitje e sipër për periudhën 2021-2030, në përputhje me axhendën kombëtare 2030 për zhvillim të qëndrueshëm. Një dokument i ri veprimi pesëvjeçar mbi kujdesin parësor shëndetësor u miratua në maj 2020 dhe tani është në zbatim. Për shkak të nevojave urgjente për të parandaluar dhe në luftën kundër pandemisë COVID-19 në 2020-2021, shpenzimet publike u rritën me 3% të PBB-së. Cilësia e spitaleve dhe kujdesit shëndetësor duhet të forcohet, në të gjithë vendin. Shqipëria ka ratifikuar shumicën e konventave ndërkombëtare që lidhen me mbrojtjen e të drejtave themelore. Pavarësisht disa përparimeve në qeverisjen statistikore, infrastruktura/mjetet teknologjike dhe burimet njerëzore janë ende joadekuate.

Albania-Report-2021.pdf (europa.eu)

Qendra Alert/Alert.al

 

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed