Menu

Hetimi i krimeve zgjedhore, kusht i ri i Holandës për negociatat? Ja shpjegimi i Ambasadës në Tiranë

Ambasada e Holandës në Tiranë shpjegon qëndrimin e qeverisë himbi letrën drejtuar parlamentit bashkë me raport progresin mbi Shqipërinë. Në raport vihet re se kusht për hapjen e negociatave është shtuar hetimi i krimeve zgjedhore. “Qasja e qeverisë hollandeze kundrejt zgjerimit është strikte, e drejtë dhe e angazhuar/gjithëpërfshirëse. Vendimmarrjet për hapat vijuese që do të ndërmerren në lidhje me pranimin në BE janë të bazuara mbi meritat individuale të vendeve përkatëse.

Në mars 2020, Këshilli Europian vendosi të hapë negociatat me Shqipërinë dhe të mbajë Konferencën e parë NdërQeveritare të 27 vendeve anëtare të BEsë me Shqipërinë, një herë që një sërë kushtesh të jenë plotësuar kryesisht në fushën e sundimit të ligjit/shtetit të së drejtës.

 Qeveria bie dakort me gjetjet e Komisionit Europian sikurse janë shënuar në përditësimin e progresit të Shqipërisë. Shqipëria ka bërë progres në fusha prioritare sic janë reforma në drejtësi dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Gjithashtu është bërë progres me “track record”-in, megjithëse një numër më i lartë dënimesh për zyrtarë të niveleve të larta mbetet një cëshje shumë e rëndësishme në vemendjen tonë.

Qeveria kësisoj bie dakort për mbajtjen e Konferencës së parë Ndërqeveritare me Shqipërinë sapo kuadri negociator të jetë miratuar. Qeveria do të diskutojë pozicionin e Hollandës me parlament në datën 16 qershor për të përcaktuar pozicionin zyrtar holandez në Këshillin e Cështjeve të Përgjithshme, i cili do të mbahet në 22 qershor në Bruksel. Qeveria ështe e kënaqur që ka një kuadër negociator të qartë dhe të plotë për sa i përket negociatave të pranimit midis BE-së dhe Shqipërisë.

Konferenca e parë NdërQeveritare do të shënojë zyrtarisht fillimin e negociatave, një trajektore intensive në të cilën reformat në fushën e shtetit së të drejtës, sundimit të ligjit, luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe fuqizimit të institucioneve demokratike do të mbeten çështje kyç/shumë të rëndësishme.

Hollanda ka treguar se Konferenca e Parë Ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut mund të mbahet së shpejti, sapo kuadri negociator të jetë miratuar/rënë dakort.

Qasja e Holandës është e bazuar mbi merita. I takon Presidencës së këshillit të propozojë hapat e mëtejshëm në lidhje me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Për momentin, Presidenca po planifikon të sjellë të dy kuadret negoiciatore për miratim në Keshill”, thekson Ambasada e Holandës.

“Qeveria holandeze e konsideron të rëndësishme që rastet e manipulimit zgjedhor të hetohen me kujdes nga SPAK. Përveç kësaj, ekzistenca dhe rrjedhja e një baze të dhënash me informacione personale të ndjeshme, që shkaktuan shumë bujë pak para zgjedhjeve, duhet të hetohen gjithashtu.

Raporti përfundimtar i ODIHR nuk është publikuar ende. Qeveria e konsideron të rëndësishme që çdo rekomandim në këtë raport të ndiqet në kohën e duhur.

ODIHR ka bërë thirrje që parregullsitë, përfshirë blerjen e votave, të raportohen në Këshillin Zgjedhor dhe autoritetet e tjera në mënyrë që këto çështje të trajtohen menjëherë. 33 padi janë bërë tashmë pranë Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).

Reformat për sundimin e ligjit janë ende larg kompletimit dhe për këtë arsye do të jenë thelbësore për procesin e gjatë pas hapjes së negociatave të pranimit me Shqipërinë,” thuhet në dokument ndër të tjera.

RAPORTI I PLOTË:

Më 12 maj, Komisioni Evropian dorëzoi një raport mbi Republikën e Shqipërisë, mbi përparimin e reformës në Shqipëri (bashkëngjitur). Raporti shqyrton zhvillimet në Shqipëri që nga raporti i fundit i progresit në tetor 2020. Raporti, siç është rënë dakord në konkluzionet e Këshillit të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Marsit 2020, shqyrton kushtet që Shqipëria duhet të përmbushë përpara Konferencës së Parë Ndërqeveritare (IGC) me Shqipëria mund të zhvillohet dhe negociatat në të vërtetë mund të fillojnë me këtë vend kandidat. Raporti i rregullt vjetor i progresit për të gjitha vendet kandidate (potenciale) pritet në tetor të këtij viti.

Procesi i zgjerimit të BE është i gjatë dhe kompleks. Sapo një vendi i jepet statusi i anëtarësimit të kandidatit (Turqia, Serbia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë këtë status) ai fillon përgatitjen për fillimin e negociatave. Komisioni vlerëson të paktën çdo vit në çfarë mase vendi kandidat është i përgatitur për detyrimet e anëtarësimit. Sapo Komisioni vendos që vendi në fjalë është i përgatitur mjaftueshëm, ai i bën një rekomandim Këshillit për të filluar negociatat e pranimit. Më pas përpilohet një kornizë negociatash në të cilën regjistrohen të gjitha marrëveshjet për negociatat e ardhshme. Pas miratimit të kornizës negociuese nga Këshilli, negociatat mund të fillojnë përmes GNP-së së parë. Gjatë kësaj KPGJ-je të parë, vendi kandidat përkatës pranon marrëveshjet. Negociatat, të cilat në fakt kanë të bëjnë me miratimin e legjislacionit të BE, zgjasin me vite, me progres në varësi të ritmit të procesit të reformës në vendin kandidat. Komiteti rregullisht vlerëson progresin dhe Këshilli vendos për çdo hap tjetër (hapja dhe / ose mbyllja e grupeve / kapitujve të rinj negociues) bazuar në raportet dhe këshillat e Komitetit. Vendimmarrja bëhet në bazë të unanimitetit.

Në Mars 2020, Këshilli vendosi të hapë negociatat e pranimit me Maqedoninë e Veriut. Sidoqoftë, KPM-ja e parë nuk është zhvilluar ende për shkak të mungesës së marrëveshjes mbi kornizën e negociatave. Këshilli vendosi gjithashtu në mars të vitit 2020 për të hapur negociatat me Shqipërinë. Këshilli deklaroi se KPM-ja e parë me Shqipërinë mund të ndodhë nëse plotësohen kushtet e përcaktuara në konkluzionet e Këshillit të këtij Këshilli. Në përgjigje të raportit të progresit të tetorit 2020, qeveria arriti në përfundimin se ishte bërë një përparim i mirë dhe përparimi i mëtejshëm duhet të bëhej në lidhje me kushtet e vendosura nga Këshilli në Mars 2020.

Ky vlerësim do të trajtojë pikë për pikë kushtet e Këshillit, siç i janë premtuar Shtëpisë suaj. Ky vlerësim formon gjithashtu bazën për pozicionin që qeveria do të miratojë gjatë diskutimit në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme më 22 qershor. ku zgjerimi i BE-së është në rendin e ditës. Qeveria ka një qëndrim pozitiv ndaj raportit të Komisionit. Politika e zgjerimit është një fushë e politikës që mund të zbatohet vetëm në nivelin e BE-së. Qeveria gjithashtu ka një qëndrim bazë pozitiv në lidhje me gjykimin e proporcionalitetit. Raportimi i Komisionit zbaton politikën e zgjerimit të vitit 2006 të miratuar nga Këshilli Evropian.

Rishikimi i metodologjisë së zgjerimit

Në 14 Shkurt 2020, Dhoma juaj mirëpriti vlerësimin e Kabinetit për rishikimin e metodologjisë së zgjerimit të propozuar nga Komisioni (Dokumenti Parlamentar 21501-20-1511). Metodologjia e re u mirëprit nga Këshilli në Mars 2020. Qeveria e sheh metodologjinë e re si një hap të rëndësishëm në drejtimin e duhur dhe mirëpret theksimin e shtuar të sundimit të ligjit, administratës publike dhe reformave ekonomike siç përcaktohet në komunikimin e Komisionit. Bërja e qartë e rëndësisë së shtetit të së drejtës si bazë për një sistem të qëndrueshëm demokratik garanton që vendet kandidate nuk do të bashkohen në BE derisa bazat demokratike në këto vende të jenë të forta. Për më tepër, progresi në fusha të tjera është edhe më i lidhur me përparimin në fushën e sundimit të ligjit. Procesi është në faza: pa hapa të mjaftueshëm për sundimin e ligjit, asnjë kapitull tjetër nuk do të mbyllet dhe kështu nuk ka progres në negociata.

Raporti: Azhurnimi i Republikës së Shqipërisë

Komisioni deklaron se në Tetor 2020, Komisioni arriti në përfundimin se Shqipëria kishte bërë një përparim vendimtar dhe ishte afër përmbushjes së kushteve të vendosura nga Këshilli për KPGJ-në e parë. Komisioni përsërit se në atë kohë gjeti se kushti në lidhje me Gjykatën Kushtetuese ishte pothuajse i përmbushur, se ishte i nevojshëm përparim i mëtejshëm në reformën e ligjit të medias dhe se kushtet e tjera ishin përmbushur tashmë.

Konteksti politik

Komisioni deklaron se, pavarësisht nga sfidat e paraqitura nga pandemia COVID-19 dhe procesi i rindërtimit që vazhdon pas tërmetit në nëntor 2019, autoritetet shqiptare kanë mbajtur një fokus të fortë në reformat. Polarizimi midis qeverisë dhe opozitës (jashtë-parlamentare) është zvogëluar përmes qasjes së përbashkët për reformat zgjedhore dhe masave emergjente në përgjigje të pandemisë, tha Komisioni. Shqipëria edhe një herë arriti që në aderimin 100% të Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë (CFSP).

Zgjedhjet e 25 Prillit ishin të organizuara mirë. Komisioni mbështetet në përfundimet paraprake të OSBE / ODIHR. Palët e interesuara ishin mjaft të sigurta për të marrë pjesë në zgjedhje dhe një Këshill Zgjedhor i reformuar organizoi procesin në një mënyrë transparente. Në të njëjtën kohë, ODIHR tha se ka shqetësime në lidhje me keqpërdorimin e burimeve shtetërore ose funksioneve nga qeveria dhe persona të tjerë publik. ODIHR ka bërë thirrje që parregullsitë, përfshirë blerjen e votave, të raportohen në Këshillin Zgjedhor dhe autoritetet e tjera dhe të merren me këto çështje menjëherë. 33 raste janë sjellë tashmë në Strukturën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).

Zbatimi i kushteve për mbajtjen e KPGJ-së së parë

Kushti 1: Reformat zgjedhore në përputhje me rekomandimet e ODIHR dhe sigurojnë financim transparent të partive politike dhe manifesteve zgjedhore

Komisioni raporton se më 5 qershor 2020 u arrit një përparim midis partive politike në procesin zgjedhor, në përputhje me rekomandimet e ODIHR. Marrëveshja përfshiu një depolitizim gradual të administratës zgjedhore, identifikim elektronik të votuesve, transparencë më të madhe dhe mbikëqyrje më të mirë. Ndryshimet në ligjin zgjedhor u miratuan nga parlamenti në 23 korrik 2020. Më pas, ndryshimet teknike u bënë në një numër ligjesh në dhjetor 2020, në përputhje me ndryshimet në ligjin zgjedhor, raportoi Komisioni. Financimi i fushatave dhe partive politike u rregullua gjithashtu në ndryshimet e 23 korrikut, në përputhje me rekomandimet e ODIHR. Rregullimet kanë të bëjnë me ndihmën shtetërore, donacionet dhe huatë, parandalimin e përdorimit të fondeve publike për qëllime elektorale dhe financimin përmes fondeve jopublike, tha Komisioni. Reformat më të gjera, të cilat nuk janë pjesë e rekomandimeve të ODIHR, do të zbatohen pas zgjedhjeve, tha Komisioni. Zgjedhjet e 25 Prillit të kaluar u zhvilluan në përputhje me ligjin zgjedhor të ndryshuar.

Kushti 2: Vazhdimi i zbatimit të reformës gjyqësore, përfshirë sigurimin e funksionimit të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë, duke marrë parasysh ekspertizën përkatëse ndërkombëtare, përfshirë mendimet përkatëse të Komisionit të Venecias. Komisioni raporton se Shqipëria ka vazhduar reformat në drejtësi dhe procesin e verifikimit. Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit mbikëqyr procesin. Aktualisht, është vendosur vetingu i 804 gjyqtarëve. Në ndërkohë, 375 çështje janë përfunduar në shkallën e parë dhe 253 çështje janë vendosur përfundimisht.

alert.al/

Postime të ngjashme

LINI NJË KOMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed