Menu

“Previct”, projekti që mbështet mbrojtjen e viktimave të krimit / Video

Video sensibilizuese “Une jam Mirjeta” u realizua në kuadër të projektit PREVICT – me objektiv kryesor zbatim më të mirë të Direktivës 2012 /29 EU e Parlamentit dhe Këshillit Europian që vendos standartet minimum për të drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen e viktimave të krimit. PREVICT është njê fushatë pan-europiane që synon promovimin e të drejtave të viktimave  të krimit në Europë dhe  do ofrojë informacion specifik për më shumë se 4.5 milion viktima të krimit në gjashtë vendet ku ai aktualisht po zbatohet, respektivisht në Shqipëri, Belgjikë, Portugali, Hungari,  Kroaci, Malta dhe Lituani .

Projekti udhëhiqet nga Victim Support Europe – VSE, dhe organizatat partnere zbatuese  janë  Qëndra Të Drejtat e Njeriut në Demokraci, QDNJD, Transcendent Media Capital Ltd; Assocoação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV; Feher Gyuru Kozhasznu Egyesulet A Bunozes Aldozatainak Tamogatasara – Fehér Gyűrű; Udruga Za Podrsku Zrtvama I Svjedocima, Viesoji Istaiga Vilniaus Pazangiu Studiju Institutas – Vilias; dhe Victim Support Malta Foundation – VSM.

Projekti mbështetet financiarisht nga Programi i Drejtësisë i Komisionit Europian.

Qendra “Të Drejtat e Njeriut në Demokraci”, QDNJD, është një organizatë jo-qeveritare, jofitimprurëse dhe jofetare, misioni i së cilës është të punojë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri dhe sensibilizimin e shoqërisë shqiptare mbi shtetin e së drejtës dhe të drejtat e njeriut, me fokus të veçantë grupet më vulnerabël të shoqërisë, gratë/vajzat, të miturit, minoritetet, etj.

Projekti PREVICT lindi nga dëshira për të përgatitur dhe shpërndarë materiale të një cilësie të lartë për rritjen e ndërgjegjësimit të viktimave të krimit. Duke synuar një zbatim më të mirë të Nenit 4 të Direktivës së të Drejtave të Viktimave – vendosja e standardeve minimum për të drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen e viktimave të krimit – projekti do të japë informacion specifik dhe gjithëpërfshirës për më shumë se 4.5 milion viktima të krimit në gjashtë vendet ku do te zbatohet projekti Shqipëri, Portugali, Malta, Kroaci, Hungari, Lituani.

Ekziston një ligj i rëndësishëm i BE për viktimat e krimit, i themeluar 9 vjet më parë, në vitin 2012, i quajtur Direktiva e të Drejtave të Viktimave të BE-se, rezulton se shumica e qytetarëve të BE-se nuk janë në dijeni të kesaj direktive. Sipas këtij ligji, çdo viktimë e krimit në BE gëzon të drejtën e shërbimeve falas për mbështetjen e viktimave, dhe çdo shtet anëtar duhet të krijojë mbështetjen e tij kombëtare për viktimat e krimit. Deri më tani, shërbimet janë vendosur në shumicën e vendeve të BE-së. Problemi është se të paktën gjysma e popullsisë së BE-së nuk kanë informacion për ligjin e viktimave dhe shërbimet mbështetësenë dispozicion të viktimave. Kjo fushatë synon të plotësojë këtë boshllëk. Materialet informuese përqendrohen në sigurimin e informacionit, në mënyrë që njerëzit të dinë se çfarë është një shërbim mbështetës për viktimat dhe ku të gjejnë ndihmë pas një krimi, ”tha Marina Kazakova, Zyrtare për Komunikim, Victim Support Europe.

Fushata përmban fytyrat dhe zërat e viktimave që ne i zbulojmë përmes videove të fushatës. Në këto video (nga një video e prodhuar për secilin vend partner), te filmuara në gjuhën kombëtare, viktimat ftojnë publikun në një udhëtim të fuqishëm dhe emocional përmes historive të tyre. Nga hapja e saj, duke vënë në pah pamjet mahnitëse të peizazhit të vendit, ku zhvillohet rrëfimi i viktimës deri në mjedisin në të cilin ndodhi vepra, videot shfaqin ndikimet e krimit dhe fuqizojnë viktimat të veprojnë. Personazhet ndajnë atë që u ndodhi atyre, dyshimet dhe frikën e tyre, si zbuluan se mbështetja ekzistonte, kur dhe si kishin guximin të kërkonin ndihmë dhe si u ndihmuan.

Kjo fushatë shumë-vendëshe bazohet në Strategjinë e fundit të BE-së për të Drejtat e Viktimave, të miratuar nga Komisioni Evropian në Qershor 2020. Fushata shkon në një linjë me përparësinë e parë të strategjisë ‘Komunikimi efektiv me viktimat dhe sigurimi i një ambienti të sigurt për viktimat për të raportuar krimin ‘për të arritur objektivin e BE-së për të fuqizuar viktimat për të raportuar krimin. Fushata u prodhua me mbështetjen financiare të Programit të Drejtësisë të Bashkimit Evropian dhe është pjesë e projektit të financuar nga BE PREVICT, në të cilin Victim Support Europe, organizata udhëheqëse së bashku me Transcendent Media Capital (TMC), dhe 6 organizata për mbështetjen e viktimave marrin pjesë: Qendra Të Drejtat e Njeriut për Demokraci (AL), Udruga za Podrsku zrtvama I Svjedocima (HR), Fehér Gyűrű (HU), Victim Support Malta(MT), Qendra për Parandalimin e Krimit në Lituani (LT) dhe APAV (PT) .

“Një nga aspektet inovative të fushatës reflektohet në mënyrën se si janë zhvilluar mjetet e dhenies se informacionit. Së pari, u krye një hulumtim i thelluar mbi praktikën më të mirë në dhënien e informacionit viktimave, si në vendet e partnerëve ashtu edhe në nivelin ndërkombëtar. Bazuar në atë hulumtim, partnerët zhvilluan materiale krijuese dhe të përshtatura të informacionit që u përgjigjen nevojave të viktimave ”, tha Inês Nunes de Freitas, Zyrtari i Projektit i VSE, i cili koordinon projektin PREVICT.

Kjo fushatë është një nga komponentët kryesorë të fushatës së Victim Support Europe në mbarë Evropën “Ju nuk do ta besoni, por ekziston”, e cila fillon më 22 shkurt dhe do të shtrihet gjatë gjithë vitit 2021.

Për më shumë informacion dhe për të zbuluar përmbajtjen e materialeve të fushatës, ju lutemi konsultohuni me listën e fushatave kombëtare më poshtë:

Albania: https://www.previct.info/albania

Related Posts