Menu

Rënie prej 40% të barnave të përdorura në ferma

Është publikuar raporti kombëtar i Ministrisë së Shëndetësisë në Itali me të dhënat për shitjet e antibiotikëve në Itali në sektorin veterinar. Tabelat tregojnë qartë arritjen e objektivave të vendosura në Planin Kombëtar për të luftuar rezistencën antimikrobike (PNCAR 2017-2020). Në fakt janë tejkaluar të gjithë treguesit e vendosur për vitin 2020. Kjo konfirmon trendin rënës të shitjeve të cilat në vitin 2020 shënuan një ulje prej 38.3% krahasuar me vitin 2016.

“Kjo është një shifër edhe më domethënëse nëse e konsiderojmë vitin 2010 si referencë sepse në këtë rast arrijmë në -56.8%. Tendenca është konfirmuar fuqimisht për të gjitha klasat e antimikrobikëve dhe kjo tregon një angazhim të vazhdueshëm për më pak përdorim. Vëmendje e veçantë i kushtohet klasave të antibiotikëve, përdorimi i të cilëve në kafshë mund të ketë efekte në shëndetin publik për zhvillimin e mundshëm të rezistencës antimikrobike.

Reduktimi më i dukshëm “është sigurisht ai që ka të bëjë me shitjet për klasën e polimiksinës (95,4%) krahasuar me vitin 2016”. Rënie të tjera ‘të rëndësishme’ kanë të bëjnë me kinolonet e tjera (- 67,6%). Së fundi, raporti ministror thekson një ulje prej 40% në shitjet e agjentëve antimikrobikë të autorizuar në forma farmaceutike të përdorura për trajtimin në grup, nëpërmjet administrimit në solucione (ujë të pijshëm, hirrë, lëng mishi, etj.),si ushqim medicinal ose salcë. (FoodSafetyNews)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts