Menu

BE vlerëson situatën e sigurisë ushqimore në Ballkanin Perëndimor

Komisioni Evropian ka parë progresin në sistemet e sigurisë ushqimore të vendeve që po përpiqen të bëhen shtete anëtare të BE-së. Raportet mbulojnë shumë sektorë dhe bëhet fjalë për zhvillime në vitin e kaluar në Kosovë, Shqipëri dhe Bosnjë e Hercegovinë.

Çështje në Shqipëri

Shqipëria ka një nivel përgatitjeje në shumicën e fushave, duke përfshirë sigurinë ushqimore, veterinare dhe fitosanitare, por progresi ishte i kufizuar. Shqipëria duhet të rrisë kontrollet zyrtare dhe të trajnojë stafin për të zbatuar planet vjetore të inspektimit. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit duhet të përmirësojë ende cilësinë e statistikave të inspektimit, në vend të numrit të kontrolleve apo masave të marra për shkeljet. Ka harmonizim të vazhdueshëm me BE-në për kriteret mikrobiologjike të produkteve ushqimore: Kërkesat higjeno-sanitare për mishin dhe produktet e mishit dhe nivelin maksimal të mbetjeve të pesticideve në fruta, perime dhe fara.

Menaxhimi i të dhënave duhet të përmirësohet për të zvogëluar barrën administrative të planifikimit dhe raportimit të kontrolleve zyrtare të bazuara në rrezik dhe për të siguruar transparencën e të dhënave kombëtare. Rrjeti laboratorik duhet të përmirësohet.

Autoriteti i Sigurisë Ushqimore i Irlandës (FSAI) dhe Autoriteti Finlandez i Ushqimit (Ruokavirasto) po ndihmojnë Shqipërinë që të përmirësojë sigurinë ushqimore, si pjesë e një projekti që filloi në vitin 2019 dhe përfundon në fillim të 2023.

Në vitin e ardhshëm, Shqipëria duhet të miratojë një politikë kombëtare të sigurisë ushqimore dhe të harmonizojë ligjet përkatëse për kontrollet zyrtare, shëndetin e kafshëve dhe shëndetin e bimëve. (FoodSafety)

Qendra Alert/Alert.

Related Posts