Menu

Anketa e ekspertëve, për burime dhe forma të reja të lëndëve ushqyese

Komisioni Evropian kërkoi që EFSA të përditësojë “Udhëzuesin mbi vlerësimin e sigurisë së burimeve të lëndëve ushqyese dhe bio” në lidhje me parimet shkencore. Përditësimi do të mbështesë nxjerrjen e faktorëve të konvertimit për burimet ose format e reja të propozuara të lëndëve ushqyese që do të autorizohen për shtim në ushqime, duke përfshirë suplementet ushqimore. Faktori i konvertimit duhet të tregojë shkallën në të cilën burimet ose format e reja ushqyese të propozuara janë të disponueshme ose në krahasim me format vendase të lëndës ushqyese të pranishme natyrshëm në ushqime.

Për këtë qëllim, EFSA ka vendosur të ndjekë një qasje me dy hapa për të informuar përditësimin e Udhëzimit të saj:

Kryeni një Sondazh të Ekspertëve dhe ftoni palët e interesuara dhe ekspertët shkencorë në këtë fushë, që të japin të dhëna shkencore mbi pikat kyçe që duhen marrë parasysh për nxjerrjen e faktorëve të konvertimit.

Mbajtja e një seminari vijues me ekspertë shkencorë dhe përfaqësues të organeve të ngarkuara me përcaktimin e faktorëve të konvertimit për burimet dhe format e reja të lëndëve ushqyese, për të shkëmbyer pikëpamje mbi parimet dhe kërkesat e të dhënave në këtë fushë shkencore.

Përpara se t’i përgjigjeni Sondazhit të Ekspertëve, ju rekomandojmë të lexoni me kujdes Udhëzuesin për Sondazhin e Ekspertëve mbi nxjerrjen e faktorëve të konvertimit për burimet dhe format e reja të lëndëve ushqyese. Dokumenti përshkruan sfondin, parimet ekzistuese shkencore, metodologjitë dhe kërkesat e të dhënave. Këto janë ilustruar me shembuj praktikë të vlerësimeve të kaluara të burimeve të reja të lëndëve ushqyese në kontekstin e aplikimeve specifike. (EFSA)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts