Menu

Rreziku i “Campylobacter” në mishin e pulës, thuajse e njëjtë nga thertoret më kapacitet të vogel nga ato të mëdha

Sipas një raporti, ndryshimet në kërkesat e kampionimit në thertoret me kapacitet të ulët nuk kanë gjasa të rezultojnë në një ndryshim të rëndësishëm në numrin e rasteve të Campylobacter në Mbretëtinë e Bashkuar. Studiuesit nuk zbuluan një ndryshim domethënës në përqindjen e mostrave shumë të kontaminuara nga thertoret me fuqi të ulët nga atom me të lartë. Kontaminimi i lartë është mbi 1000 njësi koloni-formuese për gram (CFU/g). Një analizë vlerësoi ndryshimin në rrezikun e kampilobakteriozës për produktet nga thertoret e shpendëve me prodhim të ulët dhe të lartë.

Campylobacter është shkaku më i zakonshëm i sëmundjeve bakteriale të ushqimit në Angli. Çdo vit ka rreth 300,000 raste, nga të cilat më shumë se gjysma janë të lidhura me mishin e shpendëve.

Rregullat aktuale

Nivelet monitorohen në mënyrë rutinore në pulat e therura në thertore me rendiment të lartë, por ky testim nuk kryhet në disa fabrika me rendiment të ulët për arsye financiare. Çdo vend me rendiment të lartë përpunon më shumë se 7.5 milionë zogj në vit dhe vendet me performancë të ulët trajtojnë më pak se kjo sasi. Nga 1 miliard zogj që theren çdo vit në Angli, rreth 5 për qind kalojnë nëpër thertore me kapacitet të ulët.

Rregullat aktuale kërkojnë që mostrat të merren një herë në javë. Nëse më shumë se 15 nga 50 kanë nivele të larta të Campylobacter, duhet të merren masa. Duke filluar nga janari 2025, jo më shumë se 10 mostra nga 50 duhet të kalojnë 1000 CFU/g Campylobacter.

Shumica e pulave në shitje në Mbretërinë e Bashkuar theren në stabilimente me performancë të lartë. Kjo do të thotë se, përmirësimet e vogla në impiantet e mëdha do të kenë një ndikim më të madh në rrezikun e përgjithshëm për publikun, sesa ndryshimet e mëdha në fabrikat më të vogla, sipas raportit.

Aktualisht nuk është ndërmarrë asnjë masë përmbarimore, për shkak se thertoret nuk marrin mostra ose nuk kanë përmbushur 15 nga 50 kërkesat.

Rezultatet dhe boshllëqet e të dhënave

Kishte 38 thertore me kapacitet të ulët dhe 22 thertore me kapacitet të lartë të regjistruara në Mbretërinë e Bashkuar, megjithëse vetëm 34 ofruan mostra Campylobacter.

Pesëdhjetë mostra nga thertore me kapacitet të ulët u morën gjatë një periudhe 10-javore nga shtatori deri në dhjetor 2021 nga FSA për të plotësuar të dhënat e ofruara Agjencisë nga bizneset ushqimore. Shtatëmbëdhjetë thertore të secilit lloj kanë paraqitur rezultate në këtë periudhë.

Stabilimentet me performancë të ulët kishin 197 nga 934 mostra mbi 1,000 CFU/g, ndërsa impiantet me performancë të lartë regjistruan 352 nga 1,972 mostra mbi këtë nivel.

Dy fabrika kishin më shumë se 60 për qind të mostrave të tyre që kalonin numërimin prej 1,000 CFU/g – njëra ishte me fuqi të ulët dhe tjetra ishte një përpunues i madh. Legjislacioni thotë se kjo nuk duhet të jetë më shumë se 30 përqind ose 15 nga 50 mostra.

Shkencëtarët parashikuan se, nëse mostrat do të merren çdo dy javë ose çdo katër javë në vend të kësaj, kjo do të lejonte identifikimin e disa thertoreve që nuk përmbushnin normën e tejkalimit 15 nga 50. Megjithatë, identifikimi i çështjeve do të zgjasë më shumë, mund të mos zbulojë disa thertore të dështuara dhe mund të ndikojë në sjelljet; për shembull, mostrat më pak të shpeshta mund të ndikojnë në standardet gjatë përpunimit.

Ndërkohë, nuk kishte asnjë informacion mbi metodën e rritjes së shpendëve përpara mbërritjes në thertore ose kujt i ishte dhënë si pjesë e shpërndarjes së mëtejshme. Të dhënat për thertoret me rendiment të ulët ishin të disponueshme vetëm për një periudhë prej tre muajsh dhe në fund të therjes.

Studiuesit gjetën mungesë konsistence në aplikimin e kërkesave për marrjen e mostrave në thertoret me kapacitet të ulët dhe informacion të kufizuar mbi veprimet korrigjuese kur zbulohen nivele të larta.

Burimi: foodsafetynews.com

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed