Menu

Zbulohen ‘hoje mjalti’ të infektuara me substanca farmaceutike

Në Sistemin e Emergjencave të Komisionit Europain për Ushqimet (RASFF) është raportuar nga autoritetet spanjolle për një rast serioz të infektimit me substanca farmaceutike të hojeve të mjaltit të importuar nga Hungaria.

Substancat për të cilat bëhet fjalë janë kumafos, akrinatrin si dhe fluvalinati. Të tre këto pesticide përdoren për të kontrolluar sëmundjet e bletëve dhe sidomos për të kontrolluar sëmundjen e varroatozës, e cila është një sëmundje e zakonshme e bletëve, e njohur ndryshe me emrin Varroa jacobsoni.

Pesticidet përdoren në të gjithë botën në kontrollin e sëmundjeve të bletëve dhe dëmtuesve dhe zakonisht është përcaktuar një kufi i mbetjeve nga pesticidet (MRL). Por, shpeshherë administrimi i tyre është i pakontrolluar dhe zbatohet pa protokolle të miratuara.

Mbetjet e pesticideve përfshijnë akaricide, acide organike, insekticide, fungicide, herbicide dhe baktericide.  Në rastin e raportuar në RASFF kemi të bëjmë me mbetje të akaricideve të cilat njihen për efektin e tyre kancerogjen te njerëzit.

MRL-të e shumë ndotësve janë vendosur në nivele aq të vogla sa pjesët në miliard për litër/e kg.  Rregullore të ndryshme kombëtare kanë krijuar përqendrime maksimale të mbetjeve të pesticideve të lejuara në mjaltë, por mungesa e homogjenitetit shkakton probleme në tregti dhe tregtinë ndërkombëtare.  Gjermania, Italia dhe Zvicra kanë caktuar MRL të ndryshme për amitraz, bromopropilat, kumafos, cyamizol, flumetrinë dhe fluvalinat etj.  Kufijtë maksimalë të mbetjeve të pesticideve në mjaltë nuk janë përfshirë në katalogje botërore.  Legjislacioni i Bashkimit Evropian ka rregulluar MRL për tre amitraz, kumafos dhe cyamizole, të cilat janë përkatësisht 0.2, 0.1 dhe 1 mg për litër/e kg.  Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit të SHBA ka krijuar MRL për amitraz (1 mg ·), kumafos (0,1 mg ·) dhe fluvalinat (0,05 mg ·).

Nga analizat e autoriteteve spanjolle ka rezultuar që Kumafos ishte në vlerat 8,375 / Akrinatrin = 0,495 dhe / Fluvalina = 1,235 mg/kg – ppm, shumë herë mbi normat ndërkombëtare të lejuara.

Burimi: RASFF

Qendra Alert

alert.al

Related Posts